• Telefon
 • +34 900 670 112

Právní upozornění

1 IDENTITA DRŽITELE WEBU
ANEK S3, SL s CIF B-85649903, s adresou v AVDA. CONSTITUCIÓN 29, 28821 COSLADA (MADRID) a e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript., je vlastníkem tohoto webu s doménou salvavidas.eu

2 PŘIJETÍ PODMÍNEK POUŽITÍ
Používání této webové stránky připisuje podmínce USER navigátoru, ať už fyzické nebo právnické osobě, což znamená dodržování níže uvedených podmínek. Pro všechny účely budou smluvní podmínky zvažovány ve verzi zveřejněné v okamžiku přístupu. Před použitím nabízených služeb se doporučuje, aby si UŽIVATEL pozorně přečetl níže uvedené podmínky. Rovněž přístup k určitým službám prostřednictvím této webové stránky může podléhat určitým konkrétním podmínkám, které v závislosti na případu nahrazují, doplňují nebo upravují tyto všeobecné podmínky. Proto musí uživatel USER před přístupem a / nebo používáním našich služeb pozorně přečíst příslušné podmínky. Pokud nepřijmete podmínky použití, musíte se zdržet přístupu a využívání služeb uvedených na této webové stránce. Současné podmínky použití upravují obecné používání webu uživatelem USER, který má možnost je prohlížet a tisknout. Majitel webových stránek si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit obsah, služby a informace na těchto webových stránkách, jakož i omezit nebo zrušit podmínky platné pro tento web.

3 DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ
Obsah této webové stránky je chráněn zákony o duševním a průmyslovém vlastnictví. Web, včetně jeho programování, editace, kompilace a dalších prvků nezbytných pro jeho provozování, návrhy, loga, text a / nebo grafika jsou majetkem osoby odpovědné za web, případně mají licenci nebo výslovné povolení autorů. Bez ohledu na účel, pro který byly určeny, vyžaduje úplná nebo částečná reprodukce, použití, využívání, distribuce a marketing v každém případě předchozí písemný souhlas vlastníka webu. Porušení některého z výše uvedených práv může představovat porušení těchto ustanovení, jakož i trestný čin, za který lze uložit trest podle článku 270 a podle trestního zákona. Návrhy, loga, text a / nebo grafika mimo osobu odpovědnou za web a které se mohou objevit na webových stránkách, patří jejich příslušným vlastníkům a sami jsou zodpovědní za případné spory, které mohou v souvislosti s nimi vzniknout. V každém případě od nich existuje výslovné a předchozí povolení.
Nároky, které by mohli UŽIVATELÉ podat v souvislosti s možným porušením práv duševního nebo průmyslového vlastnictví nad jakýmkoli obsahem této webové stránky, by měly být adresovány na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.

4 PŘÍSTUP NA WEB
Na naše webové stránky má přístup každý uživatel USER zdarma. S osobními údaji, které poskytnete, bude vždy nakládáno v souladu s ustanoveními platných předpisů.

5 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY
USER se zavazuje používat web, obsah a služby v souladu se zákonem, v dobrém zvyku a veřejném pořádku.
USER se zavazuje a zavazuje se:

 • Nepoužívejte web nebo služby poskytované prostřednictvím něj pro účely nebo účely, které jsou nezákonné nebo v rozporu s obsahem tohoto právního upozornění, které poškozují zájmy nebo práva třetích stran nebo které jakýmkoli způsobem může poškodit, zneškodnit nebo poškodit web nebo svých služeb nebo brání uspokojivému používání webu jiným uživatelům.
 • Nezničujte, neměňte, deaktivujte ani jinak nepoškozujte data, programy nebo elektronické dokumenty a další, které jsou na webu.
 • Nezavádějte programy, viry, makro-instrukce, mini aplikace ani jiné logické zařízení nebo posloupnost znaků, které způsobují nebo by mohly způsobit jakoukoli změnu v počítačových systémech osoby odpovědné za web nebo třetí strany.
 • Nezneužívejte informace, zprávy, grafiku, výkresy, zvukové a / nebo obrazové soubory, fotografie, nahrávky, software a obecně jakýkoli druh materiálu přístupného prostřednictvím webu nebo služeb, které nabízí.
 • Nezavádějte diskriminační jednání, postoje nebo nápady založené na pohlaví, rase, náboženství, víře, věku nebo stavu.
 • Stejně tak si osoba odpovědná za web vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění těm UŽIVATELŮm, kteří poruší tyto všeobecné podmínky, odepřít nebo zrušit přístup na web a / nebo ke službám.

