• teléfono
 • + 34 900 670 112

aviso legal

1 IDENTIDADE DO TITULAR WEB
ANEK S3, SL con CIF B-85649903, con enderezo en AVDA. CONSTITUCIÓN 29, 28821 COSLADA (MADRID) e correo electrónico Este enderezo de correo-e está protexido contra spambots. Ten que activar o JavaScript para velo., é o propietario deste sitio web, con dominio salvavidas.eu

2 Aceptación dos termos de uso
O uso deste sitio web atribúe a condición de USUARIO ao navegante, sexa persoa física ou xurídica, o que implica a adhesión aos termos e condicións que se indican a continuación. A todos os efectos, os termos e condicións contemplaranse na versión publicada no momento en que se produza o acceso. É recomendable que o USUARIO lea atentamente os termos e condicións que se detallan a continuación antes de usar os servizos ofrecidos. Así mesmo, o acceso a determinados servizos a través deste sitio web pode estar suxeito a certas condicións particulares que, segundo o caso, substitúan, completen e / ou modifiquen estas condicións xerais. Por iso, antes de acceder e / ou usar os nosos servizos, o USUARIO tamén debe ler atentamente as correspondentes condicións particulares. Se non acepta as condicións de uso, deberá absterse de acceder e usar os servizos contidos neste sitio web. As condicións actuais de uso regulan o uso xenérico da web por parte do USUARIO que ten a posibilidade de visualizalas e imprimilas. O propietario do sitio web resérvase o dereito a modificar ou eliminar en calquera momento e sen previo aviso os contidos, servizos e información atopados neste sitio web, así como para limitar ou cancelar os termos e condicións aplicables ao sitio web.

3 PROPIEDADE INTELLECTUAL E INDUSTRIAL
O contido deste sitio web está protexido polas leis de propiedade intelectual e industrial. O sitio web, incluíndo pero sen limitarse á súa programación, edición, compilación e outros elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e / ou gráficos son propiedade do responsable do sitio web ou, se procede, teñen unha licenza ou autorización expresa dos autores. Independentemente do propósito para o que foron destinados, a reprodución, uso, explotación, distribución e comercialización total ou parcial, en todo caso, precisa a autorización por escrito previa do propietario da web. A violación de calquera dos dereitos mencionados pode constituír unha violación destas disposicións, así como un delito punible de conformidade cos artigos 270 e seguintes do Código penal. Os deseños, logotipos, texto e / ou gráficos fóra do responsable da web e que poidan aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos os responsables de calquera posible controversia que poida xurdir ao respecto. En todo caso, existe autorización expresa e previa dos mesmos.
As reclamacións que poidan presentarse polos USUARIOS en relación a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial sobre calquera dos contidos deste sitio web deben dirixirse ao correo electrónico Este enderezo de correo-e está protexido contra spambots. Ten que activar o JavaScript para velo.

4 ACCESO WEB
Calquera USUARIO pode acceder ao noso sitio web de xeito gratuíto. Os datos persoais que proporcione sempre serán tratados de acordo co establecido na normativa vixente.

5 USO CORRECTO DA WEB
O USUARIO comprométese a usar a web, contidos e servizos de acordo coa Lei, con bos costumes e orde pública.
O USUARIO comprométese a:

 • Non use o sitio web ou os servizos prestados a través del para fins ou fins que sexan ilegais ou contrarios ao contido deste Aviso Legal que lesionen os intereses ou dereitos de terceiros ou que de calquera xeito poidan danar, inhabilitar ou danar o sitio web ou os seus servizos ou evitar un uso satisfactorio da web para outros usuarios.
 • Non destruír, alterar, desactivar ou danar outros datos, programas ou documentos electrónicos e outros que se atopen na web.
 • Non introduza programas, virus, macroinstrucións, mini-aplicacións ou calquera outro dispositivo lóxico ou secuencia de caracteres que causen ou poidan causar ningún tipo de alteración nos sistemas informáticos do responsable da web ou de terceiros.
 • Non empregar mal información, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e / ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera tipo de material accesible a través da web ou dos servizos que ofrece.
 • Non introduza accións, actitudes ou ideas discriminatorias en función do sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición.
 • Así mesmo, a persoa responsable do sitio web resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao sitio web e / ou aos servizos en calquera momento e sen previo aviso a aqueles USUARIOS que violen estas condicións xerais.

