• teléfono
  • + 34 900 670 112

Regulamento Comunitario de Castilla a Mancha sobre desfibriladores externos

Desfibriladores Guadalajara, Cuenca, Albacete, Cidade Real

Normativa de desfibrilador Castilla - A Mancha

Normativa sobre o uso de desfibriladores externos en Castilla A Mancha

Normativa sobre o uso, instalación e adestramento de desfibriladores para espazos cardio protexidos na Comunidade de Castela A Mancha.

 

Norma castelá manchega sobre desfibriladores externos - Regulamento da Comunidade Autónoma de Castela A Mancha


Decreto 4 / 2018, de 22 de xaneiro, polo que o uso de desfibriladores externos automatizados está regulado fóra do ámbito sanitario. [2018 / 1227]
O 27 / 2015 de 14 maio, Decreto sobre a organización eo funcionamento do servizo e coordinación de emerxencia 1-1-2 de Castilla-A Mancha é regulada, que pretende ofrecer aos usuarios unha acceso doado, rápido e gratuíto aos servizos públicos de urxencia a través do único teléfono de emerxencia europeo, e configurar este servizo como un centro de comunicacións e coordinación de accións en situacións extraordinarias de emerxencia. Entre todas as situacións de emerxencia sanitaria que implica riscos para a vida e requiren un
resposta inmediata, parada cardíaca. As causas máis comúns desta situación nun adulto, en ambiente hospitalario extras son fibrilación ventricular e ventricular sen pulso taquicardia e recoñece-se que a desfibrilación eléctrica precoz é o medio máis eficaz para a recuperación de vida, evitando ou minimizando secuelas

Comercialización de desfibriladores externos automáticos e semi-automáticos, equipos de simple técnico e capaz segura de analizar o ritmo cardíaco e identificar arritmias susceptibles á desfibrilación e despois administrado de forma automática ou semi-automática choque eléctrico necesario, sen necesidade de intervención profesional un servizo de saúde cualificado, contribuíu á comunidade científica a promover o uso destes dispositivos polos primeiros intervenientes fóra do ámbito sanitario.

O 9 / 2009 de 10 Decreto febreiro que o uso de desfibriladores semi-automáticas externos fóra do sector de saúde, fundada en requisitos de Castilla-A Mancha para a instalación e uso de desfibriladores externos fóra do sector de saúde está regulado e para a acreditación das entidades de formación para formar persoal non sanitario para o seu uso. Tamén creou os rexistros necesarios para a xestión desta actividade.

Real Decreto 365 / 2009 de 20 de marzo, as condicións e requisitos mínimos de seguridade e calidade no uso de desfibriladores automáticos e semi-automáticas externos fóra do sector da saúde, establece, como unha cuestión de regulamentos de base, condicións e os requisitos mínimos de seguridade e calidade no uso de desfibriladores externos automáticos e semi-automática fóra do sector da saúde e para o uso e mantemento do mesmo, e os contidos esenciais da formación dos que teñen dereito a utilizalos.

A experiencia adquirida no período desde a publicación do Decreto 9 / 2009 de 10 Febreiro, a evidencia científica dispoñible e novas recomendacións sobre a importancia da resposta rápida a unha taxa de supervivencia de parada cardíaca tempo e interese xestión de saúde do Goberno de Castela-a Mancha para promover e facilitar o uso desta tecnoloxía, fai necesaria a adopción dunha nova regra de usar desfibriladores externos, automáticas ou semiautomáticas para socorristas, que
incorporan con esta acción á cadea de supervivencia.

O obxectivo desta norma é actualizar os requisitos para a instalación e uso de desfibriladores automatizados fóra do sector sanitario, así como para a formación dos primeiros responsables ea acreditación das entidades de formación para a súa formación. Do mesmo xeito, os procedementos están adaptados ás disposicións vixentes sobre administración electrónica e simplificación.

Esta iniciativa regulamentaria refírese principalmente para o exercicio da xurisdición de conformidad co artigo 32.3 do Estatuto de Autonomía de Castilla-A Mancha, o que atribúe aos poderes do Consello da Comunidade de desenvolvemento lexislativo ea execución da lexislación básica Estado relativos saúde e hixiene, promoción, prevención e restauración da saúde.

