Normativa de desfibrilador Castilla León

Regulamento de Castilla León sobre desfibriladores externos

Lexislación sobre desfibriladores externos na comunidade autónoma de Castela León, norma para o seu uso, adestramento e espazos cardioprotexidos 

 

Normativa da comunidade autónoma de Castela León sobre a instalación e uso de desfibriladores externos


Lexislación para o uso de desfibriladores na comunidade autónoma de Castilla León, para o seu uso por persoal non médico é regulado rexerase polo 9 / 2008 31 xaneiro do Decreto.
O obxectivo desta norma é regular os requisitos para a instalación e uso de desfibriladores externos por parte de persoal non sanitario, os requisitos para a formación do persoal e das entidades ou empresas encargadas de impartir dita formación sobre o uso de desfibriladores externos, ademais das tarefas. inspección, control e creación dun rexistro, en relación co uso do desfibrilador.
Este decreto considera persoal non sanitario a todas aquelas persoas que non estean en posesión do título de Licenciado en Medicina ou Diplomado en Enfermaría

 

Requisitos e obrigas para a instalación ou uso dun desfibrilador externo en Castela León


Entidades ou empresas que desexen instalar ou ter un desfibrilador externo para uso por persoal non médico, debe ter un espazo visible e marcada pola súa localización, identificar a marca, modelo e número de serie e ser autorizados e rexistrados no Rexistro referente ao uso da DESA por persoal non sanitario de Castilla e León. Deberán garantir a súa conservación e mantemento, sendo o titular da empresa ou entidade responsable. Facer uso desa que persoal non médico con formación adecuada, de posesión da autorización por este decreto e inscrita no Rexistro relación ao uso do Desa para o persoal non médico de Castilla y León. Pode facer uso do Desa que persoal non médico ten autorización doutra comunidade autónoma e que está inscrito no rexistro mencionado.
Cada uso dun Desa leva a obriga de entrar en contacto co teléfono 112 e un informe para ser encamiñado dentro dun período máximo de unha semana, a Dirección Xeral de Planificación, xunto con información episodio rexistrado co Desa.
A Dirección Xeral de Planificación será a encargada de autorizar a instalación do desfibrilador e os anos 5 realizarán unha inspección para renovar ou non, a autorización para continuar instalando o desfibrilador.

 

Requisitos para impartir formación sobre o uso de desfibriladores en Castela León


As entidades ou empresas que desexen ofrecer formación relacionada coa xestión da DESA por parte do persoal non sanitario deben estar autorizadas e rexistradas no rexistro sobre o uso da DESA por persoal non sanitario de Castilla e León
O profesorado que imparte o adestramento debe ter a acreditación ou certificación como instrutor de apoio vital básico ou avanzado.
Entidades ou empresas que dan formación tras a conclusión e mellora das probas de avaliación correspondentes entregar uso documentación del para a Dirección Xeral de Planificación e será responsable da emisión do certificado, que é válido por dous anos e despois de dous anos, a reciclaxe debe realizarse.
O adestramento inicial será de duración de 8 horas e debe ser impartido por un instrutor acreditado por cada alumno 8 e debe ser reciclado cada dous anos cunha duración de 4 horas.

DESCARGAR NORMATIVA que regula o uso de desfibriladores externos automatizados en Castela León

 


impresión   Correo electrónico