6 RÉXIME DE RESPONSABILIDADE
A persoa responsable do sitio web non será responsable, directa ou subsidiariamente por:

 • A calidade do servizo, a velocidade de acceso, o correcto funcionamento ou a dispoñibilidade ou continuidade de funcionamento da web.
 • Que haxa interrupcións do servizo, atrasos, erros, mal funcionamento do mesmo e, en xeral, outros inconvenientes que teñan a súa orixe en causa que estean fóra do control do propietario da web. • Acción maliciosa ou culpable do USUARIO e / ou debido a forza maior. En calquera caso, sexa cal sexa a súa causa.
 • Danos directos ou indirectos, danos emerxentes e / ou perda de beneficios.
 • Os contidos e opinións de terceiros ou a información contida en páxinas web de terceiros aos que se pode acceder a través de ligazóns ou buscadores do sitio web.
 • Os danos que se poidan causar nos equipos dos USUARIOS por posibles virus informáticos contratados debido á súa navegación no sitio web ou por calquera outro dano derivado desa navegación.
 • O incumprimento da Lei, a moral e os bos costumes ou a orde pública xeralmente aceptados como resultado da transmisión, difusión, almacenamento, subministración, recepción, obtención ou acceso aos contidos.
 • Os vicios e defectos de todo tipo de contido transmitido, difundido, almacenado ou posto a disposición, a falta de actualización ou precisión dos mesmos, ou a súa calidade científica, se é o caso.
 • Así mesmo, o propietario non garante que a web e o servidor estean libres de virus e non se fai responsable dos danos causados ​​polo acceso á web ou da incapacidade de acceso.
 • O Titular terá dereito, sen ningunha compensación ao USUARIO por estes conceptos, a suspender temporalmente os servizos e contidos do sitio web para realizar operacións de mantemento, mellora ou reparación.
 • O Titular resérvase o dereito a modificar ou eliminar en calquera momento e sen previo aviso os contidos e servizos atopados neste sitio web, non adquirindo ningunha responsabilidade respecto diso, así como o feito de que a información non estea actualizada.

7 PROTECCIÓN DE DATOS
De acordo co establecido na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que a información facilitada polo usuario se incorporará ao sistema de tratamento propiedade do responsable co fin de facilitar, axilizar e cumprir os compromisos. establecido entre ambas as partes. Así mesmo, o Titular e Responsable informa de que os datos conservaranse durante o período estrictamente necesario para cumprir os preceptos mencionados anteriormente. Sempre que non se comunique doutro xeito, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede acepta notificarlles calquera variación e que contamos co seu consentimento para usalos para os fins mencionados. Infórmase que procederá a tratar os datos dun xeito lícito, leal, transparente, adecuado, relevante, limitado, preciso e actualizado. É por iso que o Responsable comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estas sexan suprimidas ou rectificadas sen demora cando sexan inexactas. De acordo cos dereitos conferidos pola lexislación vixente en materia de protección de datos, o usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación do tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos persoais así como o consentimento dado para o tratamento das mesmas, tendo que dirixir a súa solicitude por escrito e identificarse suficientemente á dirección mencionada no punto 1. Así mesmo, tamén pode poñerse en contacto coa Autoridade de Control para presentar a reclamación que considere oportuna.

8 PUBLICIDADE
Segundo o regulado pola Lei 34 / 2002, de xullo 11, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), a política relativa ao correo electrónico está centrada en enviar só comunicacións que o USUARIO solicitou recibir, tendo transferidos voluntariamente e expresen o seu consentimento. Se o usuario desexa recibir estas comunicacións, a súa solicitude deberá ser dirixida por escrito e identificándose suficientemente ao enderezo electrónico Este enderezo de correo-e está protexido contra spambots. Ten que activar o JavaScript para velo.

9 LEXISLACIÓN APLICABLE E CONCURSO XUDICIAL
Estas condicións están redactadas en español e están suxeitas á lexislación española vixente. Para calquera asunto litixioso ou relacionado con este sitio web, serán competentes os xulgados e tribunais de Madrid, España.

