• Telefon
 • +34 900 670 112

Informacje prawne

1. TOŻSAMOŚĆ UŻYTKOWNIKA INTERNETOWEGO
ANEK S3, SL z CIF B-85649903, z adresem w AVDA. CONSTITUCIÓN 29, 28821 COSLADA (MADRID) i e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć., jest właścicielem tej witryny z domeną salvavidas.eu

2. AKCEPTACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA
Korzystanie z tej witryny przypisuje nawigatorowi stan użytkownika USER, niezależnie od tego, czy jest on osobą fizyczną, czy prawną, co oznacza przestrzeganie warunków wskazanych poniżej. Do wszystkich celów, warunki zostaną uwzględnione w wersji opublikowanej w momencie uzyskania dostępu. Zaleca się, aby UŻYTKOWNIK uważnie przeczytał szczegółowe warunki przed skorzystaniem z oferowanych usług. Podobnie dostęp do niektórych usług za pośrednictwem tej strony internetowej może podlegać pewnym szczególnym warunkom, które w zależności od przypadku zastępują, uzupełniają i / lub modyfikują te ogólne warunki. Dlatego przed uzyskaniem dostępu i / lub skorzystaniem z naszych usług UŻYTKOWNIK musi również uważnie przeczytać odpowiednie warunki szczególne. Jeśli nie akceptujesz warunków korzystania, musisz powstrzymać się od uzyskiwania dostępu i korzystania z usług zawartych w tej Witrynie. Obecne warunki użytkowania regulują ogólne korzystanie z sieci przez UŻYTKOWNIKA, który ma możliwość ich przeglądania i drukowania. Właściciel Witryny zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia treści, usług i informacji znajdujących się na tej Witrynie, a także do ograniczenia lub anulowania warunków mających zastosowanie do Witryny.

3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA
Treść tej witryny jest chroniona prawem własności intelektualnej i przemysłowej. Strona internetowa, w tym między innymi jej programowanie, edycja, kompilacja i inne elementy niezbędne do jej działania, projekty, logo, tekst i / lub grafika są własnością osoby odpowiedzialnej za stronę internetową lub, w stosownych przypadkach, mają licencję lub wyraźna autoryzacja autorów. Bez względu na cel, dla którego zostały przeznaczone, całkowite lub częściowe powielanie, wykorzystanie, wykorzystanie, dystrybucja i marketing w każdym przypadku wymaga uprzedniej pisemnej zgody właściciela sieci. Naruszenie któregokolwiek z wyżej wymienionych praw może stanowić naruszenie tych przepisów, a także przestępstwo podlegające karze zgodnie z art. 270 i następnymi Kodeksu karnego. Projekty, logo, tekst i / lub grafika poza osobą odpowiedzialną za stronę internetową, które mogą pojawić się na stronie internetowej, należą do ich właścicieli, którzy sami są odpowiedzialni za wszelkie możliwe kontrowersje, które mogą się z nimi wiązać. W każdym razie jest od nich wyraźna i uprzednia zgoda.
Roszczenia, które mogą być zgłaszane przez UŻYTKOWNIKÓW w związku z możliwym naruszeniem praw własności intelektualnej lub przemysłowej w związku z dowolną zawartością tej strony internetowej, należy kierować na adres e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4. DOSTĘP DO SIECI
Dostęp do naszej strony internetowej może uzyskać każdy UŻYTKOWNIK bezpłatnie. Podane przez Ciebie dane osobowe będą zawsze traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. PRAWIDŁOWE WYKORZYSTANIE STRONY INTERNETOWEJ
UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do korzystania z sieci, treści i usług zgodnie z prawem, z zachowaniem dobrych obyczajów i porządku publicznego.
UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do:

