• Telèfon
  • +34 900 670 112

Normativa Comunitat de Castella-la Manxa sobre els desfibril·ladors externs

Desfibril·ladors Guadalajara, Conca, Albacete, Ciudad Real

Normativa desfibril·ladors Castella - la Manxa

Normativa sobre l'ús de desfibril·ladors externs a Castella-la Manxa

Normativa sobre l'ús, instal·lació i formació sobre desfibril·ladors per a espais cardio protegits a la Comunitat de Castella la Manxa.

 

Norma castellà manxega sobre desfibril·ladors externs - Regulació de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa


Decret 4 / 2018, de 22 de gener, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors externs automatitzats fora de l'àmbit sanitari. [2018 / 1227]
El Decret 27 / 2015, de 14 de maig, pel qual es regula l'organització i funcionament del servei d'atenció i coordinació d'urgències i emergències 1-1-2 de Castella-la Manxa, té la finalitat de facilitar als usuaris un accés ràpid, fàcil i gratuït als serveis públics d'urgència, a través del telèfon únic europeu d'urgències, i de configurar aquest servei com a centre de comunicacions i coordinació de les actuacions en situacions d'emergència extraordinària. Entre totes les situacions d'emergència sanitària que comporten riscos vitals i requereixen una
resposta immediata, destaca la parada cardíaca. Les causes més freqüents d'aquesta situació en un adult, en el medi extra hospitalari, són la fibril·lació ventricular i la taquicàrdia ventricular sense pols i està reconegut que la desfibril·lació elèctrica precoç és el mitjà més efectiu per aconseguir recuperar la vida, evitant o minimitzant les seqüeles.

La comercialització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs, equips tècnics senzills i segurs capaços d'analitzar el ritme cardíac i identificar les arítmies susceptibles de desfibril·lació i que administren a continuació de forma automàtica o semiautomàtica la descàrrega elèctrica requerida, sense la necessitat d'intervenció d'un professional sanitari qualificat, ha contribuït al fet que la comunitat científica impulsi la utilització d'aquests aparells pels primers intervinents fora de l'àmbit sanitari.

El Decret 9 / 2009, de 10 de febrer, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, estableix a Castella-la Manxa els requisits per a la instal·lació i ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari, així com per a l'acreditació d'entitats formadores per capacitar el personal no sanitari per a l'ús dels mateixos. També va crear els registres necessaris per a la gestió d'aquesta activitat.

El Reial Decret 365 / 2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, estableix, amb caràcter de normativa bàsica, les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari i per a la utilització i manteniment dels mateixos, així com els continguts essencials de la formació dels que estiguin habilitats per usar-los.

L'experiència acumulada en el temps transcorregut des de la publicació del Decret 9 / 2009, de 10 de febrer, l'evidència científica disponible i noves recomanacions sobre la importància de la intervenció ràpida davant d'una parada cardíaca en les taxes de supervivència, així com l'interès de l'Administració sanitària de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa en promoure i facilitar l'ús d'aquesta tecnologia, fa necessari aprovar una nova norma de l'ús dels desfibril·ladors externs, automàtics o semiautomàtics, pels primers intervinents, que es
incorporen amb aquesta actuació a la cadena de supervivència.

La finalitat d'aquesta norma és l'actualització dels requisits per a la instal·lació i ús de desfibril·ladors automatitzats fora de l'àmbit sanitari, així com per a la formació de primers intervinents i l'acreditació d'entitats formadores per a la capacitació dels mateixos. Així mateix, s'adeqüen els procediments a la normativa vigent en matèria d'administració electrònica i simplificació.

La present iniciativa reglamentària es relaciona primordialment amb l'exercici de les competències definides en l'article 32.3 de l'Estatut d'Autonomia de Castella-la Manxa, que atribueix a la Junta de Comunitats competències de desenvolupament legislatiu i execució de la legislació bàsica de l'Estat en matèria de sanitat i higiene, promoció, prevenció i restauració de la salut.