Polos fundamentos expostos, oído o Consello de Saúde de Castilla-A Mancha, de acordo co Consello Consultivo de Castilla-A Mancha, proposto polo Ministerio de Sanidade e despois de deliberación do Consello de Goberno, na súa reunión de 22 de xaneiro 2018,

Teño:

ANO XXXVII Núm. 24 2 de febreiro de 2018 2854

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.

1 O obxectivo deste decreto é regular:

a) A instalación e uso de desfibriladores externos automatizados (en diante DEA) fóra do ámbito sanitario.
b) O adestramento inicial e continuo do persoal cuxas cualificacións non lles permitan empregar AED.
c) A acreditación das entidades de formación para capacitar ao persoal mencionado no apartado anterior deste artigo.
d) A organización dos rexistros administrativos necesarios para cumprir os fins perseguidos por este decreto.

2 As disposicións desta disposición aplicaranse a todos os AED, automáticos e semiautomáticos instalados en espazos non sanitarios, públicos e privados de Castilla-A Mancha.

Artigo 2. Definicións

Para os efectos deste decreto, entenderase por:

a) Desfibrilador Externo Automático (DEA): dispositivo médico, aprobado para uso en conformidade coa lexislación vixente, equipado cun ritmo eléctrico sistema de análise computerizada cardíaca capaz de identificar arritmias con risco de impostos e desfibrilación administrar un choque eléctrico para restaurar a frecuencia cardíaca viable, con altos niveis de seguridade. Cando esta transferencia é xestionado coa participación do primeiro interveniente presionando o botón de conexión, o desfibrilador é chamado semi-automática (Desa). A diferenza deste, en desfibriladores é o propio aparello que controla a descarga tras detectar a arritmia. Para os efectos deste decreto, os dous tipos están incluídos baixo a abreviatura xenérica de DEA.
b) socorrista: unha persoa que teña contacto inicial co paciente fóra do campo da saúde identifica o estado de parada cardíaca, alerta o Servizo e Coordinación de Emerxencia 1-1-2 de Castilla-A Mancha (en adiante, Servizo de emerxencia 1-1-2), inicia as manobras básicas de reanimación e usa un AED mentres chegan equipos de urxencia de emerxencia fóra do hospital.

Artigo 3. Requisitos para a instalación e uso de desfibriladores externos automatizados.

1 Para a instalación e uso de AEDs en espazos ou lugares fóra da área sanitaria, aplicaranse os requisitos establecidos nas normas básicas estatais, neste decreto e nas normativas posteriores que substitúan ou desenvolvan.
2 As entidades públicas ou privadas que procedan á instalación dun AED nas súas dependencias deberán:
a) Dispor dun espazo accesible e adecuado para a súa instalación, sinalando a existencia do DEA a través dun sinal indicativo colocado nun lugar visible. Esta situación aparecerá nos mapas e nos mapas informativos do lugar.
Será utilizada a sinalización universal recomendada polo Consello Español de Resucitación Cardiopulmonar (en diante CERCP), segundo o modelo que figura como anexo I deste decreto.
b) Ter a dotación de material mínimo coa DEA incluída no anexo II deste decreto.
c) Ter persoal autorizado para o uso de AEDs durante o tempo que o lugar onde estea instalado está aberto ao público e brinda ao seu persoal un adestramento inicial e continuado para o devandito uso, de conformidade co establecido neste decreto.
d) Ter un servizo de telefonía integrado ou non no AED para unha comunicación inmediata co Servizo de Urxencias 1-1-2. Se non está integrado, debe dispoñer dun sistema mans libres con altofalante externo que viaxará coa propia DEA.
e) Garantir a conservación e mantemento das AED de acordo coas instrucións do fabricante do equipo, para que o desfibrilador e os seus accesorios estean en perfecto uso.
Os informes de mantemento estarán dispoñibles para os inspectores de saúde do Ministerio responsable da saúde.

Artigo 4. Comunicacións en relación coa instalación de desfibriladores.

