Právní upozornění

Právní upozornění

1 IDENTITA DRŽITELE WEBU
ANEK S3, SL s CIF B-85649903, s adresou v AVDA. CONSTITUCIÓN 29, 28821 COSLADA (MADRID) a e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript., je vlastníkem tohoto webu s doménou salvavidas.eu

2 PŘIJETÍ PODMÍNEK POUŽITÍ
Používání této webové stránky připisuje podmínce USER navigátoru, ať už fyzické nebo právnické osobě, což znamená dodržování níže uvedených podmínek. Pro všechny účely budou smluvní podmínky zvažovány ve verzi zveřejněné v okamžiku přístupu. Před použitím nabízených služeb se doporučuje, aby si UŽIVATEL pozorně přečetl níže uvedené podmínky. Rovněž přístup k určitým službám prostřednictvím této webové stránky může podléhat určitým konkrétním podmínkám, které v závislosti na případu nahrazují, doplňují nebo upravují tyto všeobecné podmínky. Proto musí uživatel USER před přístupem a / nebo používáním našich služeb pozorně přečíst příslušné podmínky. Pokud nepřijmete podmínky použití, musíte se zdržet přístupu a využívání služeb uvedených na této webové stránce. Současné podmínky použití upravují obecné používání webu uživatelem USER, který má možnost je prohlížet a tisknout. Majitel webových stránek si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit obsah, služby a informace na těchto webových stránkách, jakož i omezit nebo zrušit podmínky platné pro tento web.

3 DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ
Obsah této webové stránky je chráněn zákony o duševním a průmyslovém vlastnictví. Web, včetně jeho programování, editace, kompilace a dalších prvků nezbytných pro jeho provozování, návrhy, loga, text a / nebo grafika jsou majetkem osoby odpovědné za web, případně mají licenci nebo výslovné povolení autorů. Bez ohledu na účel, pro který byly určeny, vyžaduje úplná nebo částečná reprodukce, použití, využívání, distribuce a marketing v každém případě předchozí písemný souhlas vlastníka webu. Porušení některého z výše uvedených práv může představovat porušení těchto ustanovení, jakož i trestný čin, za který lze uložit trest podle článku 270 a podle trestního zákona. Návrhy, loga, text a / nebo grafika mimo osobu odpovědnou za web a které se mohou objevit na webových stránkách, patří jejich příslušným vlastníkům a sami jsou zodpovědní za případné spory, které mohou v souvislosti s nimi vzniknout. V každém případě od nich existuje výslovné a předchozí povolení.
Nároky, které by mohli UŽIVATELÉ podat v souvislosti s možným porušením práv duševního nebo průmyslového vlastnictví nad jakýmkoli obsahem této webové stránky, by měly být adresovány na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.

4 PŘÍSTUP NA WEB
Na naše webové stránky má přístup každý uživatel USER zdarma. S osobními údaji, které poskytnete, bude vždy nakládáno v souladu s ustanoveními platných předpisů.

5 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY
USER se zavazuje používat web, obsah a služby v souladu se zákonem, v dobrém zvyku a veřejném pořádku.
USER se zavazuje a zavazuje se:

 • Nepoužívejte web nebo služby poskytované prostřednictvím něj pro účely nebo účely, které jsou nezákonné nebo v rozporu s obsahem tohoto právního upozornění, které poškozují zájmy nebo práva třetích stran nebo které jakýmkoli způsobem může poškodit, zneškodnit nebo poškodit web nebo svých služeb nebo brání uspokojivému používání webu jiným uživatelům.
 • Nezničujte, neměňte, deaktivujte ani jinak nepoškozujte data, programy nebo elektronické dokumenty a další, které jsou na webu.
 • Nezavádějte programy, viry, makro-instrukce, mini aplikace ani jiné logické zařízení nebo posloupnost znaků, které způsobují nebo by mohly způsobit jakoukoli změnu v počítačových systémech osoby odpovědné za web nebo třetí strany.
 • Nezneužívejte informace, zprávy, grafiku, výkresy, zvukové a / nebo obrazové soubory, fotografie, nahrávky, software a obecně jakýkoli druh materiálu přístupného prostřednictvím webu nebo služeb, které nabízí.
 • Nezavádějte diskriminační jednání, postoje nebo nápady založené na pohlaví, rase, náboženství, víře, věku nebo stavu.
 • Stejně tak si osoba odpovědná za web vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění těm UŽIVATELŮm, kteří poruší tyto všeobecné podmínky, odepřít nebo zrušit přístup na web a / nebo ke službám.

