• teléfono
  • + 34 900 670 112

Norma galega sobre desfibriladores externos

Desfibriladores Galicia

Normativa de desfibrilador Galicia

Normativa sobre instalación e uso de desfibriladores externos en Galicia

Normativa sobre o uso, adestramento e instalación de desfibriladores en espazos cardio-seguros en Galicia.

 

XUNTA DE GALICIA CONSULTA DE SAÚDE - Normativa sobre desfibriladores externos

 

DECRETO 38 / 2017, de 23 de marzo, pola que se regula a instalación e uso de desfibriladores externos fóra do ámbito sanitario, e créase o seu rexistro.

I. O artigo 43.1 da Constitución española recoñece o dereito á protección da saúde, polo que os poderes públicos teñen o deber constitucional de protexer o establecemento de medidas preventivas e prestación de servizos necesarios para a protección da saúde.

De conformidade co artigo 149.1.16ª da Constitución española, o Estado ten competencia exclusiva en materia de saúde externa, bases e coordinación xeral da saúde e lexislación sobre produtos farmacéuticos. Con base nesta competencia, aprobouse a Lei 14 / 1986, de 25 de abril, xeneral de saúde. Así, no seu artigo 3 declara como obxectivo do sistema de saúde que os medios e as súas accións estarán orientados principalmente á promoción da saúde e á prevención de enfermidades. Do mesmo xeito, no seu artigo 6 establece que as accións das administracións públicas de saúde estarán orientadas á promoción da saúde e para garantir que se desenvolvan as accións sanitarias dirixidas á prevención de enfermidades e non só á súa cura, garantindo a asistencia sanitaria en todos os casos de perda de saúde.

Artigo 33.1 do Estatuto de Autonomía de Galicia atribuída ao desenvolvemento do dereito da competencia Comunidade Autónoma e implementación da lexislación básica do Estado para a cura interior, eo número 4 mesmo artigo establece que a Comunidade Autónoma poden organizar e xestionar para tales fins e no seu territorio todos os servizos relacionados a cuestións antes expresadas e supervisará institucións, organizacións e fundacións na saúde e na seguridade social, reservándose o Estado para a inspección xeral para garantir o cumprimento das funcións e as competencias contidas neste artigo.

Artigo 32.3 de 8 / 2008 Act de 10 de xullo de saúde Galicia, recolle como un principio orientador do sistema de saúde pública de Galicia concepto completo de saúde, incluíndo a promoción da saúde, protección contra situacións e circunstancias que representan riscos para a saúde, incluíndo a protección contra riscos ambientais, prevención de enfermidades e coidados de saúde, así como a rehabilitación e integración social, desde a perspectiva dos coidados de saúde. A este respecto, o referido Act 8 / 2008 10 de xullo, CVE-DOG: 4bji5rm5-bdc4-qh53-hn60-emkemc4emm71 Can Nº 70 luns abril 10 2017 16950 da páxina ISSN1130-9229 C. Depósito Legal .. 494-1998 12.8 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia no seu artigo afirma que os beneficiarios do dereito á protección da saúde e de coidados de saúde teñen dereito a establecer medidas de prevención comprobada eficacia e seguridade da enfermidade.

II. En Galicia, as enfermidades cardiovasculares son un dos problemas de saúde máis importantes. De todas as situacións de emerxencia, a resucitación cardiopulmonar representa o paradigma en que a intervención temperá e con medios adecuados condiciona o pronóstico en termos de recuperación da vida e minimización de posibles secuelas.

As causas máis comúns de parada cardíaca en adultos son fibrilación ventricular e taquicardia ventricular sen pulso, eo seu tratamento fundamental dentro CPR e cadea de supervivencia desfibrilación eléctrica. Nestas situacións, a dispoñibilidade inmediata de medios técnicos, desfibriladores, son esenciais para tratar con éxito de reanimación, co apoio de emerxencias de saúde, garantindo a continuidade dos coidados. Segundo Recomendacións 2015 para reanimación European Resuscitation Council, "a instalación de Desa en áreas onde pode esperar unha parada cardíaca cada cinco anos, é considerado rendible e comparable a outras intervencións médicas."

Na nosa rexión, a regulación da materia contida ata agora no 99 Decreto / 2005 de abril, 21 establecer formación eo uso de desfibriladores externos por persoal non médico é regulamentado. Esta norma regulamentaria entendido as condicións para o uso ambulatorial de desfibriladores externos, a aprobación de organismos de formación e adestramento para manexar desfibriladores externos, segundo os títulos dos distintos apartados.