En virtut del que s'ha exposat, prèvia audiència del Consell de Salut de Castella-la Manxa, d'acord amb el Consell Consultiu de Castella-la Manxa, a proposta del Conseller de Sanitat i amb la deliberació prèvia del Consell de Govern en la reunió del dia 22 de gener de 2018,

disposo:

ANY XXXVII Núm. 24 2 de febrer de 2018 2854

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació.

1. El present decret té per objecte la regulació de:

a) La instal·lació i l'ús de desfibril·ladors externs automatitzats (des d'ara DEA) fora de l'àmbit sanitari.
b) La formació inicial i continuada del personal la titulació no li habiliti per a l'ús de DEA.
c) L'acreditació de les entitats de formació per capacitar el personal esmentat a l'apartat anterior d'aquest article.
d) L'organització dels registres administratius necessaris per a complir les finalitats perseguides per aquest decret.

2. El que estableix aquesta disposició és aplicable a tots els DEA, automàtics i semiautomàtics que s'instal·len en espais no sanitaris, públics i privats, de Castella-la Manxa.

Article 2. Definicions.

A l'efecte d'aquest decret, s'entén per:

a) Desfibril·lador extern automatitzat (DEA): producte sanitari, homologat per al seu ús d'acord amb la legislació vigent, dotat d'un sistema computeritzat d'anàlisi del ritme elèctric cardíac capaç d'identificar les arítmies mortals tributàries de desfibril • lació i administrar una descàrrega elèctrica per restablir el ritme cardíac viable, amb alts nivells de seguretat. Quan aquesta descàrrega pertany amb la participació del primer intervinent, que prem el botó de connexió, el desfibril·lador es diu semiautomàtic (DESA). A diferència d'aquest, en els desfibril·ladors automàtics és el propi aparell el que administra la descàrrega després de detectar l'arítmia. Als efectes d'aquest decret, s'engloben els dos tipus sota l'abreviatura genèrica de DEA.
b) Primer intervinent: persona que té contacte inicial amb el pacient fora de l'àmbit sanitari, identifica la situació d'aturada cardíaca, alerta al Servei d'Atenció i Coordinació d'Urgències i Emergències 1-1-2 de Castella-la Manxa (en endavant, Servei d'emergències 1-1-2), inicia les maniobres bàsiques de reanimació i utilitza un DEA mentre arriben els equips d'emergències extrahospitalàries.

Article 3. Requisits per a la instal·lació i ús de desfibril·ladors externs automatitzats.

1. Per a la instal·lació i ús de DEA en espais o llocs fora de l'àmbit sanitari són aplicables els requisits establerts en la normativa bàsica estatal, en el present decret i en les normes posteriors que els substitueixin o desenvolupin.
2. Les entitats públiques o privades que procedeixin a la instal·lació d'un DEA en les seves dependències han de:
a) Comptar amb un espai accessible i adequat per a la seva instal·lació, senyalitzant l'existència del DEA mitjançant un cartell indicatiu col·locat en lloc visible. Aquesta ubicació apareixerà en els plànols i mapes informatius del lloc.
S'utilitzarà la senyalització universal recomanada pel Consell Espanyol de Ressuscitació Cardiopulmonar (des d'ara CERCP), segons el model que apareix com a annex I d'aquest decret.
b) Disposar de la dotació mínima de material al costat del DEA que es recull en l'Annex II d'aquest decret.
c) Tenir personal autoritzat per a l'ús de DEA durant tot el temps que romangui obert al públic el lloc on està instal·lat i facilitar al seu personal la formació inicial i continuada per a aquest ús, de conformitat amb el que preveu aquest decret.
d) Comptar amb un servei de telefonia, integrat o no en el DEA, per a la comunicació immediata amb el Servei d'Emergències 1-1-2. En cas de no estar integrat, haurà de disposar d'un sistema de mans lliures amb altaveu extern que es desplaçarà amb el propi DEA.
e) Garantir la conservació i manteniment dels DEA d'acord a les instruccions del fabricant de l'equip, de manera que el desfibril·lador i els seus accessoris es trobin en perfecte estat d'ús.
Els informes de manteniment estaran a disposició dels inspectors sanitaris de la Conselleria competent en matèria de sanitat.