Condicións de compra

Condicións de compra

1- Ámbito de aplicación

O obxectivo destas Condicións Xerais é regular as condicións para contratar e vender os produtos ofrecidos no sitio web https://www.salvavidas.eu. Estas condicións están sempre suxeitas ás leis e directivas españolas da CE que regulan as condicións de contratación nas operacións de compra e venda en tendas de venda polo miúdo. Entre outros, aplicarase o seguinte:

Lei 26 / 84 de 19 de Xuño Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios.

Lei 7 / 98 de 13 de abril de Condicións Xerais do Contrato.

Lei 7 / 96 de 15 de xaneiro de Ordenación do Comercio Minorista.

Lei 34 / 2002 de 11 de servizos de xullo da sociedade da información e do comercio electrónico.

Lei 23 / 2003 de 10 de xullo de Garantías de bens de consumo.

Directiva 2000 / 31 CE do Parlamento Europeo.

Calquera outra lei española, modificación da lei, Directiva CE, non incluída na lista anterior, cuxa normativa modifica as condicións dos contratos de venda e, polo tanto, aplicable ás operacións de venda realizadas por www.tienda- salvavidas.com cos seus clientes.

Usuarios que realizan operacións de venda a través https://www.salvavidas.eu declarar saber e aceptar sen reserva nin excepción as presentes Condicións Xerais. En caso de dúbida ante algunha destas Condicións Xerais, o cliente pode consultar o mesmo co Departamento Comercial de https://www.salvavidas.eu a través do seguinte correo electrónico: Este enderezo de correo-e está protexido contra spambots. Ten que activar o JavaScript para velo..

O proxecto Lifeguard Pode cambiar unilateralmente sen previo aviso todas e cada unha das obrigas en virtude destes termos, incluíndo prezo confirmado ordes procedentes dun erro de dixitación na base de datos da web https://www.salvavidas.eu ou na base de datos do provedor que proporcionou o produto ou produtos errados https://www.salvavidas.eu . Neste caso, O proxecto Lifeguard ofrecerá ao cliente a posibilidade de reembolso do importe da orde ou a substitución do produto ou produtos que variaron o seu prezo para outros con características similares.

2.- Confirmación da orde.

Enténdese que unha orde desde a web https://www.salvavidas.eu confirmouse cando se executaron as catro etapas seguintes:

O cliente seleccionou na cesta o produto ou produtos da web https://www.salvavidas.eu que queres comprar.

O cliente acepta as Condicións xerais da web https://www.salvavidas.eu e proceda á súa identificación, cubrindo o formulario de información de facturación e enderezo de entrega da orde.

O cliente selecciona unha das formas de pagamento que ofrece a web https://www.salvavidas.eu .

O cliente fai o pago da orde no formulario seleccionado no paso anterior.

O cliente recibe a confirmación da súa orde no enderezo de correo electrónico indicado.

3.- Prezos.

Os prezos sinalados na web https://www.salvavidas.eu Exprésanse en euros, non inclúen o IVE vixente en España e exclúense os custos de transporte e o IVE ao que está suxeito o transporte. Os produtos suxeitos ao canon segundo o artigo 25.21 do Real decreto lexislativo 1/1996, do 12 de abril, polo que se aproba o texto revisado da lei de propiedade intelectual, incorporan o canon no prezo de venda. Unilateralmente https://www.salvavidas.eu resérvase o dereito de modificar en calquera momento e sen previo aviso os prezos e dispoñibilidade dos produtos incluídos no seu sitio web https://www.salvavidas.eu. Esta modificación, salvo erro tipográfico ou outro https://www.salvavidas.eu, non afectará as ordes confirmadas antes da súa modificación.

3.a.- Impostos. Os prezos dos produtos que están á venda no noso establecemento de comercio electrónico non inclúen o IVE, que se paga ao mesmo tempo que se realiza a compra do produto. O sistema de compra está suxeito á lexislación vixente en España.

O IVE pode estar suxeito a variacións aprobadas pola lei.