III. No ámbito do Sistema Nacional de Saúde Plan Nacional de Calidade, o 28 2006 xuño foi aprobado polo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde Estratexia IHD que incluíu a recomendación de establecer un marco xurídico para a posta en marcha e desenvolvemento dun programa de impulso ao uso de desfibriladores semi-automáticas en lugares públicos. Este marco xurídico está establecido polo Real Decreto 365 / 2009 de 20 marzo, polo que se establecen as condicións e requisitos mínimos de seguridade e calidade no uso de desfibriladores automáticos e semi-automáticas externos fóra do sector da saúde, así como real Decreto 1591 / 2009, CVE-DOG: 4bji5rm5-bdc4-qh53-hn60-emkemc4emm71 Can nº 70 luns abril 10 2017 16951 da páxina ISSN1130-9229 494 depósito legal C.1998-http: .. // www. xunta.gal/diario-oficial-galicia de 16 de outubro, que regula os dispositivos médicos. Estas disposicións teñen o estatuto de regras básicas de personaxe, mentres emite de conformidad co artigo 149.1.16º da Constitución española.

Artigo 5 do Real Decreto 365 / 2009 de 20 de marzo, sinala que as autoridades de saúde das comunidades autónomas pode promover e recomenda a instalación de desfibriladores semi-automáticas externos seguindo as recomendacións das organizacións internacionais, en lugares onde están ou de tránsito concentrarse gran número de persoas, e promover mecanismos de coordinación adecuados dispositivos como a protección civil, bombeiros, policía e outros necesarios para estender a instalación e uso destes dispositivos.

Ademais, o artigo 4 do Real Decreto 365 / 2009 de 20 marzo, determina que as entidades públicas ou privadas e particulares que queiran instalar un dispositivo desfibrilador semiautomático debe notificar as autoridades de saúde da Comunidade Autónoma do lugar ou establecemento que está sendo dispoñibles, facendo unha persoa responsable atender as necesidades do parágrafo desta declaración artigo 2.

Na mesma liña, o 28 2006 decembro entrou en vigor a Directiva 2006 / 123 / CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 2006 decembro relativa aos servizos no mercado interior. No espírito de dita Directiva, a mera invocación do "interese xeral" non é suficiente para xustificar a esixencia a priori de determinadas autorizacións, xa que o control administrativo pode ser realizada polo proceso de declaración responsable e posterior seguimento. O Estado trasposta estes regulamentos por 17 / 2009 Act de 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos eo seu exercicio, e 25 / 2009 Act de 22 de decembro de modifica varias leis para adaptarse a lei sobre o libre acceso ás actividades e exercicio.

O 20 / 2013 de 9 decembro mercado unidade de garantía, a lei prevé, no artigo 3 que "ningunha disposición xeral, unha acción administrativa ou estándar de calidade que se refire ao acceso ou o exercicio de actividades económicas pode prevén as condicións e requisitos que teñan por efecto de discriminación directa ou indirecta por razón de establecemento ou residencia do operador económico. 'artigo 16 da Lei contén o principio de libre iniciativa, de xeito que "o acceso a actividades económicas e o exercicio será gratuíto en todo o territorio nacional e só pode ser limitada de acordo co disposto na presente lei e as disposicións da normativa da Unión Europea ou tratados e convenios internacionais. "por iso, en relación a formación de institucións, a nova normativa dispensa autorización previa CVE-DOG: 4bji5rm5-bdc4-qh53-hn60-emke Can mc4emm71. No. 70 luns 10 2017 abril p. 16952 1130 ISSN9229-legal depósito C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia para institucións de formación e actividades de formación individuais , sen prexuízo dos controis a posteriori necesarios.

En cumprimento do disposto no Decreto 198 / 2010, de 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da administración electrónica na Xunta de Galicia e as súas entidades dependentes, na propia Directiva de servizos e no A normativa sobre acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos tamén facilita a presentación de declaracións responsables por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Dada a experiencia acumulada, o desenvolvemento dos recursos tecnolóxicos dispoñibles, e operador cambios regulatorias, cómpre necesario adaptar a lexislación existente sobre o tema para tales cambios, garantindo unha maior accesibilidade a estes recursos para situacións de enderezo inmediato detención cardiorrespiratoria.