1 persoas físicas ou xurídicas entidades responsables, públicos ou privados, que queren instalar un DEA debe presentar unha taxa para as Direccións Provinciais da saúde responsable Ministerio Segundo o efecto na sede electrónica da declaración modelo Board Comunidade Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
2 A obriga de electrónica coa Administración, de conformidade co artigo 14.2 de 39 / 2015 Act de 1 outubro, a Administración Pública Procedemento Administrativo Común, debe presentar unha declaración asinada telematicamente persoas sinatura electrónica a través da oficina electrónico da Administración do Goberno de Castela-a Mancha Rexional (https://www.jccm.es). Individuos poden presenta-lo noutros lugares mencionados no artigo 16.4 de 39 / 2015 Lei,
de 1 para outubro.
3 Esta declaración responsable deberá especificar:
a) O nome e enderezo do lugar onde se vai instalar o desfibrilador, así como a descrición do espazo físico específico onde se localizará.
b) Marca, modelo, número de serie do desfibrilador e nome do fabricante ou distribuidor.
c) A referencia aos dispositivos dispoñibles para a comunicación inmediata co servizo de emerxencia 1-1-2, asociado ou non ao DEA.
d) Que cumpra coa normativa, estado e rexión aplicable, para a instalación e uso das AED e os requisitos para a devandita instalación e uso, incluído no artigo 3 deste decreto.
4 Xunto coa declaración responsable, debes proporcionar a seguinte documentación:
a) Documentación que acredite a identidade do titular da entidade que comunica a instalación dun AED, sempre que non autorice o Ministerio responsable de asuntos de saúde para proceder á verificación e verificación destes datos.
b) Escritura ou documento de incorporación da empresa, no caso de persoas xurídicas.
c) Lista de persoas autorizadas a utilizar o DEA, incluíndo información sobre a súa identidade, cualificacións ou acreditación para uso e as datas en que estas persoas fixeron inicial e educación continuada, segundo establecido no artigo 5 de este decreto.
5 Será responsabilidade dos titulares das entidades, públicas ou privadas, de enviar a documentación e información a que se refire este artigo á Dirección Provincial do Ministerio responsable da saúde; así como a comunicación de calquera modificación dos datos comunicados ou a vontade de suspender ou cesar o uso da DEA en cuestión. Estas comunicacións deberán realizarse a través do modelo habilitado a tal efecto na sede electrónica da Xunta de Castilla-A Mancha (www.jccm.es), dentro do prazo
máximo dun mes desde cando ocorran estas situacións.
6 Xa notifique instalar DEA e antes do uso, a Dirección Xeral na xestión, a través das súas oficinas provinciais, inserido automaticamente á entidade no Rexistro de organizacións non-saúde con External Desfibriladores automatizados para termos Artigo 13.

Artigo 5. Persoas autorizadas para o uso de desfibriladores fóra do ámbito sanitario.

1 Especializada Poden usar un DEA fóra da área da saúde os que teñen coñecementos básicos de resucitación cardiopulmonar, soporte básico de vida e uso dun desfibrilador, para facilitar os coidados necesarios para parada cardíaca ata a chegada de equipos médicos ; específicamente:
a) Graduados en Medicina e Cirurxía ou Graduate Medical, graduados ou graduados en enfermería e outros profesionais sanitarios tales estándares académicos dentro do seu currículo de formación para incluír o adestramento en soporte básico de vida e uso de desfibriladores.
b) Técnica de Saúde de Emerxencia ou calquera persoa que estea en posesión dun certificado académico oficial que pasaron o adestramento unidade de adestramento chamado "Soporte Básico de Vida" (UF0677) ou proba de pasar un módulo profesional, que inclúe tales unidade; ou unha persoa que teña un certificado de profesionalidade, programa de formación ou curso de especialización, no que se inclúe a citada unidade.
c) As persoas que pasaron os cursos de formación inicial e de formación continua cuxo contido e duración figuran no anexo III deste decreto.
d) As persoas que poden probar con documentos concluísen cursos de formación para o uso de DAE recoñecidos polas autoridades competentes doutras rexións e outros Estados membros da Unión Europea en anos recentes 2, sempre que o seu contido e duración entender o mínimo establecido neste decreto e recoñecemento previo ante o Ministerio de Sanidade e rexistro no Rexistro de Formación para o uso de Desfibriladores Externos Automáticos, regulado no artigo XUMX deste decreto, na súa sección correspondente. A efectos de posibles validacións para facer uso das AED nos termos previstos nesta norma, a persoa que posúe a Dirección Xeral responsable da formación do Ministerio responsable da saúde, a proposta do Instituto de Ciencias da Saúde (en diante, ICS) determinará as equivalencias entre os programas de educación inicial e continua establecidos neste decreto e os contidos dos currículos que poidan ser presentados polas partes interesadas.
2 Excepcionalmente, no caso de que a persoa ou persoas autorizadas a utilizar o tempo cando a parada cardíaca ocorre non se atopan na escena do crime, calquera pode usar o DEA sempre contacto cunha persoa Bacharel en Medicina e Cirurxía Licenciado en Medicina ou Diplomada ou Licenciado en Enfermería desde o Servizo de Urxencia 1-1-2.

