• Telèfon
  • +34 900 670 112

Norma gallega sobre desfibril·ladors externs

desfibril·ladors Galícia

Normativa desfibril·ladors Galícia

Normativa sobre instal·lació i utilització de desfibril·ladors externs a Galícia

Normativa sobre l'ús, formació i instal·lació de desfibril·ladors en espais cardio segurs a Galícia.

 

CONSELLERIA DE SANITAT XUNTA DE GALÍCIA - Normativa sobre desfibril·ladors externs

 

DECRET 38 / 2017, de 23 de març, pel qual es regula la instal·lació i l'ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari, i es crea el seu registre

I. L'article 43.1 de la Constitució espanyola reconeix el dret a la protecció de la salut, de manera que els poders públics tenen el deure constitucional de tutelar l'establiment de mesures preventives i prestacions de serveis necessaris per a la protecció de la salut.

De conformitat amb l'article 149.1.16ª de la Constitució espanyola, l'Estat té la competència exclusiva en matèria de sanitat exterior, bases i coordinació general de la sanitat, i legislació sobre productes farmacèutics. Amb base en aquesta competència, es va aprovar la Llei 14 / 1986, de 25 d'abril, general de sanitat. Així, en el seu article 3 declara com a objectiu del sistema sanitari que els mitjans i actuacions del mateix estaran orientats prioritàriament a la promoció de la salut ia la prevenció de les malalties. Així mateix, en el seu article 6, estableix que les actuacions de les administracions públiques sanitàries estaran orientades a la promoció de la salut ia garantir que totes les accions sanitàries es desenvolupin estiguin dirigides a la prevenció de les malalties i no només a la curació de les mateixes, garantint l'assistència sanitària en tots els casos de pèrdua de la salut.

L'article 33.1 de l'Estatut d'autonomia de Galícia li atribueix a la Comunitat Autònoma la competència de desenvolupament legislatiu i l'execució de la legislació bàsica de l'Estat en matèria de sanitat interior, i el nombre 4 del mateix article estableix que la Comunitat Autònoma podrà organitzar i administrar per a tals fins i dins del seu territori tots els serveis relacionats amb les matèries abans expressades, i exercirà la tutela de les institucions, entitats i fundacions en matèria de sanitat i seguretat social, l'Estat es reserva l'alta inspecció per al compliment de les funcions i competències contingudes en aquest article.

L'article 32.3 de la Llei 8 / 2008, de 10 de juliol, de salut de Galícia, recull com a principi rector del Sistema públic de salut de Galícia la concepció integral de la salut, que inclou la promoció de la salut, la protecció davant situacions i circumstàncies que suposin risc per a la salut, en particular la protecció enfront de riscos ambientals, la prevenció de la malaltia i l'assistència sanitària, així com la rehabilitació i integració social, des de la perspectiva de l'assistència sanitària. En aquest sentit, la referida Llei 8 / 2008, de 10 de juliol, CVE-DOG: 4bji5rm5-bdc4-qh53-hn60-emkemc4emm71 DOG Núm. 70 Dilluns, 10 d'abril de 2017 Pàg. 16950 ISSN1130-9229 Dipòsit legal C. 494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia en el seu article 12.8, estableix que les persones titulars del dret a la protecció de la salut ia l'atenció sanitària tenen dret a l'establiment de mesures de prevenció de la malaltia de provada efectivitat i seguretat.

II. A Galícia les malalties cardio vasculars constitueixen un dels problemes de salut més importants. De totes les situacions d'emergència, la reanimació cardiopulmonar representa el paradigma en què l'actuació precoç i amb mitjans idonis condiciona el pronòstic pel que fa a la recuperació de la vida ia la minimització de les possibles seqüeles.