IV. O decreto está formado por catro capítulos nos que se recollen as disposicións xerais, respectivamente; os requisitos, instalación, notificación e rexistro de desfibriladores externos; a cualificación e formación precisa para o manexo dos desfibriladores e as condicións do seu uso; e as disposicións relativas ao sistema de inspección e sancionamento. Esta regulación complétase con dúas disposicións adicionais, transitorias, para adaptar espazos e servizos, un despectivo e dous definitivos, referidos ao desenvolvemento normativo e entrada en vigor.

En virtude da proposta do Ministro Rexional competente en saúde, de acordo co Consello Consultivo e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión o 23 de marzo de 2017

 

CAPÍTULO I Disposicións xerais


Artigo 1. O obxectivo deste decreto é:

a) Establecer as condicións e requisitos para a instalación, uso e mantemento, fóra do ámbito sanitario, de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos. 

b) Determine os lugares nos que é recomendable dispoñer deses desfibriladores, o sistema de notificación da súa instalación e a súa correcta sinalización.

c) Establecer os requisitos mínimos relacionados coa formación dos manipuladores.

d) Crear o Rexistro de Desfibriladores Externos de Galicia.


Artigo 2. As definicións a efectos do presente decreto entenderanse como:

a) Desfibrilador externo semiautomático: dispositivo destinado a analizar o ritmo cardíaco, identificar desfibrilación imposto arritmias mortais e entregar un choque eléctrico para restaurar a orde ritmo cardíaco viable, con altos niveis de seguridade. Esta definición inclúe tamén os chamados desfibriladores externos automáticos.

b) Desfibrilador automático externo: un dispositivo médico que difiere da anterior, despois de analizar a frecuencia cardíaca e identificar arritmias mortais, fai que a indicación de administrar unha descarga eléctrica. Artigo 3. Promoción da instalación e uso de desfibriladores externos fóra do ámbito sanitario

1 Para mellorar as expectativas de supervivencia dos que padecen un paro cardiorrespiratorio, recoméndase a instalación de desfibriladores externos, especialmente nos seguintes espazos:

a) Grandes establecementos e centros comerciais, individuais e colectivos.

b) Aeroportos.

c) Portos comerciais.

d) Estacións de autobuses ou trens e paradas ou estacións de cambio.

e) Instalacións, establecementos públicos ou espazos abertos nos que se desenvolven actividades recreativas e espectáculos públicos. 

f) Instalacións deportivas ou espazos deportivos non convencionais para uso público ou privado.

g) Centros educativos.

h) Lugares onde hai un alto risco de paro cardíaco, centros de rehabilitación cardíaca, vehículos de transporte médico non urxente, centros de saúde e clínicas.

i) Dependencias administrativas da Administración Xeral da Comunidade Autónoma ou do sector público autonómico de Galicia, nas que se concentra ou transita un gran número de persoas.

j) Outros espazos que se consideren de interese en relación coa actividade que realicen ou na que se concentra ou transita un gran número de persoas.

2 As administracións sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades instrumentais dependentes, dentro do alcance das súas competencias:

a) Promoverán a formación na xestión de desfibrilación e soporte vital básico.

b) Promover os mecanismos de coordinación oportuna con dispositivos como protección civil, bombeiros, policías locais e outros que son necesarios para estender a instalación e uso de desfibriladores externos.

Artigo 3. A Xunta de Galicia lexislación sobre desfibriladores externos

Administración xeral da rexión e do sector público rexional de Galicia será considerada e valorada a instalación desfibriladores externos en concursos de convocar para a construción ou xestión de infraestruturas ou instalacións, así como chamadas públicas para a prestación de servizos públicos en réxime de concesión con fluxo significativo de persoas.

CAPÍTULO II Requisitos, instalación, notificación e rexistro de dispositivos de desfibrilación


Artigo 4. Requisitos

1 desfibriladores externos refire o presente decreto deberán cumprir as disposicións do Real Decreto 1591 / 2009 de 16 outubro, polo cal os dispositivos médicos son regulamentados, mostrando a marcado CE, que garante a conformidade cos requisitos esenciais a eles resultan da aplicación. desfibriladores externos debe ser utilizado nas condicións especificadas polo fabricante, e mantido axeitadamente para que preservar a seguridade e os beneficios proporcionados durante o período de uso. Ao mesmo tempo, asegúrase que os ordenadores están equipados con software que permite a extracción de datos dos mesmos, directamente ou a través dos axustes necesarios.