Article 4. Comunicacions en relació a la instal·lació de desfibril·ladors.

1. Les persones físiques o jurídiques responsables d'entitats, públiques o privades, que vulguin instal·lar un DEA hauran de presentar una declaració responsable a les direccions provincials de la Conselleria competent en matèria de sanitat segons el model habilitat a l'efecte a la seu electrònica de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa (www.jccm.es).
2. Les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració, d'acord amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39 / 2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, han de presentar la declaració responsable de forma telemàtica amb signatura electrònica a través de la seu electrònica de l'Administració de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa (https://www.jccm.es). Les persones físiques restants podran també presentar-la en els llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39 / 2015,
d'1 d'octubre.
3. Aquesta declaració responsable ha d'especificar:
a) El nom i domicili del lloc on es pretengui instal·lar el desfibril·lador, així com la descripció de l'espai físic concret on estarà situat.
b) La marca, model, número de sèrie del desfibril·lador i nom del fabricant o distribuïdor.
c) La referència als dispositius disponibles de comunicació immediata amb el Servei d'Emergències 1-1-2, associats o no a l'DEA.
d) Que compleix la normativa aplicable, estatal i autonòmica, per a la instal·lació i ús dels DEA i els requisits per a aquesta instal·lació i ús, recollits en l'article 3 d'aquest decret.
4. Juntament amb la declaració responsable s'haurà d'aportar la següent documentació:
a) Documentació acreditativa de la identitat del titular de l'entitat que comunica la instal·lació d'un DEA, sempre que no autoritzi a la Conselleria competent en matèria de sanitat perquè procedeixi a la comprovació i verificació d'aquestes dades.
b) Escriptura o document de constitució de societat, en el cas que es tracti de persones jurídiques.
c) Relació de les persones autoritzades per a l'ús del DEA, incloent la informació sobre la seva identitat, titulació o acreditació per a l'ús i les dates en què aquestes persones van realitzar la formació inicial i continuada, d'acord amb el que estableix l'article 5 de aquest decret.
5. Serà responsabilitat dels titulars de les entitats, ja siguin públiques o privades, la remissió de la documentació i informació a què es refereix aquest article a la Direcció Provincial de la Conselleria competent en matèria de sanitat; així com la comunicació de qualsevol modificació de les dades comunicades o la voluntat de suspendre o cessar la utilització del DEA de què es tracti. Aquestes comunicacions s'han de fer a través del model habilitat a l'efecte a la seu electrònica de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa (www.jccm.es), en el termini
màxim d'un mes des que aquestes situacions es produeixin.
6. Un cop notificada la instal·lació del DEA i prèviament al seu ús, la direcció general competent en matèria d'ordenació, a través dels seus direccions provincials, inscriurà d'ofici a l'entitat en el Registre d'entitats no sanitàries amb Desfibril·ladors Externs Automatitzats al qual es refereix l'article 13.

Article 5. Persones autoritzades per a l'ús de desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari.