6 REŽIM ODPOVĚDNOSTI
Osoba odpovědná za web nebude přímo ani podpůrně odpovědná za:

 • Kvalita služby, rychlost přístupu, správný provoz nebo dostupnost nebo kontinuita provozu webu.
 • Existují přerušení služby, zpoždění, chyby, jejich nesprávná funkce a obecně další nepříjemnosti, které mají svůj původ, které unikají kontrole vlastníka webu. • Škodlivý nebo vinný zásah USER a / nebo vyšší moci. V každém případě, bez ohledu na její příčinu.
 • Přímé nebo nepřímé škody, vznikající škody a / nebo ušlý zisk.
 • Obsah a názory třetích stran nebo informace obsažené na webových stránkách třetích stran, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím odkazů nebo vyhledávačů na webových stránkách.
 • Škody, které mohou být způsobeny v zařízení UŽIVATELŮ možnými počítačovými viry, ke kterým došlo v důsledku jejich navigace na webových stránkách nebo jakýmkoli jiným poškozením odvozeným z této navigace.
 • Nedodržení zákona, morálky a obecně přijímaného dobrého zvyku nebo veřejného pořádku v důsledku přenosu, šíření, uchovávání, poskytování, přijímání, získávání nebo přístupu k obsahu.
 • Neřesti a vady všech druhů obsahu přenášeného, ​​šířeného, ​​uloženého nebo zpřístupněného, ​​jeho nedostatečné aktualizace nebo přesnosti, případně jejich vědecké kvality.
 • Vlastník rovněž nezaručuje, že web a server neobsahují viry a nenese odpovědnost za škody způsobené přístupem na web nebo nemožností přístupu.
 • Držitel bude mít právo bez jakéhokoli odškodnění UŽIVATELE za tyto koncepce dočasně pozastavit služby a obsah Webové stránky za účelem provádění údržby, vylepšení nebo oprav.
 • Držitel si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit obsah a služby uvedené na této webové stránce, nezískat za ně žádnou odpovědnost ani skutečnost, že informace nejsou aktualizovány.

7 OCHRANA ÚDAJŮ
V souladu s ustanoveními současných předpisů o ochraně osobních údajů vás informujeme, že informace poskytnuté uživatelem budou začleněny do systému ošetření ve vlastnictví odpovědného za účelem usnadnění, urychlení a splnění závazků mezi oběma stranami. Držitel a Odpovědný rovněž informují, že údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění výše uvedených předpisů. Pokud nekomunikujete jinak, pochopíme, že vaše data nebyla změněna, že souhlasíte s tím, že nám oznámíte jakoukoli změnu a že máme váš souhlas s jejich použitím pro výše uvedené účely. Jste informováni, že s údaji budete přistupovat zákonným, loajálním, transparentním, přiměřeným, relevantním, omezeným, přesným a aktualizovaným způsobem. Z tohoto důvodu se odpovědný zavazuje přijmout všechna přiměřená opatření, aby byla tato opatření v případě nepřesnosti neprodleně potlačena nebo opravena. V souladu s právy udělenými současnými právními předpisy o ochraně údajů může uživatel vykonávat práva na přístup, opravu, omezení zpracování, výmaz, přenositelnost a odpor vůči zpracování svých osobních údajů, jakož i právo na souhlas s jejich zpracováním, který musí vaši žádost písemně nasměrovat a dostatečně identifikovat na adresu uvedenou v bodě 1. Rovněž můžete kontaktovat kontrolní úřad a předložit tvrzení, které považujete za vhodné.

8 REKLAMA
Jak je upraveno zákonem 34 / 2002 z července 11 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu (LSSICE), politika týkající se e-mailu je zaměřena na zasílání pouze komunikací, které USER požadoval, s dobrovolně převedeny a vyjádřit svůj souhlas. Pokud chce Uživatel tuto komunikaci dostávat, musí být jeho žádost adresována písemně a musí se dostatečně identifikovat k elektronické adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.

9 PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A SOUDNÍ SOUTĚŽ
Tyto podmínky jsou psány ve španělštině a podléhají platným španělským právním předpisům. Ve všech sporných věcech nebo v souvislosti s touto webovou stránkou jsou příslušné španělské soudy a tribunály.