2 Os dispositivos de desfibrilación instalados deben ser claramente e sinxelamente indicados:

a) A súa situación debe identificarse especificando a súa localización nos mapas ou mapas informativos do lugar, de maneira que as persoas e os servizos de emerxencia poidan acceder a eles se fose necesario.

b) Indicaranse claramente as instrucións para o seu uso, así como para o contacto cos servizos de emerxencia.

c) A sinalización da dispoñibilidade dun desfibrilador debe ser clara e sinxela e cumprir coas recomendacións de sinalización establecidas polo Comité de Enlace Internacional para a Reanimación (ILCOR). Para a súa realización, a cor estándar RAL 6032 ou equivalente: RGB: 0-152-100.din 616421.7: 6.5.4; Pantone 348C. Debaixo do sinal, a palabra DESA colócase nunha caixa separada, cun tamaño mínimo de ¼ da caixa superior. Ambos deseños deben seguir as condicións definidas por ILCOR e establecidas segundo os estándares ESO 7010, 3864-3 e 9186-1. A situación do desfibrilador debe ser debidamente identificada especificando a súa localización, mapas ou mapas informativos do lugar e o camiño para dirixirse a un posible usuario.

3 As persoas físicas ou xurídicas que instalen un desfibrilador externo estarán obrigadas a notificarlle de acordo coas disposicións do artigo 5 e serán responsables de garantir o seu mantemento e conservación, de acordo coas instrucións do fabricante. Existirá a mesma obrigación de información no caso da eliminación de desfibriladores.

4 Os dispositivos de desfibrilación externa terán a dotación mínima indicada no anexo II.


Artigo 5. Declaración responsable

1 persoas físicas ou xurídicas que sección 3 4 artigo refírese notificará a instalación ou retirada de desfibriladores para o Ministerio competente en materia de saúde e os cambios que se producen nos datos declarados persoas, a través da Fundación Emergencias de Saúde Pública de Galicia-061, realizando unha declaración responsable.

2 Tales declaracións responsables son preferentemente presentadas electrónicamente a través da forma estándar contido no anexo I, e será predisponible na sede electrónico da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal presentación electrónica poderá ser obrigatorio para as autoridades públicas, persoas xurídicas, entidades sen personalidade xurídica, as persoas que exercen unha actividade profesional á que obrigatorio de licenza para os procedementos e as medidas adoptadas polo goberno no exercicio da súa actividade profesional necesaria, así como para as persoas que representan un dos anteriores.

Se algunha das persoas interesadas obrigadas a enviar por vía electrónica presentan a súa solicitude en persoa, deberán presentalo de forma electrónica. A estes efectos, a data de presentación da solicitude considerarase a data na que se realizou a corrección. Para a presentación de solicitudes se pode empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura electrónica admitidos pola sede da Xunta de Galicia, incluíndo nome de usuario e contrasinal do sistema Chave365 (https://sede.xunta.gal/Chave365).

3 As persoas interesadas que non estean obrigadas a enviar por vía electrónica, opcionalmente, poderán presentar a declaración en persoa en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa que regule o procedemento administrativo común, utilizando o formulario estandarizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.


Artigo 6. Documentación

1 Xunto coa declaración responsable, presentarase a seguinte documentación:

a) Copia do documento de identidade nacional ou documento de identificación equivalente, só no caso de non negar a súa consulta.

b) Informe descritivo da situación do desfibrilador e as vías de acceso.

c) Documento de identificación do persoal responsable do desfibrilador.

d) Documento que indique os datos de xeolocalización do dispositivo, se procede.

2 Non será necesario proporcionar os documentos xa presentados previamente. A estes efectos, o interesado deberá indicar en que momento e ante o órgano administrativo os documentos antes mencionados. Supoñerase que esta consulta está autorizada polas persoas interesadas, salvo a oposición expresa no procedemento.

En casos de imposibilidade material de obtención do documento, o órgano competente poderá requirir á persoa interesada que o presente ou, no seu defecto, a acreditación por outros medios dos requisitos aos que se refire o documento.


Artigo 7. Documentación adicional

1 A documentación complementaria enviarase de forma preferente por vía electrónica. As persoas interesadas serán responsables da veracidade dos documentos que presentan. Excepcionalmente, a Administración pode esixir a visualización do documento orixinal para a compilación da copia electrónica presentada.