1. Podran fer ús d'un DEA fora de l'àmbit sanitari aquelles persones que tinguin coneixements bàsics en matèria de reanimació cardiopulmonar, suport vital bàsic i ús d'un desfibril·lador, per proporcionar l'atenció necessària a la parada cardíaca fins al moment de l'arribada d'equips sanitaris especialitzats ; en concret:
a) Els llicenciats en Medicina i Cirurgia o Graduats en Medicina, els Diplomats o Graduats en Infermeria, així com altres professionals sanitaris d'aquests nivells acadèmics que dins del seu currículum formatiu incloguin formació en suport vital bàsic i maneig de desfibril·ladors.
b) Els Tècnics en Emergències Sanitàries o qualsevol persona que estigui en possessió d'un certificat acadèmic oficial que acrediti que ha superat la unitat formativa de formació professional denominada "Suport vital bàsic" (UF0677) o que acrediti haver superat un mòdul professional que inclogui aquesta unitat; o una persona que tingui un certificat de professionalitat, de programa formatiu o de curs d'especialització, en els quals s'inclogui l'esmentada unitat.
c) Aquelles persones que hagin superat els cursos de formació inicial i de formació continuada els continguts i durada s'estableixen a l'annex III d'aquest decret.
d) Les persones que acreditin documentalment haver realitzat cursos de formació per a l'ús de DEA reconeguts per les autoritats competents d'altres comunitats autònomes i d'altres estats membres de la Unió Europea en els darrers 2 anys, sempre que el seu contingut i durada comprengui els mínims establerts en aquest decret i previ reconeixement davant la Conselleria competent en matèria de sanitat i inscripció en el Registre de formació per a l'ús de Desfibril·ladors Externs Automatitzats, regulat en l'article 12 del present decret, en la seva secció corresponent. A l'efecte de possibles convalidacions per fer ús dels DEA en els termes que preveu aquesta norma, la persona titular de la direcció general competent en matèria de formació de la Conselleria competent en matèria de sanitat, a proposta de l'Institut de Ciències de la Salut (des d'ara ICS), ha de determinar les equivalències entre els programes de formació inicial i continuada que s'estableixen en aquest decret i els continguts dels currículums que puguin presentar els interessats.
2. Excepcionalment, en el cas que no es trobin presents en el lloc la persona o persones concretes autoritzades per al seu ús en el moment en què ocorre la parada cardíaca, qualsevol persona podrà utilitzar el DEA sempre que contacti amb una persona Llicenciada en Medicina i Cirurgia , Graduada en Medicina o diplomada o Graduada en Infermeria del Servei d'Emergències 1-1-2.

Article 6. Manteniment de l'autorització per a l'ús de desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari.

1. El manteniment de l'autorització per a l'ús de DEA de les persones recollides en els punts c) id) de l'apartat 1 de l'article anterior està condicionat a la realització, amb caràcter biennal, dels cursos de formació continuada que preveu l'annex III d'aquest decret.
2. La no superació o no participació en aquests cursos de formació continuada, en cada període biennal corresponent, donarà lloc a la caducitat de l'autorització de forma automàtica ia la cancel·lació de la seva inscripció en el Registre de formació per a l'ús de Desfibril·ladors Externs Automatitzats.

Article 7. Ús dels desfibril·ladors.

1. Només podran utilitzar els DEA a què es refereix aquest decret les persones autoritzades per a això en la forma que preveu el mateix.
2. L'ús dels DEA comporta, en tot cas, l'obligació de contactar immediatament amb el Servei d'Emergències 112, per tal d'activar de manera urgent la cadena de supervivència.
3. Després de cada utilització del desfibril·lador, serà responsabilitat de l'entitat que l'ha instal·lat trametre, en un termini màxim de 7 dies, un informe redactat per la persona que el va utilitzar, així com els registres de l'activitat elèctrica del desfibril·lador en utilitzar-que el mateix aparell proporciona. Aquesta comunicació es realitzarà a la Gerència d'Urgències, Emergències i Transport Sanitari (en endavant guets), segons el model habilitat a l'efecte a la seu electrònica de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa (www.jccm.es). La presentació de la comunicació es realitzarà segons el que disposa l'article 4.2. La guets remetrà còpia de l'informe al Registre d'entitats no sanitàries amb Desfibril·ladors Externs Automatitzats, regulat en l'article 13 del present decret. L'entitat estarà exempta d'aquesta comunicació quan es doni el supòsit recollit en l'apartat 2 de l'article 5, però haurà d'enviar a la guets el registre de l'activitat elèctrica del DEA utilitzat.

Article 8. Formació de primers intervinents.