4.- Garantía

O proxecto Lifeguard Constata e garante que as súas plataformas de Internet están tecnicamente preparadas para a venda de produtos. As garantías de calidade ou funcionamento dos produtos ou servizos de https://www.salvavidas.eu serán, se é o caso, establecidos caso por caso nas condicións particulares. Todos os nosos produtos vendidos benefician coa garantía da empresa fabricante, cuxa duración e duración difieren segundo os produtos e marcas. condicións de garantía será acordado nos "Termos de Garantía" que acompañan cada artigo, pode ser diferente en cada caso, sempre dependendo das diferentes fabricantes, importadores e distribuidores. No caso de que o artigo non levar este documento será suficiente para preservar a factura de compra, que substituirá a garantía impresa, se non estar nun documento é entendido que este será de dous anos a partir da data da compra. As garantías do fabricante dos produtos comercializados por https://www.salvavidas.eu non cobren: - a substitución de consumibles (baterías, lámpadas, fusibles, deterioro das cabezas de gravación ou lectura ...). - o uso anormal ou non conforme dos produtos. Para iso, recomendámoslle que lea o manual de instrucións incluído en cada un dos nosos produtos. - a falla dos accesorios (cables de alimentación ...). - Reparación de posibles defectos por parte de servizos técnicos non recoñecidos polo fabricante, danos causados ​​por calquera causa externa ao dispositivo (por exemplo, accidente, choque, lóstrego, problemas actuais). En calquera caso, https://www.salvavidas.eu Non aceptará ningunha responsabilidade se o fabricante se rexeita a aplicar tal garantía polos motivos anteriormente mencionados. Se a reparación non se ten en conta, a empresa produtora establecerá un orzamento. A empresa fabricante solicitará o pagamento de gastos administrativos se o cliente rexeita o orzamento mencionado no parágrafo anterior. Se no caso contrario o cliente o acepta, este deberá enviar unha transferencia bancaria co importe correspondente ao orzamento establecido. A garantía deixará de ser efectiva, se https://www.salvavidas.eu verifica fiablemente o manexo do produto do cliente.

5.- Información sobre os produtos de www.lifeguard.co.uk

Debido á complexidade que supón o mantemento e actualización do extenso catálogo de produtos que ofrece a web https://www.salvavidas.eu o usuario / cliente da web exime ANEK S3 Project Lifeguard de calquera reclamación ou denuncia sobre a exactitude da información sobre os produtos da web. Proxecto Salvavidas ANEKS3 porá os medios ao seu alcance para intentar que a información dos produtos da web sexa o máis precisa posible. É posible que as imaxes dos produtos non correspondan exactamente co produto mostrado, pero as súas características serán as descritas no ficheiro.

6.- Dereitos de propiedade intelectual.

O copyright de todas as páxinas contidas no https://www.salvavidas.eu propiedade do Proxecto Salvavidas ANEKS3 https://www.salvavidas.eu reserva todos os dereitos ao seu sitio web, podendo modificar en todo momento o seu contido, configuración ou presentación e restrinxir ou cancelar o acceso ao sitio web https://www.salvavidas.eu sen previo aviso e sen asumir a responsabilidade pola súa actualización.

Excepto por uso persoal e privado, e sempre citando a fonte, a reprodución, copiado, uso, distribución, comercialización, comunicación pública ou calquera outra actividade que se realice coa información contida neste sitio web e que se realice sen autorización de https://www.salvavidas.eu.

Pódese compartir a información contida a través das redes sociais a través das ferramentas dispoñibles na web https://www.salvavidas.eu

7.- Protecciónn datos.

En cumprimento da Lei Orgánica 15 / 1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os usuarios: os clientes web son advertidos https://www.salvavidas.eu dos seguintes:

Os datos que nos facilites a través dos formularios que podes atopar na nosa páxina web incorporaranse a un ficheiro cuxo propietario e xestor é ANEKS3 Proyecto Salvavidas, rúa Begoña 16, 4ª planta. 28821 Coslada, Madrid. Os datos persoais recollidos no noso sitio web serán en todo momento estritamente necesarios para realizar operacións comerciais realizadas polos usuarios - clientes da web https://www.salvavidas.eu . Usuarios que realizan pedidos a través da web https://www.salvavidas.eu eles dan o seu consentimento para o uso, procesamento e transferencia de datos ás empresas ou entidades implicadas na xestión da orde.

Usuarios - clientes web https://www.salvavidas.eu  Poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en relación cos datos persoais facilitados en calquera momento, escribindo a: ANEKS3 Proyecto Salvavidas. Rúa Begoña 16 4o andar. 28821 Coslada, Madrid ou por correo a: Este enderezo de correo-e está protexido contra spambots. Ten que activar o JavaScript para velo..