Les causes més freqüents de l'aturada cardiorespiratòria a les persones adultes són la fibril·lació ventricular i la taquicàrdia ventricular sense pols, i tenen com a tractament fonamental dins de la reanimació cardiopulmonar i la cadena de supervivència la desfibril·lació elèctrica. En aquestes situacions, la disponibilitat immediata de mitjans tècnics, els desfibril·ladors, són imprescindibles per a abordar amb èxit les maniobres de reanimació, amb el suport de les urgències sanitàries garantint la continuïtat assistencial. Segons les Recomanacions per a la ressuscitació 2015 del Consell Europeu de Ressuscitació, «la instal·lació de DESA a zones on es pot esperar una parada cardíaca cada cinc anys, es considera cost efectiu i comparable a altres intervencions mèdiques».

A la nostra comunitat autònoma, la regulació de la matèria es contenia fins ara en el Decret 99 / 2005, de 21 d'abril, pel qual es regula la formació i l'ús de desfibril·ladors externs per personal no mèdic. Aquesta norma reglamentària comprenia les condicions per a l'ús extrahospitalari dels desfibril·ladors externs, l'autorització de les entitats de formació i la formació per al maneig dels desfibril·ladors externs, d'acord amb les rúbriques dels seus diferents capítols.

III. Dins del Pla nacional de qualitat del Sistema Nacional de Salut, es va aprovar el 28 de juny de 2006 en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut l'Estratègia de cardiopatia isquèmica que incloïa la recomanació d'establir un marc legal per a la implantació i desenvolupament d'un programa per afavorir la utilització dels desfibril·ladors semiautomàtics en llocs públics. Aquest marc legal està constituït actualment pel Reial decret 365 / 2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, així com per el Reial decret 1591 / 2009, CVE-DOG: 4bji5rm5-bdc4-qh53-hn60-emkemc4emm71 DOG Núm. 70 dilluns, 10 d'abril de 2017 Pàg. 16951 ISSN1130-9229 Dipòsit legal C.494-1998 http: // www. xunta.gal/diario-oficial-galicia de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris. Aquestes disposicions tenen la condició de normes de caràcter bàsic com a dictades a l'empara de l'article 149.1.16º de la Constitució espanyola.

L'article 5 del Reial decret 365 / 2009, de 20 de març, estableix que les administracions sanitàries de les comunitats autònomes han de promoure i recomanaran la instal·lació dels desfibril·ladors semiautomàtics externs seguint les recomanacions dels organismes internacionals, en aquells llocs en què es concentra o transita un gran nombre de persones, i promoure els mecanismes de coordinació oportuns amb dispositius com ara protecció civil, bombers, policia local i altres que siguin necessaris per estendre la instal·lació i ús d'aquells dispositius.

A més, l'article 4 del Reial decret 365 / 2009, de 20 de març, preveu que les entitats públiques o privades, així com les persones particulars que pretenguin instal·lar un dispositiu desfibril·lador semiautomàtic, hauran de notificar a l'autoritat sanitària de la Comunitat Autònoma del lloc o de l'establiment en el qual es vagi a disposar, fent una declaració responsable que compleixen els requisits que preveu l'apartat 2 d'aquest article.

En aquesta mateixa línia, el 28 de desembre de 2006 va entrar en vigor a Directiva 2006 / 123 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. Segons l'esperit de l'esmentada directiva, la simple invocació del «interès general» no és suficient per justificar l'exigència a priori de determinades autoritzacions, ja que el control administratiu es pot dur a terme mitjançant el procediment de declaració responsable i la vigilància posterior. L'Estat va traslladar aquesta normativa mitjançant la Llei 17 / 2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i la Llei 25 / 2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

La Llei 20 / 2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, estableix en el seu article 3 que «cap disposició de caràcter general, actuació administrativa o norma de qualitat que es refereixi a l'accés o l'exercici d'activitats econòmiques podrà contenir condicions ni requisits que tinguin com a efecte directe o indirecte la discriminació per raó d'establiment o residència de l'operador econòmic. »l'article 16 de l'esmentada llei conté el principi de lliure iniciativa econòmica, de manera que« l'accés a les activitats econòmiques i el seu exercici serà lliure en tot el territori nacional i només es pot limitar segons el que estableix aquesta llei i en el que disposa la normativa de la Unió Europea o en tractats i convenis internacionals. »Per tal motiu, pel que fa a les entitats de formació, la nova regulació prescindeix de les autoritzacions prèvies CVE-DOG: 4bji5rm5-bdc4-qh53-hn60-emke mc4emm71 DOG Núm. 70 Dilluns, 10 d'abril de 2017 Pàg. 16952 ISSN1130-9229 Dipòsit legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia per a les entitats de formació i les activitats formatives particulars , sense perjudici dels controls a posteriori necessaris.