 • Nie wolno korzystać z sieci lub usług świadczonych za jej pośrednictwem w celach lub skutkach, które są nielegalne lub sprzeczne z treścią niniejszej Informacji prawnej, które naruszają interesy lub prawa osób trzecich, lub które w jakikolwiek sposób mogą uszkodzić, wyłączyć lub uszkodzić Witrynę lub jego usługi lub uniemożliwiają zadowalające korzystanie z sieci innym użytkownikom.
 • Nie niszcz, nie zmieniaj, nie wyłączaj ani w żaden inny sposób nie niszcz danych, programów ani dokumentów elektronicznych ani innych znajdujących się w sieci.
 • Nie wprowadzaj programów, wirusów, makropoleceń, miniaplikacji ani żadnego innego urządzenia logicznego lub sekwencji znaków, które powodują lub mogą powodować wszelkiego rodzaju zmiany w systemach komputerowych osoby odpowiedzialnej za Internet lub osoby trzecie.
 • Nie należy niewłaściwie wykorzystywać informacji, wiadomości, grafiki, rysunków, plików dźwiękowych i / lub obrazów, zdjęć, nagrań, oprogramowania i, ogólnie rzecz biorąc, wszelkiego rodzaju materiałów dostępnych za pośrednictwem sieci lub oferowanych przez nią usług.
 • Nie wprowadzaj dyskryminujących działań, postaw lub pomysłów ze względu na płeć, rasę, religię, przekonania, wiek lub stan.
 • Podobnie osoba odpowiedzialna za stronę zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do strony i / lub usług w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia UŻYTKOWNIKÓW, którzy naruszają te ogólne warunki.

6. SYSTEM REJESTRACJI ODPOWIEDZIALNOŚCI
Osoba odpowiedzialna za stronę internetową nie będzie odpowiedzialna, bezpośrednio ani pomocniczo, za:

 • Jakość usługi, szybkość dostępu, prawidłowe działanie lub dostępność lub ciągłość działania sieci.
 • Występują przerwy w świadczeniu usługi, opóźnienia, błędy, ich nieprawidłowe działanie i, ogólnie rzecz biorąc, inne niedogodności, których źródłem są przyczyny, które wymykają się spod kontroli Właściciela sieci. • Złośliwe lub winne działanie UŻYTKOWNIKA i / lub spowodowane siłą wyższą. W każdym razie, bez względu na przyczynę.
 • Bezpośrednie lub pośrednie szkody, powstałe szkody i / lub utrata zarobków.
 • Treści i opinie osób trzecich lub informacje zawarte na stronach internetowych osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków lub wyszukiwarek na stronie internetowej.
 • Uszkodzenia, które mogą być spowodowane w sprzęcie UŻYTKOWNIKÓW przez możliwe wirusy komputerowe zakontraktowane w wyniku ich nawigacji w Witrynie lub przez inne szkody wynikające z tej nawigacji.
 • Nieprzestrzeganie prawa, moralności i ogólnie przyjętych dobrych obyczajów lub porządku publicznego w wyniku przekazywania, rozpowszechniania, przechowywania, dostarczania, odbioru, uzyskiwania lub dostępu do treści.
 • Wady i wady wszelkiego rodzaju treści przesyłanych, rozpowszechnianych, przechowywanych lub udostępnianych, brak ich aktualizacji lub dokładności lub ich jakość naukowa, w stosownych przypadkach.
 • Podobnie, Właściciel nie gwarantuje, że sieć i serwer są wolne od wirusów i nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane dostępem do sieci lub niemożnością dostępu.
 • Posiadacz będzie miał prawo, bez żadnej rekompensaty dla UŻYTKOWNIKA za te koncepcje, do czasowego zawieszenia usług i treści Witryny w celu przeprowadzenia konserwacji, ulepszeń lub napraw.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia treści i usług znajdujących się na tej stronie, nie przejmując za to żadnej odpowiedzialności, a także faktu, że informacje nie są aktualizowane.