Podmínky nákupu

Podmínky nákupu

1 - Rozsah použití

Účelem těchto Všeobecných podmínek je upravit podmínky pro uzavírání smluv a prodej produktů nabízených na webových stránkách https://www.salvavidas.eu. Na tyto podmínky se vždy vztahují španělské zákony a směrnice ES, které upravují smluvní podmínky při prodeji a nákupu v maloobchodních prodejnách. Platí mimo jiné následující:

26 / 84 Zákon 19 z června, červen pro obranu spotřebitelů a uživatelů.

Zákon 7 / 98 z 13 z dubna Všeobecných smluvních podmínek.

7 / 96 Zákon společnosti 15 z ledna o řízení maloobchodu.

Zákon 34 / 2002 z 11 z července o službách informační společnosti a elektronického obchodu.

Zákon 23 / 2003 z 10 z července Záruky na spotřební zboží.

Směrnice Evropského parlamentu 2000 / 31 CE.

Jakýkoli jiný španělský zákon, změna zákona, směrnice ES, která není zahrnuta v předchozím seznamu, jehož předpisy mění podmínky kupních smluv, a proto se vztahují na prodejní operace prováděné www.tienda- salvavidas.com se svými klienty.

Uživatelé, kteří provádějí prodejní transakce prostřednictvím https://www.salvavidas.eu prohlašuji, že zná a bez výhrad nebo výjimek souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami. V případě pochybností před jakýmkoli z těchto Všeobecných podmínek může klient konzultovat totéž s obchodním oddělením https://www.salvavidas.eu prostřednictvím následujícího e-mailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript..

Projekt Plavčík Můžete jednostranně a bez předchozího upozornění upravit každou z povinností stanovených v těchto Všeobecných podmínkách, včetně cen za potvrzené objednávky, které pocházejí z překlepu ve webové databázi. https://www.salvavidas.eu nebo v databázi dodavatele, který dodal nesprávný produkt nebo produkty https://www.salvavidas.eu . V tomto případě Projekt Plavčík nabídne zákazníkovi možnost vrácení částky objednávky nebo výměny produktu nebo produktů, které změnily svou cenu za jiné s podobnými vlastnostmi.

2.- Potvrzení objednávky.

Rozumí se, že objednávka z webu https://www.salvavidas.eu Bylo potvrzeno, když byly provedeny následující čtyři fáze:

Zákazník vybral v košíku produkt nebo produkty z webu https://www.salvavidas.eu Chcete koupit.

Klient přijímá Všeobecné podmínky webu https://www.salvavidas.eu a pokračovat v jeho identifikaci, vyplnění fakturačního informačního formuláře a dodací adresy objednávky.

Zákazník si vybere jeden z platebních způsobů, které nabízí web https://www.salvavidas.eu .

Zákazník provede platbu objednávky efektivním způsobem zvoleným v předchozím kroku.

Zákazník obdrží potvrzení o své objednávce na uvedenou e-mailovou adresu.

3.- Ceny.

Ceny uvedené na webu https://www.salvavidas.eu Jsou vyjádřeny v eurech, nezahrnují DPH platnou ve Španělsku a jsou vyloučeny náklady na dopravu a DPH, které doprava podléhá. Výrobky, na které se vztahuje kánon podle článku 25.21 královského legislativního nařízení 1/1996 ze dne 12. dubna, kterým se schvaluje revidované znění zákona o duševním vlastnictví, zahrnují kánon do prodejní ceny. Jednostranně https://www.salvavidas.eu si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit ceny a dostupnost produktů zahrnutých na jeho webové stránce https://www.salvavidas.eu. Tato změna, s výjimkou typografické chyby nebo cizí https://www.salvavidas.eu, nebude mít vliv na objednávky potvrzené před jejich úpravou.

3.a. - Daně. Ceny produktů, které jsou v našem zařízení pro elektronický obchod k prodeji, nezahrnují DPH, která se platí ve stejnou dobu, kdy je produkt zakoupen. Systém nákupu podléhá platným právním předpisům ve Španělsku.

DPH může podléhat změnám schváleným zákonem.