Artigo 6. Mantemento da autorización para o uso de desfibriladores fóra do ámbito sanitario.

1 Mantemento da autorización para o uso de DAE persoas contidas elementos c) ed) do artigo anterior estará suxeita a sección de conclusión 1, nunha base Bienal de cursos de educación continuada previstos no anexo III desta decreto
2 A non aprobación ou non participación nestes cursos de educación continuada en cada respectivo período do ano, pode producir no término da autorización automática e cancelación da súa inscrición no Rexistro de formación para o uso de Desfibriladores Externos automáticos.

Artigo 7. Uso de desfibriladores.

1 Só as persoas autorizadas a facelo poderán utilizar as DEA a que se refire este decreto na forma prevista nela.
2 O uso dos AED implica, en todo caso, a obriga de contactar inmediatamente co Servizo de Urxencias 112, para activar de xeito urxente a cadea de supervivencia.
3 Despois de cada uso do desfibrilador será responsabilidade da entidade que instalou enviar, dentro dun período de días 7, un informe pola persoa que o usou e rexistra a actividade eléctrica do desfibrilador para usar esta auto aparello prevé. Esta notificación deberá ser feita para a xestión de emerxencia, emerxencia e transporte de Saúde (en adiante guets), de acordo co propósito da oficina electrónico do Goberno de Castela-A Mancha modelo (www.jccm.es) Rexional. A presentación da comunicación farase conforme o disposto no artigo 4.2. A Guets enviará unha copia do informe ao rexistro de entidades non sanitarias con Desfibriladores Externos Automáticos, regulado no artigo 13 deste decreto. A entidade estará exenta desta comunicación cando se outorga a suposición establecida na sección 2 do artigo 5, pero debe enviar aos Guets o rexistro da actividade eléctrica da DEA utilizada.

Artigo 8. Formación de primeiros respondedores.

1 O obxectivo dos programas de formación para primeiros auxilios é que conseguir o coñecemento e as habilidades necesarias para identificar o lugar de parada cardíaca, alerta o Servizo 112 emerxencia comezar a reanimación básica e utilizar un desfibrilador externo automático a medida que chegan os equipos de emerxencias extrahospitalarias.
2 Os contidos mínimos, a duración do programa de formación inicial e de formación continua e os requisitos mínimos do profesorado descríbense no anexo III deste decreto.
3 O equipo docente estará composto por persoas con titulación incluída nos puntos a) e b) da sección 1 do artigo 5 deste decreto.
Dentro do mesmo, haberá un coordinador que enfrontará a organización do traballo e desenvolvemento do curso xeral, que teñen o estatuto de Bacharelado en Medicina e Cirurxía ou Bachelor of Medicine ou Diploma ou Licenciatura en Enfermería, e reunir, polo menos, un das seguintes condicións:

1º Experiencia mínima de 18 meses en emerxencias hospitalarias, transporte asistido, reanimación ou atención crítica.
2º Formación mínima de 500 horas teórico-prácticas en emerxencias e emerxencias sanitarias, con polo menos o 25% das prácticas presenciales.
3º Posúe a especialidade de Medicina Intensiva, Anestesioloxía e Reanimación ou Cardioloxía.
4 Poden organizarse e realizar estes cursos, sempre que reúnan os requisitos deste decreto, entidades públicas ou privadas acreditados polo Ministerio responsable da saúde, as unidades dependentes competentes en centros de formación e prevención dos riscos laborais Xunta de Comunidades de Castilla-A Mancha, Guets, Colaboradora Mutua coa Seguridade Social e outras entidades ou institucións que forman parte do CERCP.

Artigo 9. Acreditación das entidades de formación.