7. OCHRONA DANYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że informacje dostarczone przez użytkownika zostaną włączone do systemu leczenia należącego do osoby odpowiedzialnej w celu ułatwienia, przyspieszenia i wypełnienia zobowiązań ustanowiony między obiema stronami. Podobnie, Posiadacz i Osoba odpowiedzialna informuje, że dane będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia wyżej wymienionych zasad. Dopóki nie przekażesz inaczej, zrozumiemy, że Twoje dane nie zostały zmodyfikowane, że zgadzasz się powiadomić nas o wszelkich zmianach i że mamy Twoją zgodę na ich wykorzystanie w wyżej wymienionych celach. Użytkownik jest informowany, że będzie przetwarzał dane w sposób zgodny z prawem, lojalny, przejrzysty, odpowiedni, odpowiedni, ograniczony, dokładny i zaktualizowany. Dlatego Odpowiedzialny zobowiązuje się do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków, aby zostały one zniesione lub naprawione niezwłocznie, gdy są niedokładne. Zgodnie z prawami wynikającymi z obowiązujących przepisów o ochronie danych, Użytkownik może korzystać z praw dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuwania, przenoszenia i sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także zgoda udzielona na takie samo traktowanie, konieczność skierowania wniosku na piśmie i wystarczającej identyfikacji na adres wymieniony w pkt 1. Podobnie, możesz również udać się do organu kontroli, aby przedstawić wniosek, który uważasz za odpowiedni.

8. REKLAMA
Zgodnie z przepisami ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE), polityka dotycząca poczty elektronicznej koncentruje się na wysyłaniu tylko tych wiadomości, o które poprosił UŻYTKOWNIK, dobrowolnie przekazane i wyrazić zgodę. Jeśli użytkownik chce otrzymywać te wiadomości, jego prośba musi zostać skierowana na piśmie i wystarczająco zidentyfikowana na adres elektroniczny Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9. OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO I KONKURS SĄDOWY
Warunki te są napisane w języku hiszpańskim i podlegają obowiązującym przepisom hiszpańskim. W przypadku wszelkich spraw spornych lub dotyczących tej strony internetowej właściwe są sądy i trybunały w Madrycie.

Warunki zakupu

Warunki zakupu

1- Zakres zastosowania

Celem niniejszych Ogólnych warunków jest uregulowanie warunków zawierania umów i sprzedaży produktów oferowanych na stronie internetowej https://www.salvavidas.eu. Warunki te przez cały czas podlegają hiszpańskim przepisom i dyrektywom WE, które regulują warunki zawierania umów w operacjach sprzedaży i zakupu w sklepach detalicznych. Zastosowanie będą miały między innymi:

Ustawa 26/84 z dnia 19 czerwca generalna o ochronie konsumentów i użytkowników.

Ustawa 7/98 z 13 kwietnia o ogólnych warunkach umowy.

Ustawa 7/96 z 15 stycznia o zarządzaniu handlem detalicznym.

Ustawa 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego.

Ustawa 23/2003 z 10 lipca o gwarancjach towarów konsumpcyjnych.

Dyrektywa 2000/31 WE Parlamentu Europejskiego.

Każde inne prawo hiszpańskie, modyfikacja ustawy, dyrektywa WE, niewymienione na poprzedniej liście, których przepisy modyfikują warunki umów sprzedaży, a zatem mają zastosowanie do operacji sprzedaży prowadzonych przez www.tienda- salvavidas.com ze swoimi klientami.

Użytkownicy, którzy przeprowadzają transakcje sprzedaży za pośrednictwem https://www.salvavidas.eu oświadczają, że znają i akceptują bez zastrzeżeń lub wyjątków niniejsze Warunki Ogólne. W przypadku wątpliwości przed którymkolwiek z niniejszych Ogólnych warunków, klient może to samo skonsultować z Działem Handlowym https://www.salvavidas.eu za pośrednictwem następującego e-maila: Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć..

Projekt Lifeguard może jednostronnie i bez uprzedniego powiadomienia modyfikować wszystkie zobowiązania określone w niniejszych Ogólnych Warunkach, w tym ceny potwierdzonych zamówień, które pochodzą z błędu typograficznego w internetowej bazie danych https://www.salvavidas.eu lub w bazie danych dostawcy, który dostarczył niewłaściwy produkt lub produkty https://www.salvavidas.eu . W tym przypadku Projekt Lifeguard zaoferuje klientowi możliwość zwrotu kwoty zamówienia lub wymiany produktu lub produktów, które zmieniły cenę w stosunku do innych o podobnych cechach.

2. - Potwierdzenie zamówienia.