4.- Záruka

Projekt Plavčík uvádí a zaručuje, že jeho internetová platforma je technicky připravena na prodej produktů. Záruky kvality nebo fungování produktů nebo služeb společnosti https://www.salvavidas.eu budou případně stanoveny případ od případu za zvláštních podmínek. Na veškeré naše prodávané zboží se vztahuje záruka výrobce, jejíž délka a doba trvání se liší podle produktů a značek. Záruční podmínky jsou podmínky stanovené v „Záručních podmínkách“, které jsou přiloženy ke každé položce, a mohou se v každém případě lišit, vždy v závislosti na různých výrobcích, dovozcích a distributorech. V případě, že předmět tento dokument nenese, stačí si ponechat fakturu nákupu, která nahradí záruční formulář, není-li v žádném dokumentu uvedeno, rozumí se, že to bude dva roky ode dne nákupu. Záruky výrobce na výrobky uvedené na trh https://www.salvavidas.eu Nezahrnují: - výměnu spotřebního materiálu (baterie, žárovky, pojistky, poškození záznamových nebo čtecích hlav ...). - neobvyklé nebo neodpovídající použití výrobků. Za tímto účelem vám doporučujeme přečíst si návod k použití, který je součástí každého z našich produktů. - porucha příslušenství (napájecí kabely…). - Opravy možných závad prováděných technickými službami, které nejsou výrobcem rozpoznány, škody způsobené z jakékoli vnější příčiny zařízení (například nehoda, náraz, blesk, problémy s napájením). V každém případě, https://www.salvavidas.eu nepřijme žádnou odpovědnost, pokud výrobce odmítne uplatnit takovou záruku z výše uvedených důvodů. Pokud se oprava nebere v úvahu, stanoví výrobce rozpočet. Výrobní společnost bude požadovat úhradu správních nákladů, pokud klient odmítne rozpočet uvedený v předchozím odstavci. Pokud to klient v opačném případě přijme, musí nám poslat bankovní převod ve výši odpovídající stanovenému rozpočtu. Záruka přestane být účinná, pokud https://www.salvavidas.eu spolehlivě zkontrolujte, jak zákazník nakládá s výrobkem.

5.- Informace o produktech společnosti www.lifeguard.eu

Vzhledem ke složitosti údržby a aktualizace rozsáhlého katalogu produktů nabízených na webu https://www.salvavidas.eu uživatel / klient webu osvobozuje Projekt záchranáře ANEK S3 jakéhokoli nároku nebo stížnosti na přesnost informací o produktech na webu. Projekt záchranáře ANEKS3 dá prostředky k dispozici, aby se pokusila, aby informace o produktech webu byly co nejpřesnější. Obrázky produktů nemusí přesně odpovídat zobrazenému produktu, jeho vlastnosti však budou takové, jaké jsou popsány v souboru.

6.- Práva k duševnímu vlastnictví.

Autorská práva všech stránek obsažených v https://www.salvavidas.eu Vlastnost projektu záchranáře ANEKS3 https://www.salvavidas.eu si vyhrazuje veškerá práva na svůj web, protože je schopen kdykoli změnit jeho obsah, konfiguraci nebo prezentaci a omezit nebo zrušit přístup na tento web https://www.salvavidas.eu bez předchozího upozornění a bez převzetí odpovědnosti za jeho aktualizaci.

S výjimkou pro osobní a soukromé použití a vždy citující zdroj, reprodukci, kopírování, použití, distribuci, komercializaci, veřejnou komunikaci nebo jakoukoli jinou činnost, která je prováděna s informacemi obsaženými na této webové stránce a která je prováděna bez autorizace https://www.salvavidas.eu.

Je dovoleno sdílet zde obsažené informace prostřednictvím sociálních sítí prostřednictvím nástrojů dostupných na webu https://www.salvavidas.eu

7.- ProteccióPočet dat.

V souladu s organickým zákonem 15 / 1999 z prosince 13, o ochraně osobních údajů, jsou uživatelé varováni - zákazníci webu https://www.salvavidas.eu z následujících:

Údaje, které nám poskytnete prostřednictvím formulářů, které najdete na našich webových stránkách, budou začleněny do souboru, jehož vlastníkem a správcem je ANEKS3 Proyecto Salvavidas, Calle Begoña 16, 4ª planta. 28821 Coslada, Madrid. Osobní údaje shromážděné z našich webových stránek budou vždy nezbytně nutné k provádění komerčních operací prováděných uživateli - klienty webu https://www.salvavidas.eu . Uživatelé, kteří zadávají objednávky prostřednictvím webu https://www.salvavidas.eu Souhlasí s použitím, zpracováním a přenosem údajů společnostem nebo subjektům podílejícím se na řízení objednávky.

Uživatelé - weboví klienti https://www.salvavidas.eu  Mohou kdykoli uplatnit svá práva na přístup, opravu, zrušení a námitky ve vztahu k poskytnutým osobním údajům písemně na adresu: ANEKS3 Proyecto Salvavidas. Calle Begoña 16 4. patro. 28821 Coslada, Madrid nebo poštou na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript..