1 As entidades interesadas na impartición da formación a que se refire este decreto deberán solicitar a acreditación correspondente da Dirección Xeral responsable da formación do Ministerio competente.
no campo da saúde.
2 Para ser acreditado como entidade de formación, o centro ou institución debe enviar a seguinte documentación e información:
a) Solicitude de acreditación dirixida ao ICS, no modelo previsto para este efecto na sede electrónica da Xunta de Castilla-A Mancha (www.jccm.es). A presentación da solicitude farase conforme o disposto no artigo 4.2. Esta solicitude debe conter a declaración responsable do titular da entidade solicitante que teña o material bibliográfico e audiovisual e, polo menos, o material pedagóxico que se recolle no anexo III; e cumprimento dos demais requisitos e condicións contidos neste decreto.
b) Xunto coa información contida no formulario de solicitude mencionado neste artigo, debe proporcionarse a seguinte documentación:
Proof 1º de identidade do propietario do solicitante, sempre que non se autoriza o Ministerio responsable da Saúde para proceder coa verificación e comprobación de datos.
2º Escritura ou documento de incorporación da empresa, no caso de ser unha entidade xurídica.
relación 3º de persoas que compoñen o corpo docente, incluíndo información sobre a súa identidade, cualificacións ou de acreditación para os cursos de formación inicial ou continua, segundo establecido no artigo 8 e no anexo III do presente decreto.
3 Os servizos técnicos do ICS determinarán se a aplicación e documentación presentada cumpren os requisitos indicados no apartado anterior. No caso de que se produzan fallas ou omisións nelas, o interesado deberá corrixir a falta ou proporcionar os documentos necesarios nun prazo de dez días.
4 Os servizos técnicos estudarán a documentación presentada e emitirán un informe coa súa proposta de acreditación ou denegación á Dirección Xeral responsable da formación do Ministerio responsable da sanidade. A persoa titular da Dirección Xeral, en vista deste informe, resolverá a concesión ou o rexeitamento da acreditación solicitada. O prazo para emitir e notificar a resolución de acreditación será de tres meses.
Unha vez transcorrido o devandito prazo sen resolución expresa, enténdese como concedida a acreditación.
5 Xa acreditados institución de formación, copia do acreditación para ICS, que entrou oficialmente o centro na sección correspondente do Rexistro de formación para o uso de Desfibriladores Externos Automáticos, tarada no artigo 12 deste decreto é enviado.
6 A acreditación dos centros de formación será válida durante cinco anos a partir da data da resolución de acreditación. Dentro dos tres meses anteriores á caducidade do prazo de validez, os interesados ​​poderán solicitar a súa renovación, seguindo o mesmo procedemento que para a acreditación inicial.
Se neste período non se presentou ningunha solicitude de renovación, a acreditación considerarase caducada.
7 As entidades de formación acreditadas deberán comunicar á Dirección Xeral competente en materia de formación do Ministerio responsable da saúde calquera modificación das condicións de acreditación.
8 O procedemento para comunicar modificacións será o mesmo que para a acreditación inicial. Se afectasen cambios ás condicións que fixeron posible a BBB e descubrir que os requisitos foron a base para a súa concesión sexan atendidas, a cabeza da persoa Xeral Dirección pode revogar tal acreditación.

Artigo 10. Organización dos cursos.

1 Tras o ensino, dentro de días 15, o organizador pode fornecer un informe ao ICS, por fin na oficina electrónico do Goberno do modelo de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) Rexional . A presentación do informe farase conforme o disposto no artigo 4.2.
2 O informe indicará:
a) O nome da institución de formación acreditada ou, se é o caso, a unidade responsable da formación entre os incluídos na sección 4 do artigo 8.
b) O nome da persoa que coordinou a actividade.
c) O lugar onde se impartió a formación teórica e práctica, coa expresión do mobiliario e equipos.
d) O contido, duración e organización da actividade.
e) A relación do equipo docente.
f) A lista de alumnos que superaron a avaliación do curso. Estes rexistraranse de oficio, na sección correspondente do Rexistro de Formación para a utilización de desfibriladores externos automatizados.
3 O responsable da Xerencia do ICS emitirá os certificados de autorización individual correspondentes para o uso da DEA aos alumnos que superasen a avaliación, tanto na formación inicial como nos cursos de educación continua.

Artigo 11. Acreditación de entidades con base en outras Comunidades Autónomas.

No caso dunha entidade con sede en outra Comunidade Autónoma, tamén se pode solicitar a acreditación, seguindo o procedemento establecido no artigo 9 deste decreto, ou se a entidade xa acreditada noutro Comunidade Autónoma, comunicar tal acreditación a Dirección Xeral responsable da formación do Ministerio de Sanidade, no modelo previsto para este efecto na sede electrónica da Xunta de Castilla-La Mancha (www.jccm.es). A presentación da comunicación farase conforme o disposto no artigo 4.2. Unha vez finalizada a actividade docente, proporcionarán información e documentación ao ICS nos termos establecidos no artigo 10 deste decreto.