Rozumie się, że zamówienie z sieci https://www.salvavidas.eu Zostało to potwierdzone po wykonaniu następujących czterech etapów:

Klient wybrał w koszyku produkt lub produkty internetowe https://www.salvavidas.eu Chcesz kupić

Klient akceptuje Ogólne warunki witryny https://www.salvavidas.eu i przejdź do jego identyfikacji, wypełniając formularz informacji rozliczeniowych i adres dostawy zamówienia.

Klient wybiera jedną z metod płatności oferowanych przez Internet https://www.salvavidas.eu .

Klient dokonuje płatności za zamówienie w sposób wybrany w poprzednim kroku.

Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail.

3.- Ceny.

Ceny podane w Internecie https://www.salvavidas.eu Wyrażone są w euro, nie zawierają podatku VAT obowiązującego w Hiszpanii oraz kosztów transportu i podatku VAT, któremu podlega transport. Produkty, które podlegają przepisom kanonu zgodnie z art. 25.21 Królewskiego dekretu ustawodawczego 1/1996 z dnia 12 kwietnia XNUMX r., Który zatwierdza zmieniony tekst ustawy o własności intelektualnej, włączają ten kanon do ceny sprzedaży. Jednostronnie https://www.salvavidas.eu zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia cen i dostępności produktów zawartych na stronie internetowej https://www.salvavidas.eu. Ta modyfikacja, z wyjątkiem błędu typograficznego lub obcego dla https://www.salvavidas.eu, nie wpłynie na zamówienia potwierdzone przed ich modyfikacją.

3.a. - Podatki. Ceny produktów, które są na sprzedaż w naszym sklepie e-commerce nie zawierają podatku VAT, który jest płacony w momencie zakupu produktu. System zakupów podlega obowiązującym przepisom w Hiszpanii.

Podatek VAT może podlegać zmianom zatwierdzonym przez prawo.

4.- Gwarancja

Projekt Lifeguard oświadcza i gwarantuje, że jego platforma internetowa jest technicznie przygotowana do sprzedaży produktów. Gwarancje jakości lub działania produktów lub usług firmy https://www.salvavidas.eu będą one, w stosownych przypadkach, ustalane indywidualnie dla poszczególnych przypadków w określonych warunkach. Wszystkie sprzedawane przez nas towary objęte są gwarancją producenta, którego długość i czas trwania różnią się w zależności od produktów i marek. Warunki gwarancji będą określone w „Warunkach gwarancji” dołączonych do każdej pozycji i mogą być różne w każdym przypadku, zawsze w zależności od różnych producentów, importerów i dystrybutorów. W przypadku, gdy artykuł nie zawiera tego dokumentu, wystarczy zachować fakturę zakupu, która zastąpi formularz gwarancyjny, jeśli nie zostanie to określone w żadnym dokumencie, przyjmuje się, że będzie to dwa lata od daty zakupu. Gwarancje producenta na produkty sprzedawane przez https://www.salvavidas.eu nie obejmują: - wymiany materiałów eksploatacyjnych (baterie, żarówki, bezpieczniki, pogorszenie stanu głowic rejestrujących lub czytających…). - nietypowe lub niezgodne z wymaganiami użycie produktów. W tym celu zalecamy przeczytanie instrukcji obsługi dołączonej do każdego z naszych produktów. - awaria akcesoriów (kable zasilające…). - Naprawy ewentualnych usterek przez służby techniczne nieuznane przez producenta, uszkodzeń spowodowanych z przyczyn zewnętrznych (np. Wypadek, wstrząs, wyładowanie atmosferyczne, problemy z prądem). W każdym przypadku, https://www.salvavidas.eu nie przyjmie żadnej odpowiedzialności, jeśli producent odmówi zastosowania takiej gwarancji z wyżej wymienionych powodów. Jeśli naprawa nie zostanie uwzględniona, producent ustali budżet. Firma produkcyjna zażąda zapłaty kosztów administracyjnych, jeśli klient odrzuci budżet wymieniony w poprzednim akapicie. Jeśli w przeciwnym przypadku klient to zaakceptuje, ten ostatni musi wysłać nam przelew bankowy w kwocie odpowiadającej ustalonemu budżetowi. Gwarancja przestanie obowiązywać, jeżeli https://www.salvavidas.eu rzetelnie sprawdź sposób obsługi produktu przez klienta.