En compliment del que disposa el Decret 198 / 2010, de 2 de desembre, pel qual es regula el desenvolupament de l'Administració electrònica en la Xunta de Galícia i en les entitats que en depenen, a la mateixa directiva de serveis i en la normativa sobre accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, també es facilita la presentació de les declaracions responsables per mitjans telemàtics a la seu electrònica de la Xunta de Galícia.

Tenint en compte l'experiència acumulada, el desenvolupament dels recursos tecnològics disponibles, i els canvis normatius operats, cal falta adaptar la normativa preexistent en aquesta matèria a aquests canvis, procurant la major accessibilitat a aquests recursos per a l'abordatge immediat de les situacions de aturada cardiorespiratòria.

IV. El decret està format per quatre capítols en què es recullen, respectivament, les disposicions generals; els requisits, instal·lació, notificació i registre dels desfibril·ladors externs; la titulació i formació necessària per al maneig dels desfibril·ladors i les condicions del seu ús; i les disposicions relatives a la inspecció i règim sancionador. Aquesta reglamentació es completa amb dues disposicions addicionals, una transitòria, per adaptar espais i serveis, un derrogatoria, i dues finals, referides al desenvolupament normatiu i entrada en vigor.

En la seva virtut, a proposta del conselleiro competent en matèria de sanitat, d'acord amb el Consell Consultiu, i prèvia deliberació del Consello de la Xunta de Galícia, en la reunió de vint-i de març de dos mil disset

 

CAPÍTOL I Disposicions generals


Article 1. Objecte del present decret té per objecte:

a) Establir les condicions i requisits per a la instal·lació, ús i manteniment, fora de l'àmbit sanitari, de desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics. 

b) Determinar els llocs en què és recomanable disposar d'aquests desfibril·ladors, el règim de notificació de la seva instal·lació i la seva correcta senyalització.

c) Establir els requisits mínims relatius a la formació dels / les manipuladors / es.

d) Crear el Registre de Desfibril·ladors Externs de Galícia.


Article 2. Definicions a l'efecte del present decret, s'entén per:

a) Desfibril·lador semiautomàtic extern: producte sanitari destinat a analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals tributàries de desfibril • lació i administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme cardíac viable amb alts nivells de seguretat. Aquesta definició inclou també als denominats desfibril·ladors externs automàtics.

b) Desfibril·lador automàtic extern: producte sanitari que es distingeix de l'anterior en què, després d'analitzar el ritme cardíac i identificar arítmies mortals, realitza la indicació d'administrar una descàrrega elèctrica. Article 3. Foment de la instal·lació i ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari

1. Per millorar les expectatives de supervivència d'aquelles persones que pateixin una aturada cardiorespiratòria, es recomana la instal·lació de desfibril·ladors externs, especialment en els següents espais:

a) Grans establiments i centres comercials, individuals i col·lectius.

b) Aeroports.

c) Ports comercials.

d) Estacions i baixadors d'autobús o ferrocarril, o estacions d'intercanvi.

e) Instal·lacions, establiments públics o espais oberts en els quals es realitzin activitats recreatives i espectacles públics. 

f) Instal·lacions esportives o espais esportius no convencionals d'ús públic o privat.

g) Centres educatius.

h) Llocs on hi hagi un risc elevat de que es produeixi una aturada cardíaca, centres de rehabilitació cardíaca, vehicles de transport sanitari no urgent, establiments sanitaris i clíniques.

i) Dependències administratives de l'Administració general de la comunitat autònoma o del sector públic autonòmic de Galícia, en què es concentra o transita un gran nombre de persones.

j) Altres espais que es considerin d'interès en relació a l'activitat que realitzen, o en els quals es concentra o transita un gran nombre de persones.