Artigo 12. Rexistro de formación para o uso de desfibriladores externos automatizados.

1 O Libro Rexistro de Formación para o uso de desfibriladores semi-automáticas Externas, creada por 9 Decreto / 2009 de 10 de febreiro de aprobar o uso desfibriladores semi-automáticas externos fóra do sector de saúde está regulado, renomeado rexistro da formación libro para uso desfibrilador externo automático (en adiante RFDEA) e integra todos os datos do rexistro anterior.
2 A finalidade da RFDEA é realizar o seguimento e o control necesarios das persoas autorizadas para facer uso das entidades de formación e acreditadas das AED para proporcionar a formación prevista no anexo III deste decreto. Este rexistro depende da Dirección Xeral responsable da formación do Ministerio de Sanidade.
3 O Rexistro estrutúrase nas seguintes dúas seccións:
a) Sección I. Entidades de formación acreditadas para a subministración de cursos de formación. Esta sección recollerá, como mínimo, os datos de identificación da entidade (nome e enderezo) e do seu titular; identificación e certificación do coordinador; data de concesión da acreditación e, no seu caso, data de renovación.
b) Sección II. Persoas autorizadas a facer uso das AED. Contará, como mínimo, os datos de identificación persoal, datas de emisión de credenciais de autorización individual e datas de renovación das mesmas.
4 A inscrición realizarase de oficio polo ICS unha vez que se complete a avaliación dos cursos de formación e, no caso das entidades de formación, unha vez acreditada a entidade.
5 A fin de facilitar a transparencia administrativa e acceso á formación socorristas, a Dirección Xeral responsable da RFDEA publicar os centros de formación acreditados datos a través da web do Goberno de Castela-A Mancha Rexional.

Artigo 13. Rexistro de entidades non sanitarias con Desfibriladores Externos Automáticos.

1 Rexistro de organizacións non-saúde con desfibriladores semi-automáticas externos, creado polo 9 / 2009 de 10 de febreiro de Decreto renomeado Rexistro de organizacións non-saúde con External Desfibriladores Automated (en adiante RDEA) e integra todos os datos do rexistro anterior .
2 O obxectivo do RDEA é proporcionar información sobre a localización dos AED, tanto para o Servizo de Urxencia 112 como para as institucións de protección dos cidadáns, como as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado ou os servizos de protección civil.
3 Este rexistro está adscrito á Dirección Xeral responsable da xestión sanitaria e debe rexistrar as entidades e institucións que instalaron un AED e as persoas que voluntariamente o soliciten; neste rexistro rexistraranse todos os datos recollidos no modelo de declaración responsable descrito no artigo 4 deste decreto.
4 O rexistro no rexistro é obrigatorio para as entidades que teñan instalado un AED antes do inicio do seu uso. O cumprimento desta obrigación corresponde á persoa que posúe a entidade ou empresa que ostenta a DEA.
5 A Dirección Xeral na xestión da saúde, responsable RDEA, informará o Servizo de Urxencia 1-1-2, o número, características e localización de DAE existentes en áreas non-saúde. Así mesmo, facilitará esta información a cidadáns, profesionais e institucións a través da páxina web da Xunta de Castilla-A Mancha.

Artigo 14. Inspección e control.

O Ministerio responsable da saúde realizará as actuacións necesarias para supervisar e controlar o cumprimento das obrigacións establecidas neste decreto.

Artigo 15. Réxime sancionador.

Infraccións ás disposicións do presente decreto será castigada segundo o disposto na Sección 4ª do capítulo III do título V do 8 / 2000 Act de 30 de novembro de Xestión de Saúde de Castilla-A Mancha, así como a capítulo VIN do Título I da 14 / 1986 Act de 25 de abril de saúde xeral.

 

Primeira disposición transitoria. Autorizacións e acreditacións en vigor.
As autorizacións para a instalación e uso de DAE e acreditación de entidades de formación para uso concedido ao abeiro do Decreto 9 / 2009, 10 de febreiro, permanecerá en vigor ata a data da súa renovación.