5.- Informacje o produktach firmy www.lifeguard.eu

Ze względu na złożoność utrzymania i aktualizacji obszernego katalogu produktów oferowanych przez Internet https://www.salvavidas.eu użytkownik / klient sieci jest zwolniony ANEK S3 Lifeguard Project wszelkich roszczeń lub skarg dotyczących dokładności informacji na temat produktów w Internecie. ANEKS3 Lifeguard Project zapewni środki do swojej dyspozycji, aby upewnić się, że informacje o produktach w sieci są tak dokładne, jak to tylko możliwe. Zdjęcia produktów mogą nie odpowiadać dokładnie przedstawionemu produktowi, jednak jego cechy będą zgodne z opisanymi w pliku.

6.- Prawa własności intelektualnej.

Prawa autorskie wszystkich stron zawartych w https://www.salvavidas.eu właściwość ANEKS3 Lifeguard Project https://www.salvavidas.eu zastrzega sobie wszelkie prawa do swojej strony internetowej, będąc w stanie w każdej chwili zmodyfikować jej zawartość, konfigurację lub prezentację oraz ograniczyć lub anulować dostęp do strony https://www.salvavidas.eu bez uprzedniego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za jego aktualizację.

Z wyjątkiem użytku osobistego i prywatnego i zawsze powołując się na źródło, powielanie, kopiowanie, wykorzystanie, dystrybucję, komercjalizację, komunikację publiczną lub jakąkolwiek inną działalność, która jest przeprowadzana z informacjami zawartymi na tej stronie i która jest przeprowadzana bez autoryzacja https://www.salvavidas.eu.

Dozwolone jest udostępnianie informacji tu zawartych za pośrednictwem sieci społecznościowych za pomocą narzędzi dostępnych w sieci https://www.salvavidas.eu

7.- OchronaLiczba danych

Zgodnie z ustawą organiczną 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych użytkownicy są ostrzegani - klienci sieci https://www.salvavidas.eu z następujących:

Dane, które przekazujesz nam za pośrednictwem formularzy, które można znaleźć na naszej stronie internetowej, zostaną włączone do pliku, którego właścicielem i zarządcą jest ANEKS3 Proyecto Salvavidas, Calle Begoña 16, 4ª planta. 28821 Coslada, Madryt. Dane osobowe gromadzone z naszej strony internetowej będą przez cały czas absolutnie niezbędne do prowadzenia operacji handlowych prowadzonych przez użytkowników - klientów sieci https://www.salvavidas.eu . Użytkownicy, którzy składają zamówienia przez Internet https://www.salvavidas.eu Wyrażają zgodę na wykorzystanie, przetwarzanie i przekazywanie danych firmom lub podmiotom zaangażowanym w zarządzanie zamówieniem.

Użytkownicy - klienci sieci https://www.salvavidas.eu  W każdej chwili mogą skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu w stosunku do podanych danych osobowych, pisząc na adres: ANEKS3 Proyecto Salvavidas. Calle Begoña 16 4. piętro. 28821 Coslada, Madryt lub pocztą na adres: Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć..

8. Podzielność

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków nie będzie lub stanie się nieważne lub nie będzie możliwe do wyegzekwowania zgodnie z obowiązującym prawem, takie postanowienie nie będzie miało żadnego skutku, ale tylko w zakresie tego konkretnego braku ważności i nie wpłynie na żadne inne postanowienia obecne warunki.

9.- Obowiązujące prawodawstwo

Niniejsze Ogólne Warunki muszą być interpretowane i podlegają obowiązującemu ustawodawstwu hiszpańskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków muszą być rozstrzygane w sądzie. Jednak to nie przeszkodzi https://www.salvavidas.eu . skorzystać z prawa do rozstrzygania wszelkich sporów w innej właściwej jurysdykcji.

Polityka Cookies

1. CO TO SĄ PLIKI COOKIE?

Pliki cookie to małe informacje przechowywane w plikach elektronicznych, które są instalowane w terminalu UŻYTKOWNIKA podczas odwiedzania strony internetowej w celu przechowywania danych, które mogą być aktualizowane i pobierane przez osobę odpowiedzialną za jej instalację. Jeśli UŻYTKOWNIK nie zarejestruje ani nie pozostawi danych osobowych na stronie, serwer będzie wiedział, że ktoś z tym plikiem cookie wrócił na stronę, ale nie będzie możliwe powiązanie nawigacji z konkretnym i zidentyfikowanym UŻYTKOWNIKIEM.