8, dělitelnost

Pokud jakékoli ustanovení těchto podmínek postrádá nebo se stane neplatným nebo není vymahatelné podle rozhodného práva, nemělo by toto ustanovení žádný účinek, ale pouze v rozsahu tohoto přesného nedostatku platnosti a nebude mít vliv na žádné další ustanovení smlouvy. současné podmínky.

9.- Použitelné právní předpisy

Tyto všeobecné podmínky musí být vykládány a řídí se platnými španělskými právními předpisy. Jakýkoli spor vyplývající z těchto podmínek musí být vyřešen soudem. To však nezabrání https://www.salvavidas.eu . uplatnit právo na vyřešení jakéhokoli sporu v jiné příslušné jurisdikci.

Cookies politika

1 CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé informace, které jsou uloženy v elektronických souborech, které jsou nainstalovány v terminálu UŽIVATELE při návštěvě webové stránky za účelem ukládání dat, které může aktualizovat a obnovit osoba odpovědná za jejich instalaci. Pokud uživatel USER nezaregistruje nebo nezanechá osobní údaje na webu, server si bude vědom toho, že se někdo s tímto souborem cookie vrátil na web, ale nebude možné přiřadit navigaci ke konkrétnímu a identifikovanému uživateli USER.

2 CO JSOU DRUHY COOKIES?

Soubory cookie lze v závislosti na jejich uplynutí vyřadit jako relační nebo trvalé soubory cookie. První z nich vyprší, když uživatel zavře prohlížeč, zatímco druhý z nich zůstane delší dobu, během které jsou data stále uložena v terminálu a lze k nim přistupovat a zpracovávat je.
Lze je také rozlišit podle entity, která spravuje zařízení nebo doménu, ze které jsou zasílány cookies a získaná data jsou zpracovávána. V tomto případě jsou klasifikovány jako:

 • Vlastní soubory cookie: soubory, které jsou zasílány do koncového zařízení uživatele z počítače nebo domény spravované majitelem webových stránek a ze kterých je poskytována služba požadovaná uživatelem.
 • Soubory cookie třetích stran: soubory, které jsou zasílány do koncového zařízení uživatele z počítače nebo domény, která není spravována vlastníkem webu, ale jinou entitou, která zpracovává data získaná prostřednictvím souborů cookie.

Soubory cookie lze také klasifikovat podle jejich účelu, a proto můžeme hovořit o:

 • Technické cookies: umožňují uživateli procházet webovou stránku, platformu nebo aplikaci a používat různé existující možnosti nebo služby, jako například řídit přenos a datovou komunikaci, identifikovat relaci nebo provádět Proces nákupu objednávky.
 • Personalizační cookies: umožňují uživateli přístup ke službě s některými předdefinovanými obecnými charakteristikami založenými na řadě kritérií v uživatelském terminálu, jako je jazyk nebo typ prohlížeče.
 • Analytické soubory cookie: umožňují osobě, která je za ně odpovídá, sledovat a analyzovat chování uživatelů webových stránek, na které jsou připojeni. Shromážděné informace se používají k měření aktivity webových stránek, aplikací nebo platforem ak vypracování navigačních profilů uživatelů uvedených webů, aplikací a platforem s cílem zavést zlepšení na základě analýzy data, která uživatelé služby dělají.
 • Reklamní cookies: umožňují co nejefektivnějším způsobem spravovat reklamní prostory, které editor případně začlenil do webové stránky, aplikace nebo platformy, z níž poskytuje požadovanou službu na základě kritérií, jako je upravovaný obsah nebo frekvenci zobrazování reklam.

3 JAK DEAKTIVOVAT NEBO VYŘAZIT COOKIES?

Uživatel si může nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby cookies nebyly nainstalovány nebo aby dostávaly varování na obrazovce pokaždé, když se cookie chce nainstalovat, kdykoli se mohl rozhodnout, zda ho chce přijmout nebo ne. Podobně se uživatel může později rozhodnout smazat cookies, které nainstaloval, změnou konfigurace svého prohlížeče nebo smazáním ručně skrze něj. Upozorňujeme, že odstranění souborů cookie může vést ke snížení kvality nebo funkčnosti webu. Chcete-li tyto operace provést, musíte postupovat podle pokynů prohlížeče, který používáte: Google Chrome http://bit.ly/2yxQv5L Mozilla Firefox https://mzl.la/2IiAiB6 Safari https://apple.co/2KhESEK Internet Explorer http://bit.ly/2K5