1. L'objectiu dels programes de formació per a primers intervinents és que aquests obtinguin els coneixements i habilitats necessàries per identificar la situació d'aturada cardíaca, alertar el Servei d'Emergències 112, iniciar les maniobres bàsiques de reanimació i utilitzar un desfibril·lador extern automatitzat mentre arriben els equips d'emergències extrahospitalàries.
2. Els continguts mínims, la durada del programa de formació inicial i de formació continuada i els requisits mínims del personal docent estan descrits en l'Annex III d'aquest decret.
3. L'equip docent estarà integrat per persones amb la titulació que es recull en els punts a) ib) de l'apartat 1 de l'article 5 d'aquest decret.
Dins el mateix, hi haurà un coordinador que s'ocuparà de les tasques generals d'organització i desenvolupament del curs, que haurà de tenir la condició de Llicenciat en Medicina i Cirurgia o Graduat en Medicina o Diplomat o Graduat en Infermeria, i reunir, almenys, una de les següents condicions:

1º Experiència mínima de 18 mesos en urgències hospitalàries, transport assistit, reanimació o cures crítiques.
2º Formació mínima de 500 hores teoricopràctiques en urgències i emergències sanitàries, amb almenys el 25% de pràctiques presencials.
3º Posseir l'especialitat de Medicina Intensiva, d'Anestesiologia i Reanimació o de Cardiologia.
4. Podran organitzar i impartir aquests cursos, sempre que compleixin els requisits exigits per aquest decret, les entitats públiques o privades acreditades per la Conselleria competent en matèria de sanitat, les unitats competents en matèria de formació i els centres de prevenció de riscos laborals dependents de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, la guets, les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i altres entitats o institucions que formen part del CERCP.

Article 9. Acreditació de les entitats de formació.

1. Les entitats interessades a impartir la formació a què es refereix aquest decret hauran de sol·licitar l'acreditació corresponent a la Direcció General competent en matèria de formació de la Conselleria competent
en matèria de sanitat.
2. Per ser acreditada com a entitat formadora, el centre o institució haurà de presentar la documentació i informació:
a) Sol·licitud d'acreditació adreçada a l'ICS, en el model habilitat a l'efecte a la seu electrònica de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa (www.jccm.es). La presentació de la sol·licitud es realitzarà segons el que disposa l'article 4.2. Aquesta sol·licitud ha de contenir la declaració responsable del titular de l'entitat sol·licitant de què disposa del material bibliogràfic, audiovisual i, almenys, el material pedagògic que preveu l'annex III; i del compliment dels altres requisits i condicions continguts en aquest decret.
b) Juntament amb la informació continguda en el formulari de sol·licitud esmentat en aquest article, s'haurà d'aportar la següent documentació:
1º Documentació acreditativa de la identitat del titular de l'entitat sol·licitant, sempre que no autoritzi a la Conselleria competent en matèria de sanitat perquè procedeixi a la comprovació i verificació d'aquestes dades.
2º Escriptura o document de constitució de societat, en el cas que es tracti de persones jurídiques.
3º Relació de les persones que componen l'equip docent, incloent la informació sobre la seva identitat, titulació o acreditació per impartir els cursos de formació inicial o continuada, d'acord amb el que estableix l'article 8 i en l'Annex III d'aquest decret.
3. Els serveis tècnics de l'ICS determinaran si la sol·licitud i documentació presentades reuneixen els requisits assenyalats en l'apartat anterior. En el cas que en els mateixos s'observin faltes o omissions, es requerirà l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius.
4. Els serveis tècnics estudiaran la documentació presentada i emetran un informe amb la seva proposta d'acreditació o denegació a la Direcció General competent en matèria de formació de la Conselleria competent en matèria de sanitat. La persona titular de la Direcció General, a la vista d'aquest informe, resoldrà concedint o denegant l'acreditació sol·licitada. El termini per dictar i notificar la resolució d'acreditació serà de tres mesos.
Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entendrà concedida l'acreditació.
5. Un cop acreditada l'entitat de formació, es remetrà còpia de l'acreditació a l'ICS, que inscriurà d'ofici el centre en la corresponent secció del Registre de formació per a l'ús de Desfibril·ladors Externs Automatitzats, regulat en l'article 12 del present decret.
6. L'acreditació dels centres de formació tindrà una vigència de cinc anys comptats des de la data de la resolució d'acreditació. Dins dels tres mesos anteriors a l'expiració del termini de vigència, els interessats podran sol·licitar la seva renovació, seguint el mateix procediment que per a l'acreditació inicial.
Si en aquest període no s'hagués presentat sol·licitud de renovació, es considerarà que l'acreditació ha caducat.
7. Les entitats de formació acreditades hauran de posar en coneixement de la direcció general competent en matèria de formació de la Conselleria competent en matèria de sanitat qualsevol modificació de les condicions d'acreditació.
8. El procediment de comunicació de modificacions serà el mateix que per a l'acreditació inicial. Si les modificacions afectessin a les condicions que van fer possible l'acreditació i es constatés que s'incompleixen els requisits que van servir de base per al seu atorgament, la persona titular de la Direcció General podrà revocar aquesta acreditació.