2. JAKIE SĄ RODZAJE PLIKÓW COOKIE?

Pliki cookie, w zależności od terminu ich ważności, mogą zostać sklasyfikowane jako sesyjne lub stałe pliki cookie. Pierwsze wygasają, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę, a drugie pozostają przez dłuższy okres czasu, podczas którego dane są nadal przechowywane w terminalu i mogą być dostępne i przetwarzane.
Można je również rozróżnić według podmiotu, który zarządza sprzętem lub domeną, z której wysyłane są pliki cookie, a uzyskane dane są przetwarzane. W takim przypadku są one klasyfikowane jako:

 • Własne pliki cookie: te, które są wysyłane do urządzenia końcowego Użytkownika z komputera lub domeny zarządzanej przez Właściciela witryny i z których świadczona jest usługa żądana przez Użytkownika.
 • Pliki cookie stron trzecich: te, które są wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny, która nie jest zarządzana przez właściciela sieci, ale przez inny podmiot przetwarzający dane uzyskane za pomocą plików cookie.

Pliki cookie można również klasyfikować według ich celu, dlatego możemy rozmawiać o:

 • Techniczne pliki cookie: pozwalają użytkownikowi nawigować po stronie internetowej, platformie lub aplikacji oraz korzystać z różnych dostępnych tam opcji lub usług, takich jak na przykład kontrola ruchu i komunikacji danych, identyfikacja sesji lub wykonywanie Proces zakupu zamówienia.
 • Personalizacyjne pliki cookie: umożliwiają użytkownikowi dostęp do usługi z pewnymi predefiniowanymi ogólnymi cechami opartymi na szeregu kryteriów w terminalu użytkownika, takich jak język lub typ przeglądarki.
 • Analityczne pliki cookie: pozwalają osobie odpowiedzialnej za nie monitorować i analizować zachowanie użytkowników stron internetowych, z którymi są powiązane. Zebrane informacje są wykorzystywane do pomiaru aktywności stron internetowych, aplikacji lub platformy oraz do opracowania profili nawigacyjnych użytkowników wspomnianych stron, aplikacji i platform, w celu wprowadzenia ulepszeń opartych na analizie dane, które robią użytkownicy serwisu.
 • Reklamowe pliki cookie: pozwalają w najbardziej efektywny sposób zarządzać powierzchniami reklamowymi, które w stosownych przypadkach redaktor umieścił na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z której zapewnia żądaną usługę, na podstawie kryteriów takich jak edytowana treść lub częstotliwość wyświetlania reklam.

3. W JAKI SPOSÓB ZDEZAKTYWOWAĆ LUB Zlikwidować pliki cookie?

Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak, aby pliki cookie nie były instalowane lub otrzymywać ostrzeżenie na ekranie za każdym razem, gdy plik cookie chce zostać zainstalowany, w każdej chwili może zdecydować, czy go zaakceptować. Podobnie użytkownik może później zdecydować o usunięciu zainstalowanych plików cookie, zmieniając konfigurację swojej przeglądarki lub usuwając je ręcznie za jej pośrednictwem. Należy pamiętać, że usunięcie plików cookie może spowodować obniżenie jakości lub funkcjonalności strony internetowej. Aby wykonać te operacje, musisz postępować zgodnie z instrukcjami używanej przeglądarki: Google Chrome http://bit.ly/2yxQv5L Mozilla Firefox https://mzl.la/2IiAiB6 Safari https://apple.co/2KhESEK Internet Explorer http://bit.ly/2K5

4. JAKIE PLIKI COOKIE KORZYSTAJĄ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ?

Ta strona używa następujących plików cookie:

 