2 A presentación electrónica será obrigatoria para os suxeitos obrigados a presentar a declaración por vía electrónica. Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria en persoa, terán que presentar a través da súa presentación electrónica. A estes efectos, a data de presentación será considerada como a data na que se realizou a corrección.

3 As persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar a documentación complementaria en persoa en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.


Artigo 8. Rexistro de Desfibriladores Externos de Galicia

1 Desenvólvese o Rexistro de Desfibriladores Exteriores de Galicia, administrado polo Ministerio de Sanidade.

2 A instalación de desfibriladores externos na Comunidade Autónoma de Galicia estará suxeita á inscrición no rexistro, de acordo coas declaracións responsables presentadas. Do mesmo xeito, incluirán todos os datos xeográficos e de coordenadas sobre localización, uso e persoal responsable, así como sobre todas as variacións que se produzan, para que a información sexa actualizada.

3 O Ministerio responsable da saúde asignará un número de rexistro a cada desfibrilador, que deberá ser visible xunto coa sinalización dos mesmos.

4 As inscricións estarán dispoñibles a través de aplicacións axeitadas, a fin de aumentar a accesibilidade á desfibrilación, deseñando un mapa de desfibriladores na Comunidade Autónoma de Galicia. Desfibriladores rexistrados neste rexistro engádese ao mapa de recursos que ten as emerxencias de saúde Central de Coordinación de Galicia-061 para atención de urxencia, a fin de mellorar a accesibilidade á desfibrilación e previsión detención cardiorrespiratoria.

5 A comunicación da eliminación do desfibrilador levará á cancelación do rexistro.

CAPÍTULO III Titulación, formación e uso de desfibriladores externos


Artigo 9. Titulación

1 Poderán utilizar dispositivos de desfibrilación externos:

a) O persoal que posúe os seguintes títulos:

1º. Licenciado en Medicina e Cirurxía ou grao de Medicina.

2º. Titulación Universitaria en Enfermaría ou Enfermería.

3º. Formación profesional de técnico en emerxencias sanitarias ou certificado de profesionalidade equivalente.

4º. Cualificacións oficiais equivalentes ás anteriores, emitidas por un Estado membro da Unión Europea. 
b) Os maiores de idade que demostren pasar o programa de formación básica con acreditación oficial na área de resucitación cardiopulmonar, apoio vital básico e uso de desfibriladores externos.

2 No caso dunha situación excepcional en que non é posible ter naquel tempo unha persoa con formación ou cualificacións necesarias para utilizar o desfibrilador, a Coordinación Central de Emerxencias de Saúde de Galicia-061 pode autorizar calquera outra persoa a o manexo do desfibrilador, mantendo o Central do proceso en todo momento.


Artigo 10. As institucións de formación usan desfibriladores

formación de persoal sen as cualificacións recollidas na letra a) do número 1 artigo anterior poderá ser transmitida polas unidades de centros de saúde adestrando no sistema de saúde pública Galicia Fundación para Emerxencias de saúde pública de Galicia 061, a centros de prevención de riscos ocupacionais dependentes de calquera administración pública, por accidentes mutuos e enfermidades profesionais, organizacións ou institucións no ámbito do Consello Español de resucitación ou por persoas físicas ou xurídicas que son recoñecidos como formadores de calquera das institucións ou entidades que o conforman.


Artigo 11. Contidos e habilidades mínimas das actividades de formación

O adestramento terá, como mínimo, o contido establecido no anexo III, de xeito que, unha vez completados, o alumno demostrou habilidades para:

a) Iniciar a cadea de supervivencia, incluíndo unha adecuada interacción co sistema de emerxencia.

b) Recoñecer rápidamente un paro cardiorrespiratorio.

c) Aplicar as técnicas de permeabilización das vías respiratorias, incluídas as medidas iniciais antes da obstrución dun organismo estranxeiro (asfixia).

d) Realizar unha resucitación cardiopulmonar de alta calidade.

e) Use o desfibrilador dun xeito eficaz e seguro.


Artigo 12. Acreditación de formación

1 formación de persoal na alínea b) do número 1 9 artigo refírese a ser acreditada pola certificación individual correspondente, que debe ser recoñecida polo Consello Español de resucitación cardiopulmonar (CERCP) a través da Fundación Pública de Emerxencia Galicia Saúde -061, ou doutra entidade equivalente no caso de persoal formado noutra comunidade autónoma ou noutro estado.