8. Dispersibilidade

Se algunha disposición destas condicións carece ou se fai inválida ou se fai inaplicável de acordo coa lexislación aplicable, tal estipulación non tería efecto, pero só na medida desa falta de validez precisa, e non afectará ningunha outra disposición do condicións presentes.

9.- Lexislación aplicable

Estas Condicións Xerais deberán interpretarse e rexeranse pola lexislación española vixente. Calquera disputa derivada destas condicións debe resolverse xudicialmente. Non obstante, isto non impedirá https://www.salvavidas.eu . exercer o dereito de resolver calquera disputa noutra xurisdición competente.

política de cookies

1 QUE SON OS COOKIES?

As cookies son pequenas informacións que se almacenan en ficheiros electrónicos que se instalan no terminal do USUARIO cando se visita un sitio web co propósito de almacenar datos que poden ser actualizados e recuperados polo responsable da súa instalación. Se o USUARIO non se rexistra ou deixa información persoal no sitio, o servidor será consciente de que alguén con esa cookie regresou ao sitio web, pero será imposible asociar a navegación cun USUARIO específico e identificado.

2 ¿QUE TIPO DE COCIÑAS SON?

As cookies, segundo a súa caducidade, poden clasificarse en cookies de sesión ou permanentes. Os primeiros caducan cando o usuario pecha o navegador mentres que o segundo permanece durante un período máis longo durante o cal os datos aínda se almacenan no terminal e se poden acceder e procesar.
Tamén se poden distinguir segundo a entidade que xestiona o equipo ou dominio dende o que se envían as Cookies e os datos obtidos son procesados. Neste caso, clasifícanse en:

 • Cookies propias: as que se envían ao equipo terminal do Usuario desde un ordenador ou dominio xestionado polo propietario do sitio web e dende o que se presta o servizo solicitado polo Usuario.
 • Cookies de terceiros: as que se envían ao equipo terminal do Usuario desde un ordenador ou dominio que non é xestionado polo propietario do sitio web, senón por outra entidade que procesa os datos obtidos a través de cookies.

As cookies tamén se poden clasificar segundo o seu obxectivo e, polo tanto, podemos falar de:

 • Cookies técnicas: permiten ao usuario navegar por unha páxina web, plataforma ou aplicación e utilizar as diferentes opcións ou servizos que existen, como, por exemplo, controlar o tráfico e a comunicación de datos, identificar a sesión ou realizar O proceso de compra dun pedido.
 • Cookies de personalización: permiten ao usuario acceder ao servizo con algunhas características xerais predefinidas baseadas nunha serie de criterios no terminal do usuario, como o idioma ou o tipo de navegador.
 • Cookies analíticas: permiten ao responsable deles supervisar e analizar o comportamento dos usuarios dos sitios web aos que están ligados. A información recollida utilízase na medición da actividade dos sitios web, aplicación ou plataforma e para a elaboración de perfís de navegación dos usuarios dos devanditos sitios, aplicacións e plataformas, co fin de introducir melloras baseadas na análise do datos que fan os usuarios do servizo.
 • Cookies publicitarias: permiten a xestión, da forma máis eficiente posible, dos espazos publicitarios que, no seu caso, o editor incluíu nunha páxina web, aplicación ou plataforma desde a que presta o servizo solicitado en función de criterios como o contido editado. ou a frecuencia na que se amosan os anuncios.

3 COMO DESACTIVAR O ELIMINAR COOKIES?

O Usuario pode configurar o seu navegador para que non se instalen as cookies ou para recibir un aviso en pantalla cada vez que se quere instalar unha cookie, podendo decidir en calquera momento se quere aceptala ou non. Así mesmo, o usuario posteriormente poderá decidir eliminar as cookies que instalou cambiando a configuración do seu navegador ou eliminándoas manualmente a través del. Teña presente que a eliminación de cookies pode producir unha diminución da calidade ou da funcionalidade do sitio web. Para realizar estas operacións, debe seguir as instrucións do navegador que utiliza: Google Chrome http://bit.ly/2yxQv5L Mozilla Firefox https://mzl.la/2IiAiB6 Safari https://apple.co/2KhESEK Internet Explorer http://bit.ly/2K5

4 QUE COOKIES UTILIZA ESTE SITIO WEB?

Este sitio web usa as seguintes cookies:

 