Segunda disposición transitoria. Adecuación aos requisitos esixidos.
1 Os espazos públicos e privados que xa teñan un desfibrilador rexistrado deben cumprir os requisitos deste decreto dentro dos doce meses seguintes á súa entrada en vigor.
2 persoas físicas ou xurídicas responsables da xestión ou funcionamento destes espazos ou lugares que a entrada en vigor do presente decreto e teñen un desfibrilador instalado, pero non persoas rexistradas deben comunicar unha instalación deste tipo para o rexistro das institucións de saúde con desfibriladores externos automatizado, nos termos previstos no artigo 4, no prazo de seis meses a partir da entrada en vigor do presente decreto.


Disposición derogatoria única. Derrogación normativa.
o 9 / 2009 Decreto de febreiro 10, é revogado polo uso de desfibriladores semi-automáticas externos fóra do sector da saúde, e todas as disposicións de igual ou menor grao rexerase opor as disposicións do presente decreto.

Disposición final primeira. Tratamentos de datos persoais.

1 Dentro dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación deste decreto no Boletín Oficial de Castilla-A Mancha, o Ministerio de Protección de Datos modificará os ficheiros correspondentes, de conformidade co establecido no a normativa vixente.
2 Para os efectos do presente decreto e todo o que se aplicará, datos de rexistros actuais, creados baixo a 10 e 11 Decreto 9 / 2009 de elementos 10 Febreiro polo que regula o uso de desfibriladores semiautomático externo fóra do sector da saúde, tamén son considerados parte RFDEA e RDEA.

Disposición final segunda. Desenvolvemento e execución
O responsable do Ministerio de Sanidade está autorizado a modificar os contidos dos anexos deste decreto e dictar as disposicións necesarias para o seu desenvolvemento e execución.

Disposición final terceira. Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor un mes despois da súa publicación no Boletín Oficial de Castilla-A Mancha.

Dado en Toledo, o 22 de xaneiro de 2018

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
O Conselleiro de Saúde
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
ANO XXXVII Num. 24 2 de febreiro de 2018 

DESCARGAR NORMATIVA que regula o uso de desfibriladores externos automatizados en Castela A Mancha


O proxecto Salvavidas é unha empresa especializada na instalación e mantemento de desfibriladores externos, somos formadores homologados pola Comunidade de Castela A Mancha, ofrecemos servizos en Guadalaxara, Cuenca, Albacete, Cidade Real e Toledo 

A nosa empresa ofrece servizos de instalación e mantemento de desfibriladores externos, instalacións homologadas segundo a normativa de Castela A Mancha, servizo de xestión integral de desfibriladores externos con asesoramento, instalación, formación, mantemento e reparación de desfibriladores para cumprir coa normativa da comunidade autónoma . 

Na provincia de Guadalajara ofrecemos servizos para a venda e instalación de desfibriladores externos na cidade de Guadalajara, Molina de Aragón, Sigüenza, Alcolea del Pinar, Cifuentes, Atienza e Sacedón, somos unha empresa de mantemento de desfibrilador e aprobamos a formación sobre o uso de desfibriladores externos. 

Na provincia de Cuenca Ofrecemos servizos de venda e instalación de desfibriladores externos na cidade de Cuenca, Montilla de Palancar, San Clemente, Iniesta, La Almarcha, Honrubia, Tarancón e Mota del Cuervo, somos unha empresa de mantemento de desfibrilador e aprobamos a formación sobre o uso de desfibriladores externos. 

Na provincia de Albacete Ofrecemos servizos para a venda e instalación de desfibriladores externos na cidade de Albacete, Villarobledo, Almansa, Pozo Cañada, Hellín, Tobarra, Alcaraz e Casas Ibáñez, somos unha empresa de mantemento de desfibrilador e aprobamos a formación sobre o uso de desfibriladores externos. 

Na provincia de Cidade Real ofrecemos servizos de venda e instalación de desfibriladores externos en Cidade Real, Manzanares, Piedrabuena, Puertollano, Valdepeñas, Tomelloso, Daimiel e Alcázar de San Juan, somos unha empresa de mantemento de desfibrilador e aprobamos a formación sobre o uso de desfibriladores externos. 

 


impresión   Correo electrónico
Imaxe

Instalación de desfibriladores externos, mantemento, repostos, arranxar, adestramento e uso do desfibrilador, inscrición en Comunidades Autónomas.

Enderezo:
Avda.de la Constitución 29 
28821 Coslada (Madrid)
Teléfono: + 34 911 250 500
E-mail: salvavidas@salvavidas.com

Mapa onde estamos