Formación obtida fóra da Comunidade Autónoma de Galicia será recoñecido se cumpre as condicións establecidas no parágrafo anterior ou é recoñecido segundo as normativas específicas da comunidade autónoma en que conduciu á formación e certificación foi obtida.

Os mesmos criterios serán aplicables ás titulacións obtidas nos países membros da Unión Europea segundo a súa normativa.

2 A copia orixinal ou copia debidamente compulsada dos certificados debe ser presentada a solicitude da autoridade de saúde, tanto para a verificación e para validar a eficacia do mesmo cara para usar en calquera función ou rexistro necesario na zona.

3 As certificacións individuais terán unha validez de dous anos, contados a partir da súa expedición.

4 As entidades de formación manterán un rexistro actualizado dos certificados emitidos e a validez dos mesmos.


Artigo 13. Uso de dispositivos de desfibrilación e coordinación de asistencia

1 Cada acto de usar leads desfibrilador externo, en calquera caso, o deber de contactar inmediatamente a Coordinación Central de Emerxencias de Saúde de Galicia-061, telefónica ou por conexión de dispositivos que poden ter instalado o dispositivo, co para garantir a continuidade axeitada de coidados e seguimento médico da persoa afectada.

2 Unha vez utilizado, o equipo que realizou a desfibrilación ou a persoa responsable do dispositivo, deberá cubrir de asistencia, que é traído como Anexo IV, e encamiñadas a Consellería competente en saúde dentro horas 72 seguinte , xunto coa información electrónica do evento recollido no sistema de datos do desfibrilador externo. Esta información será engadida ao Rexistro de resucitación cardiopulmonar Fundación Pública de Emerxencia de Saúde Galicia-061, a fin de seguir e avaliar o uso de dispositivos fóra da área da saúde, a detección de instalación necesidades promocionais en determinados lugares e propoñer accións de mellora nos procedementos de uso, así como o fomento da formación e investigación no soporte vital básico e no uso de desfibriladores.

3 A transmisión de datos deben respectar, en todo caso, as disposicións das normas de protección de datos persoais.

CAPÍTULO IV

O sistema de inspección e penalización incumbe ao estándar de desfibriladores externos


Artigo 14. Inspección e control de desfibrilador

O Ministerio responsable da saúde, a través de servizos de inspección sanitaria, poden supervisar as actividades e instalacións previstas no presente decreto, a fin de comprobar a adecuación destes e desfibriladores, así como a formación de persoal responsable da súa xestión, ás disposicións contidas neste decreto.

Tamén pode solicitar os informes axeitados para a Fundación Pública de Emerxencia de Saúde de Galicia-061, a fin de manter unha posición constante e actualizada eo estado de desfibriladores coñecemento, así como para detectar alta ou baixa non declarada.


Artigo 15. Sistema de penalidades. Normativa de desfibrilador

Sen prexuízo doutras normativas que poidan ser de aplicación, as infraccións cometidas contra o disposto no presente decreto serán considerados delitos en saúde, ea correspondente responsabilidade se esixe nas disposicións do capítulo IV do título II da Lei 8 / 2008, de 10 de xullo, de saúde de Galicia; Capítulo VIN do Título I da 14 / 1986 Act de 25 de abril de saúde xeral; a través dos documentos de solicitude relevantes, de conformidade co disposto no 39 / 2015, 1 outubro do Dereito e da Lei de 40 / 2015 de 1 outubro, o réxime xurídico do sector público.

Disposición adicional primeira. Protección de datos persoais

O tratamento dos datos a que se refire este decreto axustarase, en todo caso, ao que determine a lexislación aplicable sobre protección de datos persoais.

Segundo a Lei Orgánica 15 / 1999 de 13 de decembro sobre a protección dos datos persoais, datos persoais recollidos, o tratamento ea publicación autorizar as persoas interesadas a través da presentación de declaracións de responsables incluiranse nun ficheiro chamado " usuarios e profesionais do sistema sanitario ", a fin de xestionar o presente procedemento, así como informar aos interesados ​​sobre o seu tratamento. O organismo responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica. Dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición pode ser exercido ante o mesmo órgano responsable do ficheiro, a través do envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Departamento de Saúde, Administración Edificio San Lázaro, s / n, 15703 Santiago de Compostela, ou a través dunha comunicación electrónica.