2. Les administracions sanitàries de la Comunitat Autònoma de Galícia i les entitats instrumentals dependentes, en l'àmbit de les seves competències:

a) Impulsaran la formació en continguts de suport vital bàsic i maneig de desfibril·ladors.

b) Han de promoure els mecanismes de coordinació oportuns amb dispositius com ara protecció civil, bombers, policia local i altres que siguin necessaris per estendre la instal·lació i ús de desfibril·ladors externs.

Article 3. La Xunta de Galícia legisla sobre desfibril·ladors externs

Administració general de la comunitat autònoma i el sector públic autonòmic de Galícia tindran en compte i valoraran la instal·lació de desfibril·ladors externs en les licitacions que convoquin per a la construcció o gestió d'infraestructures o instal·lacions, així com en les convocatòries públiques per a la prestació de serveis públics en règim concessional amb flux important de persones.

CAPÍTOL II Requisits, instal·lació, notificació i registre dels dispositius de desfibril·lació


Article 4. requisits

1. Els desfibril·ladors externs a què es refereix aquest decret han de complir el que estableix el Reial decret 1591 / 2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, ostentant el marcatge CE que garanteix la seva conformitat amb els requisits essencials que els resulten d'aplicació. Els desfibril·ladors externs s'han d'utilitzar en les condicions especificades pel fabricant, i es mantindran adequadament de manera que conservin la seguretat i les prestacions previstes durant el seu període d'utilització. Alhora, es procurarà que els equips estiguin dotats d'un programari que permeti l'extracció de les dades dels mateixos, bé sigui directament o bé mitjançant les adaptacions necessàries.

2. Els dispositius de desfibril·lació que s'instal·lin hauran d'estar senyalitzats de manera clara i senzilla:

a) La seva situació haurà d'identificar precisant la seva localització en els plànols o mapes informatius del lloc, de manera que les persones i els serveis d'emergències puguin accedir-hi en cas necessari.

b) S'exposaran de manera visible les instruccions per al seu ús, així com per al contacte amb els serveis d'emergència.

c) La senyalització de la disponibilitat d'un desfibril·lador ha de ser clara i simple, i complir amb les recomanacions de senyalització establertes per l'International Liason Committee on Resuscitation (ILCOR). Per a la seva realització es farà servir color estàndard RAL 6032 o equivalent: RGB: 0-152-100.din 616421.7: 6.5.4; Pantone 348C. Per sota del senyal es col·locarà en requadre a part la paraula DESA, en grandària mínim de ¼ del requadre superior. Tots dos dissenys hauran de seguir les condicions definides per ILCOR i establertes segons les normes ESO 7010, 3864-3 i 9186-1. La situació del desfibril·lador haurà d'identificar degudament precisant la seva localització ens plànols o mapes informatius del lloc i la manera per dirigir-se una possible persona usuària.

3. Les persones físiques o jurídiques que instal·lin un desfibril·lador extern, estaran obligades a notificar de conformitat amb el que preveu l'article 5 i seran responsables de garantir el seu manteniment i conservació, d'acord amb les instruccions del fabricant. La mateixa obligació de notificació existirà en el cas de la retirada dels desfibril·ladors.

4. Els dispositius de desfibril·lació externa tindran la dotació mínima que s'indica en l'annex II.


Article 5. declaració responsable

1. Les persones físiques o jurídiques a què es refereix l'apartat 3 de l'article 4 hauran de notificar la instal·lació o retirada dels desfibril·ladors a la conselleria competent en matèria de sanitat, així com les variacions que es produeixin en les dades declarades, a través de la Fundació Pública Urgències Sanitàries de Galícia-061, fent una declaració responsable.