Article 10. Organització dels cursos.

1. Un cop finalitzada l'activitat docent, en un termini de 15 dies, l'entitat organitzadora facilitarà una memòria a l'ICS, mitjançant el model habilitat a l'efecte a la seu electrònica de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa (www.jccm.es) . La presentació de la memòria es realitzarà d'acord amb el que disposa l'article 4.2.
2. En la memòria es farà constar:
a) El nom de l'entitat de formació acreditada o, si escau, la unitat competent en matèria de formació d'entre les compreses en l'apartat 4 de l'article 8.
b) El nom de la persona que va coordinar l'activitat.
c) El lloc on es va impartir la formació tant teòrica com pràctica, amb expressió del mobiliari i l'equipament.
d) El contingut, durada i organització de l'activitat.
e) La relació de l'equip docent.
f) La relació d'alumnes que han superat l'avaluació del curs. Aquests seran inscrits, d'ofici, en la secció corresponent del Registre de formació per a l'ús de Desfibril·ladors Externs Automatitzats.
3. La persona titular de la Direcció Gerència de l'ICS expedirà les corresponents acreditacions individuals d'autorització per a l'ús de DEA als alumnes que hagin superat l'avaluació, tant de la formació inicial com dels cursos de formació continuada.

Article 11. Acreditació d'entitats amb seu en altres comunitats autònomes.

En el cas d'una entitat que tingui seu a una altra comunitat autònoma, podrà sol·licitar igualment l'acreditació, seguint el procediment establert en l'article 9 d'aquest decret, o bé, si l'entitat està acreditada ja en una altra comunitat autònoma, comunicar aquesta acreditació a la direcció general competent en matèria de formació de la Conselleria competent en matèria de sanitat, en el model habilitat a l'efecte a la seu electrònica de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa (www.jccm.es). La presentació de la comunicació es realitzarà segons el que disposa l'article 4.2. Un cop finalitzada l'activitat docent, han de facilitar la informació i documentació sobre la mateixa a l'ICS en els termes establerts per l'article 10 d'aquest decret.

Article 12. Registre de formació per a l'ús de Desfibril·ladors Externs Automatitzats.