6 REŽIM ODPOVĚDNOSTI
Osoba odpovědná za web nebude přímo ani podpůrně odpovědná za:

 • Kvalita služby, rychlost přístupu, správný provoz nebo dostupnost nebo kontinuita provozu webu.
 • Existují přerušení služby, zpoždění, chyby, jejich nesprávná funkce a obecně další nepříjemnosti, které mají svůj původ, které unikají kontrole vlastníka webu. • Škodlivý nebo vinný zásah USER a / nebo vyšší moci. V každém případě, bez ohledu na její příčinu.
 • Přímé nebo nepřímé škody, vznikající škody a / nebo ušlý zisk.
 • Obsah a názory třetích stran nebo informace obsažené na webových stránkách třetích stran, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím odkazů nebo vyhledávačů na webových stránkách.
 • Škody, které mohou být způsobeny v zařízení UŽIVATELŮ možnými počítačovými viry, ke kterým došlo v důsledku jejich navigace na webových stránkách nebo jakýmkoli jiným poškozením odvozeným z této navigace.
 • Nedodržení zákona, morálky a obecně přijímaného dobrého zvyku nebo veřejného pořádku v důsledku přenosu, šíření, uchovávání, poskytování, přijímání, získávání nebo přístupu k obsahu.
 • Neřesti a vady všech druhů obsahu přenášeného, ​​šířeného, ​​uloženého nebo zpřístupněného, ​​jeho nedostatečné aktualizace nebo přesnosti, případně jejich vědecké kvality.
 • Vlastník rovněž nezaručuje, že web a server neobsahují viry a nenese odpovědnost za škody způsobené přístupem na web nebo nemožností přístupu.
 • Držitel bude mít právo bez jakéhokoli odškodnění UŽIVATELE za tyto koncepce dočasně pozastavit služby a obsah Webové stránky za účelem provádění údržby, vylepšení nebo oprav.
 • Držitel si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit obsah a služby uvedené na této webové stránce, nezískat za ně žádnou odpovědnost ani skutečnost, že informace nejsou aktualizovány.

7 OCHRANA ÚDAJŮ
V souladu s ustanoveními současných předpisů o ochraně osobních údajů vás informujeme, že informace poskytnuté uživatelem budou začleněny do systému ošetření ve vlastnictví odpovědného za účelem usnadnění, urychlení a splnění závazků mezi oběma stranami. Držitel a Odpovědný rovněž informují, že údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění výše uvedených předpisů. Pokud nekomunikujete jinak, pochopíme, že vaše data nebyla změněna, že souhlasíte s tím, že nám oznámíte jakoukoli změnu a že máme váš souhlas s jejich použitím pro výše uvedené účely. Jste informováni, že s údaji budete přistupovat zákonným, loajálním, transparentním, přiměřeným, relevantním, omezeným, přesným a aktualizovaným způsobem. Z tohoto důvodu se odpovědný zavazuje přijmout všechna přiměřená opatření, aby byla tato opatření v případě nepřesnosti neprodleně potlačena nebo opravena. V souladu s právy udělenými současnými právními předpisy o ochraně údajů může uživatel vykonávat práva na přístup, opravu, omezení zpracování, výmaz, přenositelnost a odpor vůči zpracování svých osobních údajů, jakož i právo na souhlas s jejich zpracováním, který musí vaši žádost písemně nasměrovat a dostatečně identifikovat na adresu uvedenou v bodě 1. Rovněž můžete kontaktovat kontrolní úřad a předložit tvrzení, které považujete za vhodné.

8 REKLAMA
Jak je upraveno zákonem 34 / 2002 z července 11 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu (LSSICE), politika týkající se e-mailu je zaměřena na zasílání pouze komunikací, které USER požadoval, s dobrovolně převedeny a vyjádřit svůj souhlas. Pokud chce Uživatel tuto komunikaci dostávat, musí být jeho žádost adresována písemně a musí se dostatečně identifikovat k elektronické adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.

9 PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A SOUDNÍ SOUTĚŽ
Tyto podmínky jsou psány ve španělštině a podléhají platným španělským právním předpisům. Ve všech sporných věcech nebo v souvislosti s touto webovou stránkou jsou příslušné španělské soudy a tribunály.


vytisknout   elektronická pošta
Obraz

Instalace externích defibrilátorů, údržba, náhradní díly, opravy, školení a používání defibrilátoru, registrace v autonomních komunitách.

Adresa:
Avda.de la Constitución 29 
28821 Coslada (Madrid)
Telefon: + 34 911 250 500
E-mail: salvavidas@salvavidas.com

Mapa, kde jsme