4 CO COOKIES POUŽÍVÁ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY?

Tento web používá následující cookies:

 

NAME SERVER CÍL EXPIRY
_ga .google.es  Používá se k rozlišení uživatelů  2 let
_gat .google.es  Používá se k omezení procenta požadavků  1 minut
_gid .google.es  Používá se k odlišení uživatelů.  1 hora
_utma .google.es  Zaznamenejte, kolikrát uživatel navštívil web, a to i tehdy, když to bylo poprvé a naposledy.  2 let
_utmb .google.es  Zaznamenejte čas dosažení stránky  Půl hodiny
_utmc .google.es  Zaregistrujte novou relaci  Na konci sezení
_utmz .google.es  Zaznamenejte původ uživatelů a klíčová slova.  6 měsíců
PHPSESSID .salvavidas.eu  Soubor cookie relace  Na konci sezení
GPS, pref, Visitor_info1_live, YSC .youtube.com  Na některých stránkách našeho webu jsme vložili videa YouTube, jedná se o službu Google.   1 let

 

Ochrana osobních údajů

 

1 IDENTITA ODPOVĚDNÉ ZA ZAJIŠTĚNÍ

ANEK S3, SL s CIF B-85649903, s adresou v AVDA. CONSTITUCIÓN 29, 28821 COSLADA (MADRID) a e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript., je vlastníkem těchto webových stránek a odpovídá za nakládání s osobními údaji uživatele (dále REST) ​​a informuje vás, že s poskytovanými informacemi bude nakládáno v souladu s ustanoveními nařízení (EU) o ochraně údajů 679 / 2016, Královský zákonný dekret 5 / 2018, organický zákon LOPD 15 / 1999 a jeho nařízení (RD 1720 / 2007), který vás informuje, že:

2 ÚČELY A LEGITIMACE ZPRACOVÁNÍ

Nabídněte vám lepší uživatelský zážitek prostřednictvím vylepšení, která implementujeme ve webovém rozhraní a provozu.

 • Poskytujeme naše marketingové služby, školení defibrilátorů a další služby zveřejněné na našich webových stránkách.
 • Zašlete informativní a / nebo propagační komunikaci, pokud uvedete své kontaktní informace a souhlas.

3 OBDOBÍ KONZERVACE

Poskytnutá data budou uchována, dokud uživatel nepožádá o jejich vymazání. Jakmile bude zúčastněná strana informována o vymazání svých údajů, bude zablokována a následně zrušena v našich souborech nebo případně vrácena vlastníkovi údajů o médiu, ve kterém jsou poskytnuté informace shromažďovány, bez je povoleno zachování kopií uvedených informací.

4 SDĚLENÍ ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Vaše údaje budou použity pouze pro výše uvedené účely a nebudou předávány třetím stranám, s výjimkou komunikace s Úřady, organizacemi nebo úřady veřejné správy, které byly schváleny uživatelem nebo jím pověřenou osobou za účelem řádného souladu povinnosti vyplývající z poskytovaných služeb, nebo které jsou závazné nebo povolené zákonem.

5 POVINNOST DŮVĚRNOSTI

RESPEKT zaručuje důvěrnost osobních údajů obsažených v jeho souborech a přijme regulační opatření, která pokud možno zamezí jeho změně, ztrátě, zpracování nebo neoprávněnému přístupu.

6 CVIČENÍ PRÁV

Uživatel má právo přistupovat ke svým osobním údajům, opravovat nepřesná data nebo požadovat jejich vymazání, pokud data již nejsou nezbytná. Zainteresované strany mohou v určitých případech požádat o omezení zpracování svých údajů. V takovém případě je uchováme pouze pro účely uplatnění nebo obrany nároků. Uživatel může vykonávat svá práva tak, že svou žádost nasměruje písemně a dostatečně se identifikuje na elektronickou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.. Máte také právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a předložit požadavek, který považujete za vhodný, Kontrolnímu úřadu.

Obraz

Instalace externích defibrilátorů, údržba, náhradní díly, opravy, školení a používání defibrilátoru, registrace v autonomních komunitách.

Adresa:
Avda.de la Constitución 29 
28821 Coslada (Madrid)
Telefon: + 34 911 250 500
E-mail: salvavidas@salvavidas.com

Mapa, kde jsme