Desfibril·ladors a Cantàbria

Regulació i obligació d'instal·lar desfibril·ladors a Cantàbria

Una nova ordre de la Conselleria de Sanitat regula l'ús obligatori, la instal·lació i la formació continuada en el maneig dels desfibril·ladors per a la població càntabra. 

Ordre SAN / 82 / 2018, de 1 d'octubre, per la qual es regula l'ús de des fi ladors externs i s'estableix l'obligatorietat de la seva instal·lació en determinats espais d'ús públic externs a l'àmbit sanitari.

Cantàbria seguint l'exemple d'altres CCAA, obliga a instal·lar desfibril·ladors en l'espai públic on ha quedat demostrat que gràcies a disposar de manera ràpida i accessible d'un DEA es salven vides diàriament ja que el factor temps és aquest tipus d'emergències és un factor clau, actuar en els primers minuts amb l'ajuda d'un desfibril·lador que pot utilitzar qualsevol persona és el que salva vides.

Entre d'altres, un dels requisits a destacar dels DEA és que han de disposar d'un dispositiu de connexió automàtica amb el 061 per a l'activació i coordinació amb els serveis d'emergència.

 

Qui està obligat a disposar de desfibril·ladors a Cantàbria?

Establiments i instal·lacions obligats a disposar d'un desfibril·lador extern automàtic o semiautomàtic

Estaran obligats a disposar d'un desfibril·lador a Cantàbria les entitats públiques o privades o els particulars que siguin titulars o gaudeixin de el dret d'explotació dels següents establiments i instal·lacions: 

  1. Obligació d'instal·lar desfibril·ladors en instal·lacions de transport, aeroport i port comercial i estacions d'autobusos i ferrocarril de poblacions de més de 20.000 habitants.
  2. Els centres comercials, individuals i col·lectius han de disposar de desfibril·ladors, de fi nits com l'establiment en el qual s'exerceixi l'activitat comercial minorista i que tingui una superfície edificada superior a 500 m2 (afegint un més per cada 1.000 m2). 
  3. Els establiments públics i privats, amb una a fl uència mitjana diària de 500 persones. 
  4. Instal·lacions esportives en què el nombre de persones usuàries diàries sigui igual o superior a 350 persones. 
  5. Centres educatius amb aforament major de 1.500 persones hauran de disposar de desfibril·ladors d'ús pediàtric i adult.

Requisits i obligacions relatives a la instal·lació i manteniment del desfibril·lador a Cantàbria
 

Els desfibril·ladors externs automàtics als quals es refereix aquesta Ordre s'han d'ajustar als requisits que preveu el Reial Decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de des fi ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, així com a la normativa vigent en matèria de productes sanitaris, i han de: 

 a) Els desfibril·ladors han d'estar instal·lats en lloc adequat, accessible i senyalitzat d'acord amb la senyalització universal i les seves normes per a la utilització de l'desfibril·lador, incloent el telèfon d'emergències sanitàries 061. 

 b) Comptar amb dispositius de trucada automàtica amb el telèfon d'emergències mèdiques 061 per a l'activació dels serveis d'atenció sanitària urgent, amb el fi de millorar la coordinació sanitària. Estaran eximits d'aquesta obligació els des fi ladors ja instal·lats, o quan es donin situacions tècniques que no permetin la instal·lació d'aquest tipus de dispositiu. 

 c) Tenir el marcatge CE que garanteix la seva conformitat amb els requisits essencials que els siguin aplicables. 

 d) Disposar de la següent dotació material mínima: 

   1º- Un desfibril·lador amb dos jocs de pegats de des fi brilación d'adult, sent aconsellable que s'inclogui un joc de pegats habilitats per des fi brilación pediàtrica, o sistema d'adaptació per a ús pediàtric. 

   2º- Sistema de registre informatitzat dels successos durant la utilització del desfibril·lador. 

   3º- Maquineta d'afaitar. 

   4º- Gases per garantir l'ús correcte del des fi brilador extern.

 

Persones autoritzades per a l'ús d'un desfibril·lador a Cantàbria fora de l'àmbit sanitari


Podran fer ús d'un desfibril·lador a Cantàbria, fora de l'àmbit sanitari, aquelles persones que tinguin coneixements en matèria de reanimació cardiopulmonar, suport vital bàsic i ús d'un des fi brilador automàtic, per proporcionar l'atenció necessària a la parada cardíaca fins al moment de l'arribada d'equips sanitaris especialitzats; en concret: 

 a) Els llicenciats en Medicina i Cirurgia o Graduats en Medicina, els Diplomats o Graduats en Infermeria, així com altres professionals sanitaris d'aquests nivells acadèmics que dins del seu currículum formatiu incloguin formació en suport vital bàsic i maneig de des fi ladors. 

 b) Els titulats de Grau Mitjà Tècnics en Emergències Sanitàries. 

 c) Aquelles persones que hagin superat els programes de formació inicial i de formació continuada els continguts i durada s'estableixen en l'annex VI d'aquesta Ordre. 

 d) Les persones que acreditin documentalment haver realitzat cursos de formació per a l'ús de DEA reconeguts pel Consell Català de Ressuscitació Cardiopulmonar (d'ara endavant CERCP) o per qualsevol de les entitats que el componen, així com reconeguts per les autoritats competents d'altres comunitats autònomes i d'altres estats membres de la Unió Europea en els darrers 3 anys, sempre que el seu contingut i durada comprengui els mínims establerts en aquesta Ordre i previ reconeixement davant la Conselleria competent en matèria de sanitat i inscripció en el Registre de formació per a l'ús de DEA regulat en l'article 11 de la present Ordre, en la seva secció corresponent. 

 e) Qualsevol persona podrà utilitzar el DEA, prèvia comunicació amb el servei d'emergències sanitàries 061, si no es troben presents en el lloc la persona o persones concretes autoritzades per al seu ús.

 

10.900 empreses i entitats cardioprotegidas amb el Projecte Salvavides 

 

Projecte Salvavides està present en totes les comunitats autònomes amb més de 11.000 desfibril·ladors instal·lats, ajudant a la població amb l'accés fàcil als desfibril·ladors ia la formació mitjançant les nostres campanyes solidàries. 

Cardioproteger un espai públic és invertir en la seguretat de tots ja que la mort sobtada causa 30.000 morts a l'any a Espanya. Disposar de desfibril·ladors d'accés públic i formar la població ajuda de manera considerable a reduir la mort sobtada.

Pots trobar més informació sobre els nostres serveis en:

Telèfon: 91 1250 500 | 900

E-mail: Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la.

#JuntosSalvamosVidas


Imprimir   Correu electrònic