2. Les esmentades declaracions responsables s'han de presentar preferiblement per via electrònica a través del formulari de sol·licitud que consta a l'annex I, i que estarà predisponible a la seu electrònica de la Xunta de Galícia, https://sede.xunta.gal La presentació electrònica serà obligatòria per a les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, les persones que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques en l'exercici de la seva activitat professional, així com per a les persones representants d'una de les anteriors.

Si alguna de les persones interessades obligades a la presentació electrònica presenta la seva sol·licitud presencialment, se li requerirà perquè l'esmeni a través de la seva presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què hagi estat realitzada l'esmena. Per a la presentació de les sol·licituds podrà emprar qualsevol dels mecanismes d'identificació i signatura admeses per la seu electrònica de la Xunta de Galícia, inclòs el sistema d'usuari i clau Chave365 (https://sede.xunta.gal/Chave365).

3. Aquelles persones interessades no obligades a la presentació electrònica, opcionalment, podran presentar la declaració responsable presencialment a qualsevol dels llocs i registres establerts en la normativa reguladora del procediment administratiu comú, utilitzant el formulari normalitzat disponible a la seu electrònica de la Xunta de Galícia.


Article 6. documentació

1. Juntament amb la declaració responsable, es presentarà la següent documentació:

a) Còpia del document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent, només en el cas de no denegar la seva consulta.

b) Memòria descriptiva de la ubicació del desfibril·lador i vies d'accés.

c) Document en què s'identifiqui el personal responsable del desfibril·lador.

d) Document en què s'indiquin les dades de geolocalització del dispositiu, si escau.

2. No cal aportar els documents que ja haguessin estat presentats anteriorment. A aquests efectes, la persona interessada haurà d'indicar en quin moment i davant quin òrgan administratiu presentar els esmentats documents. Es presumeix que aquesta consulta és autoritzada per les persones interessades, llevat que consti en el procediment la seva oposició expressa.

En els supòsits d'impossibilitat material d'obtenir el document, l'òrgan competent podrà requerir a la persona interessada la seva presentació, o, si no, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document.


Article 7. documentació complementària

1. La documentació complementària es presentarà preferiblement per via electrònica. Les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin. Excepcionalment, l'Administració podrà requerir l'exhibició del document original per a la confrontació de la còpia electrònica presentada.

2. La presentació electrònica serà obligatòria per als subjectes obligats a la presentació electrònica de la declaració. Si alguna de les persones interessades presenta la documentació complementària presencialment, se li requerirà perquè l'esmeni a través de la seva presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació aquella en què hagi estat realitzada l'esmena.

3. Aquelles persones no obligades a la presentació electrònica, opcionalment, podran presentar la documentació complementària presencialment a qualsevol dels llocs i registres establerts en la normativa reguladora del procediment administratiu comú.


Article 8. Registre de Desfibril·ladors Externs de Galícia

1. Es crea el Registre de Desfibril·ladors Externs de Galícia, gestionat per la conselleria competent en matèria de sanitat.

2. Seran objecte d'inscripció d'ofici en el registre, de conformitat amb les declaracions responsables presentades, la instal·lació de desfibril·ladors externs en la Comunitat Autònoma de Galícia. Així mateix, s'inclouran totes les dades geogràfiques i de coordenades de localització, ús i personal responsable, així com totes les variacions que es produeixin, de manera que la informació es mantingui actualitzada.

3. La conselleria competent en matèria de sanitat assignarà un número de registre a cada desfibril·lador, que haurà d'estar visible juntament amb la senyalització del mateix.

4. El registre podrà consultar mitjançant les corresponents aplicacions informàtiques, per tal d'augmentar l'accessibilitat a la desfibril·lació, mitjançant l'elaboració d'un mapa de desfibril·ladors a la Comunitat Autònoma de Galícia. Els desfibril·ladors inscrits al dit registre seran incorporades al mapa de recursos amb què compta la Central de Coordinació d'Urgències Sanitàries de Galícia-061 per a l'atenció a les emergències, amb la finalitat de millorar l'accessibilitat a la desfibril·lació i el pronòstic de la aturada cardiorespiratòria.