NAZWA SERWER CEL TERMIN WAŻNOŚCI
_ga Google jest  Służy do rozróżniania użytkowników  2 roku
_gat Google jest  Służy do ograniczenia odsetka żądań  1 minut
_gid Google jest  Służy do rozróżniania użytkowników.  1 hora
_utma Google jest  Zapisz, ile razy użytkownik odwiedza witrynę, również wtedy, gdy była to pierwsza i ostatnia wizyta.  2 roku
_utmb Google jest  Zanotuj czas, kiedy strona została osiągnięta  Pół godziny
_utmc Google jest  Zarejestruj nową sesję  Na koniec sesji
_utmz Google jest  Zapisz pochodzenie użytkowników i słowa kluczowe.  6 miesięcy
PHPSESSID .salvavidas.eu  Plik cookie sesji  Na koniec sesji
GPS, pref, visitor_info1_live, YSC .youtube.com  Na niektórych stronach naszej witryny mamy osadzone filmy z YouTube, jest to usługa Google.   1 roku

 

Polityka prywatności

 

1. TOŻSAMOŚĆ ODPOWIEDZIALNEGO ZA LECZENIE

ANEK S3, SL z CIF B-85649903, z adresem w AVDA. CONSTITUCIÓN 29, 28821 COSLADA (MADRID) i e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć., jest właścicielem tej witryny i odpowiada za przetwarzanie (zwane dalej REST) ​​danych osobowych użytkownika i informuje, że podane informacje będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) o ochronie danych 679/2016, Dekret królewski z mocą ustawy 5/2018, ustawa organiczna LOPD 15/1999 i jego rozporządzenia (RD 1720/2007), informujące, że:

2. CELE I PRAWODAWSTWO LECZENIA

Zapewniamy lepsze wrażenia użytkownika dzięki ulepszeniom, które wdrażamy w interfejsie internetowym i działaniu.

 • Zapewniamy nasze usługi marketingowe, szkolenia dotyczące defibrylatorów i inne usługi opublikowane na naszej stronie internetowej.
 • Wyślij informacje i / lub informacje promocyjne, jeśli podasz swoje dane kontaktowe i zgodę.

3. OKRESY OCHRONY

Podane dane będą przechowywane, dopóki Użytkownik nie zażąda usunięcia swoich danych. Po powiadomieniu zainteresowanej strony o usunięciu jej danych zostaną one zablokowane, a następnie anulowane w naszych plikach lub zwrócone właścicielowi danych, odpowiednio, nośników, na których gromadzone są informacje, bez dopuszcza się zachowanie kopii tych informacji.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIMI

Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem komunikacji z organami, organizacjami lub urzędami administracji publicznej, które zostały zatwierdzone przez użytkownika lub osobę przez niego upoważnioną do odpowiedniej zgodności z obowiązki wynikające ze świadczonych usług, które są obowiązkowe lub dozwolone przez prawo.

5. OBOWIĄZEK POUFNOŚCI

RESPECT gwarantuje poufność danych osobowych zawartych w jego plikach i przyjmie środki regulacyjne, które unikają, w miarę możliwości, ich zmiany, utraty, traktowania lub nieuprawnionego dostępu.

6. WYKONYWANIE PRAW

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania niedokładnych danych lub żądania ich usunięcia, gdy dane nie są już potrzebne. W niektórych przypadkach zainteresowane strony mogą zażądać ograniczenia przetwarzania ich danych, w takim przypadku zachowamy je tylko w celu wykonania lub obrony roszczeń. Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw, wysyłając zapytanie na piśmie i podając swoją tożsamość w wystarczającym stopniu na adres elektroniczny Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.. Masz również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie i do złożenia wniosku, który uważasz za odpowiedni do organu kontroli.

Obraz

El Projekt Lifeguard Jesteśmy główną inicjatywą ochrony kardiologicznej w Hiszpanii, w której uczestniczy ponad 17.000 XNUMX firm i podmiotów chronionych kardiologicznie. 

Instalacja zewnętrznych defibrylatorów, konserwacja, części zamienne, naprawy, szkolenie i użytkowanie defibrylatora, rejestracja we wspólnotach autonomicznych.

Obraz

Kontakt

adres:
Avda. De la Constitución 29 
28821 Coslada (Madryt)
komórkowy: + 34 91 1250 500
e-mail: salvavidas@salvavidas.eu  
Mapa, gdzie jesteśmy