1. El Registre de formació per a l'Ús de Desfibriladores Semiautomàtics Externs, creat pel Decret 9 / 2009, de 10 de febrer, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, passa a dir-Registre de formació per a l'Ús de Desfibril·ladors Externs Automatitzats (en endavant, RFDEA) i integra totes les dades del registre anterior.
2. El RFDEA té la finalitat de poder efectuar el necessari seguiment i control de les persones autoritzades per fer ús dels DEA i de les entitats formadores acreditades per impartir la formació prevista a l'annex III d'aquest decret. Aquest registre depèn de la direcció general competent en matèria de formació de la Conselleria competent en matèria de sanitat.
3. El Registre s'estructura en les dues seccions següents:
a) Secció I. Entitats formadores acreditades per impartir els cursos de formació. Aquesta secció recollirà, com a mínim, les dades d'identificació de l'entitat (nom i domicili) i del seu titular; identificació i titulació del coordinador; data de concessió de l'acreditació i, si escau, data de renovació de la mateixa.
b) Secció II. Persones autoritzades per a fer ús dels DEA. Contindrà, com a mínim, les dades d'identificació personal, dates d'emissió d'acreditacions individuals d'autorització i dates de renovació de les mateixes.
4. La inscripció es realitzarà d'ofici per l'ICS un cop superada l'avaluació dels cursos de formació i, en el cas de les entitats formadores, un cop acreditada l'entitat.
5. A fi de facilitar la transparència administrativa i l'accés a la formació dels primers intervinents, la Direcció General responsable de l'RFDEA farà públiques les dades dels centres formatius acreditats a través de la pàgina web de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa.

Article 13. Registre d'entitats no sanitàries amb Desfibril·ladors Externs Automatitzats.

1. El Registre d'entitats no sanitàries amb Desfibriladores Semiautomàtics Externs, creat pel Decret 9 / 2009, de 10 de febrer, passa a dir Registre d'entitats no sanitàries amb Desfibril·ladors Externs Automatitzats (en endavant, Ardea) i integra totes les dades del registre anterior .
2. El Ardea té com a finalitat oferir informació sobre la ubicació dels DEA, tant al Servei d'Emergències 112, com a institucions de protecció ciutadana, com els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat o els serveis de protecció civil.
3. Aquest registre està adscrit a la Direcció General competent en matèria d'ordenació sanitària i en ell s'han d'inscriure les entitats i institucions que tinguin instal·lat algun DEA i els particulars que voluntàriament ho sol·licitin; en aquest registre constaran totes les dades recollides en el model de declaració responsable descrit en l'article 4 d'aquest decret.
4. La inscripció en el Registre és obligatòria per a les entitats que tinguin instal·lat un DEA prèvia a l'inici de l'ús del mateix. El compliment d'aquesta obligació correspon a la persona titular de l'entitat o empresa que disposi del DEA.
5. La direcció general competent en matèria d'ordenació sanitària, responsable de l'Ardea, posarà en coneixement del Servei d'Emergències 1-1-2, el nombre, les característiques i la ubicació dels DEA existents en espais no sanitaris. Així mateix, ha de posar aquesta informació a disposició de ciutadans, professionals i institucions a través de la pàgina web de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa.

Article 14. Inspecció i control.

La Conselleria competent en matèria de sanitat durà a terme les actuacions necessàries per supervisar i controlar el compliment de les obligacions establertes en aquest decret.

Article 15. Règim sancionador.

Les infraccions al que disposa aquest decret seran sancionades d'acord amb el que estableix la secció 4ª del capítol III del títol V de la Llei 8 / 2000, de 30 de novembre, d'Ordenació Sanitària de Castella-la Manxa, així com en el Capítol VI del Títol I de la Llei 14 / 1986, de 25 d'abril, general de sanitat.

 

Disposició transitòria primera. Autoritzacions i acreditacions vigents.
Les autoritzacions d'instal·lació i ús de DEA i les acreditacions d'entitats de formació per al seu ús atorgades a l'empara del Decret 9 / 2009, de 10 de febrer, mantenen la vigència fins a la data de la seva renovació.

Disposició transitòria segona. Adequació als requisits exigits.
1. Els espais públics i privats que ja disposin d'un desfibril·lador registrats s'han d'adequar als requisits que preveu aquest decret en el termini de dotze mesos, a partir de l'entrada en vigor del mateix.
2. Les persones físiques o jurídiques responsables de la gestió o explotació d'aquells espais o llocs, que a l'entrada en vigor d'aquest decret ja disposin d'un desfibril·lador instal·lat, però no registrat, han de comunicar aquesta instal·lació al Registre d'entitats no sanitàries amb Desfibril·ladors Externs automatitzats, en els termes que preveu l'article 4, en el termini de sis mesos comptats des de l'entrada en vigor d'aquest decret.


Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queda derogat el Decret 9 / 2009, de 10 de febrer, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, i totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que disposa el present decret.

Disposició final primera. Tractaments de dades de caràcter personal.

1. En el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest decret en el Diari Oficial de Castella-la Manxa, la Conselleria competent en matèria de protecció de dades modificarà els fitxers corresponents, d'acord amb el que disposa la normativa vigent.
2. A efectes d'aquest decret i en tot allò que li sigui d'aplicació, les dades dels registres actuals, creats d'acord amb els articles 10 i 11 del Decret 9 / 2009, de 10 de febrer, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, també es consideren part del RFDEA i del Ardea.

Disposició final segona. Desenvolupament i execució.
Es faculta la persona titular de la Conselleria competent en matèria de sanitat per a modificar els continguts dels annexos d'aquest decret, així com per dictar les disposicions que siguin necessàries per al desenvolupament i execució del mateix.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.
El present Decret entrarà en vigor al mes de la publicació en el Diari Oficial de Castella-la Manxa.

Donat a Toledo, el 22 de gener de 2018

El President
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
El conseller de Sanitat
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
ANY XXXVII Núm. 24 2 de febrer de 2018 

DESCARREGAR NORMATIVA que regula l'ús de desfibril·ladors externs automatitzats a Castella-la Manxa


El Projecte Salvavides som una empresa especialitzada en la instal·lació i manteniment de desfibril·ladors externs, som formadors homologats per la Comunitat de Castella-la Manxa, oferim serveis a Guadalajara, Conca, Albacete, Ciudad Real i Toledo 

La nostra empresa ofereix serveis d'instal·lació i manteniment de desfibril·ladors externs, instal·lacions homologades segons la normativa de Castella-la Manxa, servei de gestió integral per desfibril·ladors externs amb assessoria, instal·lació, formació, manteniment i reparació de desfibril·ladors per complir amb la norma de la comunitat autònoma . 

A la província de Guadalajara oferim serveis de venda i instal·lació de desfibril·ladors externs a Guadalajara ciutat, Molina d'Aragó, Sigüenza, Alcolea de la Pineda, Cifuentes, Atienza i Sacedón, Som una empresa de manteniment de desfibril·ladors i formació homologada sobre l'ús de desfibril·ladors externs. 

A la província de Conca oferim serveis de venda i instal·lació de desfibril·ladors externs a Conca ciutat, Montilla de Palancar, Sant Climent, Iniesta, La Almarcha, Honrubia, Tarancón i Mota de el Corb, Som una empresa de manteniment de desfibril·ladors i formació homologada sobre l'ús de desfibril·ladors externs. 

A la província d'Albacete oferim serveis de venda i instal·lació de desfibril·ladors externs a Albacete ciutat, Villarobledo, Almansa, Pou Cañada, Hellín, Tobarra, Alcaraz i Cases Ibáñez, Som una empresa de manteniment de desfibril·ladors i formació homologada sobre l'ús de desfibril·ladors externs. 

A la província de Ciutat Real oferim serveis de venda i instal·lació de desfibril·ladors externs a Ciudad Real ciutat, Manzanares, Piedrabuena, Puertollano, Valdepeñas, Tomelloso, Daimiel i Alcàsser de Sant Joan, Som una empresa de manteniment de desfibril·ladors i formació homologada sobre l'ús de desfibril·ladors externs. 

 


Imprimir   Correu electrònic
Imatge

Instal·lació de desfibril·ladors externs, manteniment, recanvis, reparacions, formació i ús del desfibril·lador, registre en Comunitats Autònomes.

Adreça:
Av. De la Constitució 29 
28821 Coslada (Madrid)
Telèfon: + 34 911 250 500
E-mail: salvavides@salvavides.com

Mapa on estem