5. La comunicació de la retirada del desfibril·lador comportarà la cancel·lació de la inscripció.

CAPÍTOL III Titulació, formació i ús desfibril·ladors externs


Article 9. titulació

1. Podran utilitzar els dispositius de desfibril·lació externa:

a) El personal que estigui en possessió dels següents títols:

1º. Llicenciatura en Medicina i Cirurgia o grau de Medicina.

2º. Diplomatura universitària en Infermeria o grau d'Infermeria.

3º. Formació professional de tècnic / a en emergències sanitàries o certificat de professionalitat equivalent.

4º. Titulacions oficials equivalents de les anteriors, expedides per un Estat membre de la Unió Europea. 
b) Les persones majors d'edat que demostrin la superació del programa de formació bàsic amb acreditació oficial en matèria de reanimació cardiopulmonar, suport vital bàsic i ús de desfibril·ladors externs.

2. En el cas d'una situació excepcional en què no sigui possible disposar en aquell moment d'una persona amb la formació o titulació necessàries per a l'ús del desfibril·lador, la Central de Coordinació d'Urgències Sanitàries de Galícia-061 podrà autoritzar a qualsevol altra persona per el maneig del desfibril·lador, mantenint en tot moment la Central la supervisió del procés.


Article 10. Entitats de formació ús desfibril·ladors

La formació del personal que no tingui la titulació indicada en l'apartat a) del número 1 l'article anterior, podrà ser impartida per unitats de formació dels centres sanitaris del Sistema públic de salut de Galícia, per la Fundació Pública Urgències Sanitàries de Galícia- 061, per centres de prevenció de riscos laborals dependents de qualsevol administració pública, per mútues d'accidents de treball i malalties professionals, per entitats o institucions que formen part del Consell Espanyol de Ressuscitació Cardiopulmonar o per persones físiques o jurídiques que estiguin reconegudes com instructores per qualsevol de les institucions o entitats que formin dit consell.


Article 11. Continguts i habilitats mínimes de les activitats formatives

La formació tindrà, com a mínim, el contingut que estableix l'annex III, de manera que a la seva finalització l'alumnat hagi demostrat habilitats per:

a) Iniciar la cadena de supervivència, incloent una idònia interacció amb el sistema d'emergències.

b) Reconèixer de forma ràpida una parada cardiorespiratòria.

c) Aplicar les tècniques de permeabilització de la via aèria, incloent les mesures inicials davant l'obstrucció per un cos estrany (ennuegament).

d) Realitzar una reanimació cardiopulmonar d'alta qualitat.

e) Utilitzar el desfibril·lador d'una manera eficaç i segura.


Article 12. Acreditació de la formació

1. La formació del personal a què es refereix l'apartat b) del número 1 de l'article 9 s'acreditarà mitjançant la certificació individual corresponent, que haurà d'estar reconeguda pel Consell Català de Ressuscitació Cardiopulmonar (CERCP) a través de la Fundació Pública Urgències Sanitàries de Galícia -061, o d'una altra entitat equivalent en el cas de personal format en una altra comunitat autònoma o en un altre estat.

La formació obtinguda fora de la Comunitat Autònoma de Galícia serà reconeguda si compleix amb les condicions establertes en el paràgraf anterior o si està reconeguda d'acord amb la normativa específica de la comunitat autònoma en què es va dur a terme la formació i es va obtenir la titulació.

Els mateixos criteris seran d'aplicació per a les titulacions obtingudes en els països membres de la Unió Europea segons la seva normativa.

2. L'original o còpia degudament compulsada d'aquests certificats s'ha de presentar a requeriment de l'autoritat sanitària, tant per la seva comprovació com per convalidar l'efectivitat de la mateixa de cara a la seva ocupació en qualsevol funcionalitat o registre que ho requereixi dins de la comunitat autònoma.