Disposición adicional segunda. Actualizando o formulario de declaración responsable

Para a presentación das declaracións responsables reguladas neste decreto, será necesario empregar o formulario estandarizado, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, onde se actualizará de forma permanente e será accesible para as persoas interesadas.

Co fin de manter adaptado a normativa vixente, o formulario incluído como anexo I pode ser actualizada na sede electrónica do Xunta de Galicia, sen public-la de novo no Diario Oficial de Galicia, sempre que a modificación ou actualización non asume un cambio substancial neste ou o contido das declaracións de conformidade co presente decreto.

A actualización do formulario debe ser aprobada por resolución do responsable da consellería con competencias en materia de saúde, sen prexuízo da súa publicidade a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Disposición transitoria única. Adaptación de espazos e dispositivos

As entidades, empresas e entidades que dispoñen de dispositivos de desfibrilación exteriores terán un período de seis meses, contados a partir da data de entrada en vigor deste decreto, para adaptarse ás disposicións contidas nel. Unha vez transcorrido este prazo, o Ministerio con competencias en materia de saúde pode facer uso das súas competencias de inspección e control, tal como se indica no capítulo IV deste decreto.

Disposición derogatoria única. Derrogación normativa

o / 99 Decreto 2005 as disposicións de igual ou menor grao que se opoñen as disposicións do presente decreto é revogada, de 21 abril, pola que a formación e utilización de desfibriladores externos por persoal non médico é regulada, e.

Disposición final primeira. Desenvolvemento regulatorio

O responsable da consellería con competencias en materia de saúde, dentro do ámbito da organización e materias específicas do seu departamento, está autorizado a dictar as disposicións necesarias para o desenvolvemento das disposicións deste decreto.

Disposición final segunda

Entrada en vigor. Este decreto entrará en vigor vinte días despois da súa publicación no Boletín Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte e terceiro de marzo, dous mil e dezasete

Presidente Alberto Núñez Feijóo

Jesús Vázquez Almuiña Conselleiro de Sanidade 

 

DESCARGAR NORMATIVA que regula o uso de desfibriladores externos automatizados en Galicia

 

Empresa especializada na formación, instalación e mantemento de desfibriladores na Coruña, Pontevedra, Ourense e Lugo 

A nosa empresa ofrece servizos de instalación e mantemento de desfibriladores externos, instalacións homologadas segundo a normativa galega, servizo integral de xestión de desfibriladores externos con asesoramento, instalación, formación, mantemento e reparación de desfibriladores para cumprir a normativa da comunidade autónoma. 

Na provincia da Coruña Ofrecemos servizos para a venda e instalación de desfibriladores externos na cidade da Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Finisterre, Betanzos, Mugía, Padrón, Noia e Muros, somos unha empresa de mantemento de desfibrilador e aprobamos a formación sobre o uso de desfibriladores externos. 

Na provincia de Pontevedra Ofrecemos servizos de venda e instalación de desfibriladores externos na cidade de Pontevedra, Vigo, Porriño, Baiona, Tui, La Guardia, Redondela e Moaña, somos unha empresa de mantemento de desfibrilador e aprobamos a formación sobre o uso de desfibriladores externos. 

Na provincia de Orense Ofrecemos servizos de venda e instalación de desfibriladores externos na cidade de Orense, Verín, Allariz, Ribadavia, Carballino, Ginzo de Limia e Oímbra, somos unha empresa de mantemento de desfibrilador e aprobamos a formación sobre o uso de desfibriladores externos. 

Na provincia de Lugo Ofrecemos servizos para a venda e instalación de desfibriladores externos en Lugo cidade, Villalba, Monforte de Lemos, Vivero, Burela, Ribadeo, Fonsagrada, Chantada e Sarria, somos unha empresa de mantemento de desfibrilador e aprobamos a formación sobre o uso de desfibriladores externos. 


impresión   Correo electrónico
Imaxe

Instalación de desfibriladores externos, mantemento, repostos, arranxar, adestramento e uso do desfibrilador, inscrición en Comunidades Autónomas.

Enderezo:
Avda.de la Constitución 29 
28821 Coslada (Madrid)
Teléfono: + 34 911 250 500
E-mail: salvavidas@salvavidas.com

Mapa onde estamos