NOME SERVE FIN CADUCO
_ga .google.es  Utilízase para distinguir usuarios  Anos 2
_gat .google.es  Utilízase para limitar a porcentaxe de solicitudes  Minuto 1
_digido .google.es  Utilízase para distinguir aos usuarios.  1 hora
_utma .google.es  Grave cantas veces o usuario visite o sitio, tamén cando foi a primeira e a última vez.  Anos 2
_utmb .google.es  Grava a hora na que se chega á páxina  Media hora
_utmc .google.es  Rexistra unha nova sesión  Ao final da sesión
_utmz .google.es  Grava a orixe dos usuarios e as palabras clave.  6 meses
PHPSESSID .salvavidas.eu  Cookie de sesión  Ao final da sesión
Gps, pref, visitante_info1_live, YSC .youtube.com  Nalgunhas páxinas do noso sitio web incorporamos vídeos de YouTube, é un servizo de Google.   Ano 1

 

Política de privacidade

 

1 IDENTIDADE DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

ANEK S3, SL con CIF B-85649903, con enderezo en AVDA. CONSTITUCIÓN 29, 28821 COSLADA (MADRID) e correo electrónico Este enderezo de correo-e está protexido contra spambots. Ten que activar o JavaScript para velo., é o titular deste sitio web e o responsable do tratamento (en diante REST) ​​dos datos persoais do usuario e infórmalle que a información facilitada será tratada de acordo co disposto no Regulamento (UE) de Protección de Datos 679 / 2016, o Real decreto lei 5 / 2018, a lei orgánica LOPD 15 / 1999 e o seu regulamento (RD 1720 / 2007), informándolle que:

2 FINALIDADES E LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

Ofrécelle unha mellor experiencia de usuario a través das melloras que implementamos na interface e no funcionamento da web.

 • Ofrece os nosos servizos de mercadotecnia, formación en desfibrilador e outros servizos publicados no noso sitio web.
 • Envíalle comunicacións informativas e / ou promocionais se fornece a súa información de contacto e o seu consentimento.

3 PERÍODOS DE CONSERVACIÓN

Os datos subministrados conservaranse ata que o Usuario solicite a eliminación dos seus datos. Unha vez que se lle notifique ao interesado a eliminación dos seus datos, serán bloqueados e posteriormente cancelados nos nosos ficheiros ou devoltos ao propietario dos datos, se é o caso, dos soportes nos que se recolla a información facilitada. admítese a conservación de copias da devandita información.

4 COMUNICACIÓN DE DATOS A TERCEROS

Os seus datos só se utilizarán para os fins mencionados e non serán cedidos a terceiros, agás aquelas comunicacións ás Autoridades, Organizacións ou Oficinas das Administracións Públicas que fosen consentidas polo Usuario ou persoa autorizada por el para o cumprimento adecuado da obrigas derivadas dos servizos prestados, ou que sexan obrigatorios ou autorizados pola lei.

5 DEBER DE CONFIDENCIALIDADE

O RESPECTO garante a confidencialidade dos datos persoais contidos nos seus ficheiros e adoptará as medidas reguladoras que eviten, na medida do posible, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

6 EXERCICIO DE DEREITOS

O Usuario ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar datos inexactos ou solicitar a súa eliminación cando os datos deixen de ser necesarios. En determinadas ocasións os interesados ​​poden solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso só os gardaremos para o exercicio ou defensa de reclamacións. O Usuario pode exercer os seus dereitos dirixindo a súa solicitude por escrito e identificándose suficientemente ao enderezo electrónico Este enderezo de correo-e está protexido contra spambots. Ten que activar o JavaScript para velo.. Tamén ten dereito a retirar o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais en calquera momento e presentar a reclamación que considere oportuna á Autoridade de Control.

Imaxe

El Proxecto de salvavidas Somos a principal iniciativa de cardioprotección en España con máis de 17.000 empresas e entidades cardioprotectoras. 

Instalación de desfibriladores externos, mantemento, repostos, arranxar, adestramento e uso do desfibrilador, inscrición en Comunidades Autónomas.

Imaxe

contacto

Enderezo:
Avda.de la Constitución 29 
28821 Coslada (Madrid)
Teléfono: + 34 91 1250 500
E-mail: salvavidas@salvavidas.eu  
Mapa onde estamos