3. Les certificacions individuals tindran una vigència de dos anys, comptats a partir de la seva expedició.

4. Les entitats de formació mantindran un registre actualitzat dels certificats expedits i de la vigència dels mateixos.


Article 13. Utilització dels dispositius de desfibril·lació i coordinació d'assistència

1. Cada acte d'ús del desfibril·lador extern comporta, en tot cas, el deure de contactar immediatament amb la Central de Coordinació d'Urgències Sanitàries de Galícia-061, mitjançant trucada telefònica, o mitjançant els dispositius de connexió que pot haver instal·lat el dispositiu, amb el fi de garantir la deguda continuïtat assistencial i el seguiment mèdic de la persona afectada.

2. Un cop utilitzat, el personal que va dur a terme la desfibril·lació o la persona responsable del dispositiu, han d'emplenar el full d'assistència prestada, que es recull com a annex IV, i remetre-la a la conselleria competent en matèria de sanitat dins de les 72 hores següents , juntament amb la informació electrònica del succés recollida en el sistema de dades del desfibril·lador extern. Aquesta informació s'incorporarà al Registre de Reanimació Cardiopulmonar de la Fundació Pública Urgències Sanitàries de Galícia-061, per tal de realitzar seguiment i avaluar l'ús dels dispositius fora de l'àmbit sanitari, detectar necessitats de promoció de la instal·lació en determinats llocs i proposar accions de millora en els procediments d'ús, així com fomentar la formació i investigació en suport vital bàsic i en l'ús de desfibril·ladors.

3. La transmissió de les dades de respectar, en tot cas, el que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

CAPÍTOL IV

Inspecció i règim sancionador incomplir la norma sobre desfibril·ladors externs


Article 14. Inspecció i control de desfibril·ladors

La conselleria amb competències en matèria de sanitat, a través dels serveis d'inspecció sanitària, podrà inspeccionar les activitats i instal·lacions previstes en aquest decret, amb l'objecte de comprovar l'adequació de les mateixes i dels desfibril·ladors, així com la formació del personal encarregat del seu maneig, a les disposicions contingudes en el present decret.

També podrà sol·licitar els oportuns informes a la Fundació Pública Urgències Sanitàries de Galícia-061, amb l'objecte de mantenir un coneixement constant i actualitzat de la ubicació i estat dels desfibril·ladors, així com per a la detecció d'altes o baixes no comunicades.


Article 15. Règim sancionador Normativa desfibril·ladors

Sense perjudici d'una altra normativa que pugui ser aplicable, les infraccions comeses contra el que disposa aquest decret tindran la consideració d'infraccions en matèria de sanitat, i la responsabilitat corresponent serà exigida segons el que preveu el capítol IV del títol II de la Llei 8 / 2008, de 10 de juliol, de salut de Galícia; en el capítol VI del títol I de la Llei 14 / 1986, de 25 d'abril, general de sanitat; prèvia tramitació del corresponent expedient de conformitat amb el que preveu la Llei 39 / 2015, de 1 d'octubre, i en la Llei 40 / 2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Disposició addicional primera. Protecció de dades personals

El tractament de les dades a què fa referència aquest decret s'ha d'ajustar en tot cas, al que determina la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

De conformitat amb la Llei orgànica 15 / 1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals recollides, el tractament i publicació autoritzin les persones interessades mitjançant la presentació de les declaracions responsables, seran incloses en un fitxer denominat « usuaris i professionals del sistema sanitari », amb l'objecte de gestionar el present procediment, així com per informar les persones interessades sobre la seva tramitació. L'òrgan responsable d'aquest fitxer és la Secretaria General Tècnica. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es podran exercir davant el mateix òrgan responsable del fitxer, mitjançant l'enviament d'una comunicació a la següent adreça: Conselleria de Sanitat, Edifici Administratiu San Lázaro, s / n, 15703 Santiago de Compostel·la, oa través d'una comunicació electrònica.

Disposició addicional segona. Actualització del formulari de declaració responsable

Per a la presentació de les declaracions responsables que regula aquest decret serà necessari utilitzar el formulari normalitzat, disponible a la seu electrònica de la Xunta de Galícia, on estarà permanentment actualitzat i accessible per a les persones interessades.

Amb l'objectiu de mantenir-lo adaptat a la normativa vigent, el formulari inclòs com a annex I pot ser actualitzat a la seu electrònica de la Xunta de Galícia, sense necessitat de publicar novament en el Diari Oficial de Galícia, sempre que la modificació o actualització no suposi una modificació substancial d'aquest ni del contingut de les declaracions que preveu aquest decret.

L'actualització del formulari haurà de ser aprovada mitjançant resolució de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, sense perjudici de la seva publicitat a través de la seu electrònica de la Xunta de Galícia.

Disposició transitòria única. Adaptació d'espais i dispositius

Els organismes, empreses i entitats que disposin de dispositius de desfibril·lació externa disposaran d'un termini de sis mesos, comptats a partir de la data d'entrada en vigor d'aquest decret, per adaptar-se a les disposicions contingudes en el mateix. Transcorregut aquest termini, la conselleria amb competències en matèria de sanitat podrà fer ús de les seves facultats d'inspecció i control, en la forma indicada en el capítol IV d'aquest decret.

Disposició derogatòria única. derogació normativa

Queda derogat el Decret 99 / 2005, de 21 d'abril, pel qual es regula la formació i l'ús de desfibril·ladors externs per personal no mèdic, i les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que disposa el present decret.

Disposició final primera. desenvolupament normatiu

Es faculta la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, en l'àmbit de l'organització i matèries pròpies del seu departament, per dictar les disposicions necessàries per al desplegament del que disposa aquest decret.

Disposició final segona

Entrada en vigor Aquest decret entrarà en vigor als vint dies de la publicació en el Diari Oficial de Galícia.

Santiago de Compostel·la, vint-de març de dos mil disset

Alberto Núñez Feijóo President

Jesús Vázquez Almuiña Conselleiro de Sanidade 

 

DESCARREGAR NORMATIVA que regula l'ús de desfibril·ladors externs automatitzats a Galícia

 

Empresa especialitzada en la formació, instal·lació i manteniment de desfibril·ladors a La Corunya, Pontevedra, Ourense i Lugo 

La nostra empresa ofereix serveis d'instal·lació i manteniment de desfibril·ladors externs, instal·lacions homologades segons la normativa gallega, servei de gestió integral per desfibril·ladors externs amb assessoria, instal·lació, formació, manteniment i reparació de desfibril·ladors per complir amb la norma de la comunitat autònoma. 

A la província de La Corunya oferim serveis de venda i instal·lació de desfibril·ladors externs a La Corunya ciutat, Santiago de Compostel·la, Ferrol, Finisterre, Betanzos, Mugía, Padró, Noia i Murs, Som una empresa de manteniment de desfibril·ladors i formació homologada sobre l'ús de desfibril·ladors externs. 

A la província de Pontevedra oferim serveis de venda i instal·lació de desfibril·ladors externs a Pontevedra ciutat, Vigo, Porriño, Baiona, Tui, La Guàrdia, Redondela i Moaña, Som una empresa de manteniment de desfibril·ladors i formació homologada sobre l'ús de desfibril·ladors externs. 

A la província d'Orense oferim serveis de venda i instal·lació de desfibril·ladors externs a Orense ciutat, Verín, Allariz, Ribadavia, Carballino, Ginzo de Limia i Oímbra, Som una empresa de manteniment de desfibril·ladors i formació homologada sobre l'ús de desfibril·ladors externs. 

A la província de Lugo oferim serveis de venda i instal·lació de desfibril·ladors externs a Lugo ciutat, Villalba, Monforte de Lemos, Viver, Burela, Ribadeo, Fonsagrada, Chantada i Sarria, Som una empresa de manteniment de desfibril·ladors i formació homologada sobre l'ús de desfibril·ladors externs. 


Imprimir   Correu electrònic
Imatge

Instal·lació de desfibril·ladors externs, manteniment, recanvis, reparacions, formació i ús del desfibril·lador, registre en Comunitats Autònomes.

Adreça:
Av. De la Constitució 29 
28821 Coslada (Madrid)
Telèfon: + 34 911 250 500
E-mail: salvavides@salvavides.com

Mapa on estem